12. Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24-26

1.ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Cumhuriyet Dönemi’nde memleket edebiyatının ortaya çıkış süreci nasıl olmuştur?
• Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişimine ne gibi katkılar sağlamıştır?
• Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın oturduğu sosyal ve siyasal zemin hangi unsurlardan oluşmaktadır?
B. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• ( D ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda memleket edebiyatı zevkiyle Batı’dan gelen anlatma
biçimleri bir arada kullanılmıştır.
• ( D ) Milleti oluşturan değerler Cumhuriyet Dönemi’nde yazılan edebî eserlerde yoğun bir biçimde
kullanılmıştır.
• (Y ) Millî edebiyat zevk ve anlayışı Cumhuriyet Dönemi’yle birlikte sona ermiştir.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Necip Fazıl Kısakürek’in 1938 yılında kaleme aldığı ……………..adlı piyes üç perdeden olu­şur. Türk tiyatro tarihinde bir trajedi şaheseri olarak anılan eser, soyut ve metafizik bir konudan bahseder. Oyun, bir tiyatro yazarının geçirdiği büyük ruh çilesi üzerine inşa edilmiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?
A) Tohum B) Reis Bey    C) Bir Adam Yaratmak
D) Künye E) Sabır Taşı

2. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kiralık Konak’ta modernleşme sürecinde apartman ile konak hayatını, dede-torun arasındaki hayat tarzı ve zevk farklılığı çevresinde işlemiştir.
B) Nur Baba’da gerçek kimliğinden uzaklaştırılan tekke hayatını, tekke şeyhinin (Nuri) yaşadıkları ile anlatmıştır.
C) Hüküm Gecesi’nde İttihat ve Terakki yıllarını, gazeteci Ahmet Kerim’in yaşadıkları çevresinde anlatmıştır.
D) Yabanda Kurtuluş Savaşı öncesi Türk aydını ile Türk köylüsü arasındaki derin uçurumu, ro­mana has kurgu ile gözler önüne sermeye çalışmıştır.
E) İki cilt hâlinde 1953-1954’te yayımladığı Sodom ve Gomore’de, Cumhuriyet’in kuruluşundan Demokrat Partinin iktidara geldiği zamana kadar geçen süreci, değişik zihniyetleri temsil eden kişiler ve olgu çerçevesinde bir bütünün değişik kolları olarak dikkatlere sunmuştur.
2013-LYS

3. Hecenin beş şairinden biri olan —, şiirlerinde çoğunlukla aşk, memleket ve düşünce temalarını işlemiştir. Şöhretini hece ölçüsüyle yazdığı, gözleme dayanan lirik şiirleriyle kazanmıştır. Behçet Kemal Çağlar ile birlikte Onuncu Yıl Marşı’nın sözlerini yazmıştır. Çoban Çeşmesi, Han Duvar­ları şairin en bilinen eserleri arasında yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Enis Behiç Koryürek
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

4. Aşağıda Atatürk’ün sözleri ve bu sözlere dayanarak ulaşılabilecek Atatürk ilkeleri eşleştiril­miştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) “Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.” – Halkçılık
B) “Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz.” – İnkılapçılık
C) Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve ancak TBMM’dir.” – Cumhuriyetçilik
D) “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara sahip olmuşlardır. Bunu incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.” – Milliyetçilik
E) “Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gös­teririz.” – Laiklik
2013-LYS

5. Cumhuriyet Dönemi’nde,
I. tarih,
II. hukuk,
III. dil
alanlarının hangisi veya hangilerinde yapılan inkılaplarda laiklik anlayışını yerleştirme amacı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
2006-ÖSS (Sos-1)

6. “Ulusal egemenliğin dayanağı ‘halkçılık’tır.” yargısı,
I. Cumhuriyetçilik,
II. Devletçilik,
III. İnkılapçılık
ilkelerinden hangisi veya hangilerini doğrudan destekler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
2000-ÖSS

7. Cumhuriyet Dönemi’nde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Millet mekteplerinin açılması
II. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
III. Öğretimin birleştirilmesi
IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
V. Din işleri ve EvkafBakanlığının kaldırılması
Bu gelişmelerden hangileri doğrudan laik devlet düzenine geçiş amacını gütmektedir?
A)I,II,IV B)I,III,IV C)II,IV,V D)II,III,V E)I,II,IV,V
1999-ÖSS

  1. Cumhuriyet Dönemi’nde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
  2. Millet mekteplerinin açılması
  3. Medeni Kanun’un kabul edilmesi

III. Öğretimin birleştirilmesi

  1. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
  2. Din işleri ve EvkafBakanlığının kaldırılması

Bu gelişmelerden hangileri doğrudan laik devlet düzenine geçiş amacını gütmektedir?

A)I,II,IV B)I,III,IV C)II,IV,V  D)II,III,V E)I,II,IV,V

1999-ÖSS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir