11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Sayfa 118

Zemanta Related Posts Thumbnail1. Metinden yola çıkarak Fecr-i Âtî sanatçılarının savunduğu sanat görüşünü belirleyiniz.

Metne göre Fecr-i Ati sanatçıları sanata ve edebiyata hizmet etmek amacıyla eser vermişlerdir.
2. Fecr-i Âtî Topluluğu’nun hedeflerinin neler olduğunu maddeler hâlinde sıralayınız.

Fecr-i Ati Topluluğunun Amaçları:

* Batıdaki benzerleri gibi dil, edebiyat ve sanatın gelişmesine, ilerlemesine hizmet etmek;

* Gençleri bir araya getirmek;

* Seviyeli fikir münakaşalarıyla halkı aydınlatmak;

* Değerli ve önemli yabancı eserleri Türkçeye kazandırmak;

* Batıdaki benzer topluluklarla temas kurmak, böylece Türk edebiyatını Batı edebiyatına yaklaştırmak,

* Batı edebiyatını Türk edebiyatına tanıtmak

* Fecr-i Ati Kütüphanesi adı altında bir yayın seri oluşturmak.
| 2. Etkinlik: Fecr-i Âtî edebiyatçılarının hangi alanlarda eser verdiklerini ve eser vermek istedikle­rini açıklayınız (ikinci grup). Edindiğiniz bilgileri tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

Hikaye, roman, şiir, mensur şiir, tiyatro
| 3. Etkinlik: Fecr-i Âtî şair ve yazarlarıyla ilgili yapmış olduğunuz araştırma sonuçlarını sınıfta sunu­nuz (üçüncü grup). Aşağıdaki soruları sunumlardan edindiğiniz bilgiler ışığında cevaplandırınız.
a. Fecrati şairleri kimlerdir?

Ahmet Haşim, Tahsin Nahit, Emin Bülent Serdaroğlu, Celal Sahir, Hamdullah Suphi, Faik Ali, Mehmet Behçet
b. Fecrati şiiri hangi edebî akımlardan etkilenmiştir?

Sembolizm, empresyonizm
c. Fecr-i Âtî şiirinin Servet-i Fünûn şiirinden farklılık gösteren özellikleri nelerdir?

Fecr-i Ati şiiri tema, duyuş ve hayal bakımlarından Servet-i Fünun şiirinden pek farklı değildir.
Fecr-i Ati şairleri, Servet-i Fünuncular gibi melankolik duygular içerisindedir.
Fecr-i Ati şairleri maraziliği daha ileri götürmüşlerdir.
Servet-i Fünun şairleri siyasal baskı altında olmalarına rağmen Fecr-i Aticiler onlara göre daha özgür bir ortamda şiir yazmışlardır.
Sembolist şiirlerde görülen karamsarlık ve hassasiyet, Fecr-i Ati şiirini de etkilemiştir.
Fecr-i Ati sanatçıları serbest müstezat nazım şeklini daha da serbest hale getirmişlerdir. (Serbest şiire çok yaklaşmıştır.)
Dil olarak iki topluluk da ağır bir dil kullanmıştır.
ç. Fecr-i Âtî yazarları kimlerdir? Bu yazarlar daha çok hangi edebî türlerde eserler vermişlerdir?

Fecr-i Ati şairleri: Ahmet Haşim, Tahsin Nahit, Emin Bülent, Celal Sahir, Hamdullah Suphi, Faik Ali, Mehmet Behçet

Roman ve Hikaye Yazarları: Cemil Süleyman, İzzet Melih

Tenkit (Eleştiri) Şahabettin Süleyman, Mehmet Fuat, Müfit Ratib
Anlama ve Yorumlama
| 4. Etkinlik: Fecr-i Âtî Topluluğu’nun edebiyatımızdaki yeri ve değerinin neler olduğunu açıklayınız (dördüncü grup). Öğretmen önderliğinde soru-cevap yöntemini kullanarak edindiğiniz bilgileri tartışınız. Fecr-i Âtî Topluluğu’nun edebiyatımızdaki yeri ve değeri üzerine birer yazı hazırlayınız. Hazırladığınız yaz­ılardan birkaçını okuyunuz.

Ferc-i Ati topluluğu, edebiyatımızda ilk edebi bildiriyi yayımlayan topluluktur.

Servet-i Fünûn edebiyatına tepki olarak doğmuş bir edebiyat topluluğudur.

“Sanat şahsi ve muhteremdir.” (Sanat kişisel ve saygıya değerdir) görüşüne bağlıdırlar.

“Edebiyat ciddi ve önemli bir iştir, bunun halka anlatılması lazımdır.” görüşüne sahiptirler.

Servet-i Fünûn’a bir tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen, şiir sahasında bu edebiyatın özelliklerini sürdürürler.

Şiirlerinde işledikleri başlıca temalar tabiat ve aşktır.

Tabiat tasvirleri gerçekten uzak ve sübjektiftir.

Dil bakımından Servet-i Fünûn’un devamıdır. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu, günlük dilden uzak ve kapalı bir şiir dili oluşturmuşlardır.

Aruz veznini kullanarak serbest müstezat türünü daha da geliştirmişlerdir.

Fecr-i Aticiler tiyatro ile yakından ilgilenmişlerdir. Genellikle yurtseverlik konularını tiyatroda işlemişlerdir. Bu dönemde teknik yönden kusurlu tiyatro eserlerinin yanında ciddi ve sağlam tiyatro eserleri de yazılmıştır.

Tiyatro eserlerinin dili sahne dili olmaktan çok uzaktır.

Şiirde özellikle sembolizmin ve parnasizmin etkisi söz ko-nusudur. Roman ve hikâyede ise realizm ve natüralizmin etkisi görülür.

Hikâyede Maupassant, tiyatroda ise Henrich Ibsen örnek alınır.

Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçüleri etrafında birleşmeyi değil, ferdi hürriyeti ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savundukları için kısa sürede dağılmışlardır. Dağılmalarında özellikle Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’ın çıkardıkları Genç Kalemler dergisi etkilidir. Yani Milli Edebiyat hareketinin başlaması Fecr-i Ati’yi bitirir.

Fecr-i Ati Edebiyat-ı Cedide ile Milli Edebiyat arasında bir köprü görevi görür.

Fecr-i Ati’nin en önemli temsilcisi Ahmet Haşim’dir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

10-03-2016 16-50-56

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir