10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılıya Hazırlık Soruları

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi yazılıya hazırlık soruları. Yazılıya hazırlık eşleştirme, boşluk doldurma, kısa cevaplı sorular.

Türklerin kullandığı alfabeleri tarihi sırasına göre yazınız. (geçmişten günümüze doğru)

 1. Mesnevilerin 4 özelliğini yazınız.
 2. Halk hikâyelerinin dört özelliğini yazınız.
 3. Milli Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarından dördünü yazınız.
 4. Aşağıdaki hikâyelerin yazarlarını karşısına yazınız.

Kıssadan Hisse
Çağlayanlar
Sönmüş Yıldızlar
Başını Vermeyen Şehit
Memleket Hikayeleri Küçük Şeyler
Yadigarlarım
Muhsin Bey

 1. İslamiyet öncesi Türk şiiriyle ilgili boşluk doldurma soruları
  İslamiyet öncesi Türklerde şiirler… …….. adı verilen bir saz eşliğinde söylenirdi.
  İslamiyet öncesi Türklerde sığır, av törenleri ve şölenlerde söylenen, genellikle aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen şiirlere …….. adı verilirdi.
  Koşuklar konusu v..e söylenişi bakımından aşık tarzı halk şiirindeki “………”ya benzer.
  Konusu bakımından koşmalara benzeyen divan edebiyatı nazım şekli …..……dir.
  İslamiyet öncesi Türklerde yuğ törenlerinde söylenen şiirlere …….… denirdi.
  Bugünkü atasözlerinin karşılığı olan kısa ve özlü sözlere İslamiyet öncesi Türklerde ….. denirdi.
  Ölüm konusunu işleyen şiirlere İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ………, halk edebiyatında………, divan edebiyatında ..…… adı verilir.

AŞAĞIDA TANITILAN AŞIK VE TEKKE EDEBİYATI ŞAİRLERİNIN İSİMLERİNİ YAZINIZ

 1. yy. da yaşadığı tahmin ediliyor. Âşık tarzı edebiyatın en önemli isimlerinden biri olan ozanımızın Toroslar’da yaşayan Türkmenlerden olduğu düşünülmektedir. Osmanlı topraklarını karış karış gezen ozan, gördüğü her güzelliği şiirleştirmiştir. Âdeta güzeli ve güzelliği övmek için yaşamıştır. Güzel ve güzellik kavramlarından başka gurbet teması da şiirlerinde büyük bir yer tutar. Din dışı konularda hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazdı. Saz şairi denince akla gelen ilk isimdir. Koşma ve semai türünün ustasıdır.
  Bu parçada sözü edilen şair kimdir?

2.Yakın tarihte yapılan araştırmalar, ünlü hikâye kahramanlarından ayrı, aynı taşıyan ve 16. yy. yaşayan bir saz şairinin varlığını ortaya çıkarmıştır. Şiirlerinden hareketle onun asker bir şair olduğu, İran Savaşları’na katıldığı bilinmektedir. Şiirlerini dolduran samimi eda, coşkun lirizm, kahramanlık ruhu, onun eserlerini yüzyıllarca yaşatmış ve tarihi şahsiyeti unutularak tamamen destani bir nitelik kazanmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair kimdir?

 1. Toroslarda yaşayan Türkmenlerin Avşar boyundandır. ’’Kalktı göç eyledi Avşar illeri’’ dizesi onu hemen hatırlamamızı sağlar. Karacaoğlan gibi dışa açık gezgin bir şair değildir. O, tipik bir aşiret âşığıdır. Nitekim birçok şiirinde aşiretine duyduğu sevgiyi dile getirmiştir.
  Yer yer yiğitçe söyleyişleri onun biraz da Köroğlu’na benzeyen bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir. Türkü türünün ustasıdır.
  Bu parçada sözü edilen şair kimdir?

DİVAN ŞİİRİ
AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ.

 1. Divan edebiyatında şairlerin şiirlerini topladıkları eserlere ……………………………………………………….denir.
 2. Divan edebiyatında şairlerin takma adlarına ………………………………………………………………………denir.
 3. Divan edebiyatında beş mesneviden oluşan eserlere ………………………………………………………………denir.
 4. Divan şiirinde; servi boy, ok–kirpik, gonca–ağız…gibi kalıplaşmış benzetmelere ……………………………….denir.
  5.Divan edebiyatında bir sanatçının eserine aynı konu, aynı ölçü ve uyakta daha güzel karşılık yazmaya
  …………………..denir.
 5. Divan edebiyatında bir sanatçının eserine aynı ölçü, aynı konu ve uyakta alaycı karşılık yazmaya ………………….denir.
 6. Divan şiirinde …………….ölçüsü kullanılmıştır.
 7. Divan edebiyatında uyak ………………………. göredir;……………………veya …………………….uyak kullanılır.
  9.Divan edebiyatında………………….. , ……………………… , ……………………. , ……………………. ,
  ……………………beyitle yazılan nazım biçimleridir.
 8. Divan edebiyatında …………………………….. , ………………………….. , ……………………………. ,
  …………………………dörtlük bentlerle yazılan nazım biçimleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir