11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115

Lider
Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115
Fecr–i Âtî Topluluğu’nun oluşumunu hazırlayan
sosyal,siyasal ve kültürel nedenler nelerdir?

Fecr-i Ati Oluşmasını Sağlayan Sosyal, Siyasi ve Kültürel Ortam
Tanzimat Dönemi’ni hazırlayan sosyal ve siyasal olayların başında “zihniyet değişikliği” yatmaktadır. Servetifünun Dönemi edebiyatının ortaya çıkmasında “eski-yeni” çatışmasının rolü vardır. Yeniyi savunanların bir araya gelme istekleri, Servetifünün edebiyatının oluşumunu sağlamıştır.
Kendilerini Fecriati (Geleceğin Şafağı) Topluluğu olarak adlandıran gençlerin, siyasi ve sosyal yönlerden olduğu gibi kültür ve zevk bakımlarından da bir dayanakları yoktur. Servetifünün’un dağılmasından sonra gençler, Batı’daki edebi topluluklara özenerek bir araya gelir. Bir beyanname ile seslerini duyurmak isterler. Bu gençler kendilerini “sanat, şahsi ve muhteremdir (sanat kişisel ve değerlidir)” sözüyle ifade etmişlerdir. Bu da Fecriati sanatçıları arasında, sanat anlayışları bakımından birlik olmadığını göstermektedir.
 
Topluluğun Oluşumu
Servetifünun topluluğunun dağılma tarihi olarak kabul edilen 5 Aralık 1901’den 1908 yılı ortalarına kadar, bu topluluktaki yazarlardan Servet-i Fünun dergisinde hiç kimsenin hiçbir yazısı çıkmadığı gibi dergi, her türlü edebi çalışmaları bir yana bırakarak fenle ilgili konulardan ve aktüaliteden bahseden bir magazin dergisi haline gelmiştir. Ahmet Haşim, Enis Avni (Aka Gündüz), Ali Canip Yöntem, Tahsin Nahit gibi gençler 1901-1908 yılları arasında yetişmiş sanatçılardır. 1908’de yeniden ortaya çıkan Servetifünun sanatçılarının karşısına çıkan bu gençler, onları inkar etmiş ve onların boş bıraktıkları yere geçmek için şiddetli bir mücadeleye girişmişlerdir.(cemalaksoy.org) Bu tarihten sonra bu genç neslin arasına Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Refik Halid (Karay), Şahabettin Süleyman, Müfid Ratib, Köprülüzade Mehmet Fuad, Cemil Süleyman(Alyanakoğlu), İzzet Melih gibi yeni yazarlar da katılmıştır. Önceleri türlü edebiyat ve sanat dergilerinde dağınık şekilde yazıları çıkan bu gençler, bir araya gelerek edebi çalışmalarını bir düzene koyma ihtiyacı duymuşlardır. Topluluk oluşturmak, kendilerini kamuoyuna daha kuvvetle kabul ettirebilmek için de gerekliydi. Böyle bir düşünceyle hareket eden gençler 20 Mart 1909 tarihinde İstanbul’da çıkmak olan ( Hilal) gazetesinin matbaasında ilk toplantılarını yaptılar. Aralarına Servetifünun’un en genç şairleri olan Celal Sahir, Faik Ali ve Ahmet Samim’i de almışlardır. Bu toplantıda kendi edebiyat ve sanat eğilimlerini temsil edip kamuoyuna açıklayacak bir edebi topluluk kurulmasına karar verilmiştir. Topluluğa ad olarak teklif edilen “Sina-yı Emel (İdeal Zirvesi)” beğenilmeyerek Faik Ali’nin önerdiği “Fecriati” kabul edilmiş ve başkanlığına da Faik Ali (Ozansoy) seçilmiştir. Aynı toplantıda bu yeni topluluğun yayın organı olarak yine Fecriati adında bir derginin çıkarılması da karar altına alınmış ancak bu düşünce gerçekleştirilememiş, Servetifünun dergisi bu topluluğa da kol kanat germiştir.


 
Fecr–i Âtî sanatçıları hangi alanlarda eser vermişler ya da vermek istemişlerdir?
 
Fecr-i Ati
sanatçıları şiir, hikaye, roman, edebiyat tarihi, tiyatro, eleştiri, mizah alanlarında eserler vermişlerdir.
 
Fecr–i Âtî şair ve yazarları kimlerdir, bu şair ve yazarlardan Milli Edebiyat Dönemi ve sonrasında
farklı gruplar içinde yer alan sanatçılar hangileridir?
 
Servet-i Fünun Sanatçıları:
Ahmet Samim, Ahmet Haşim, Emin Bülent, Mehmet
Fuad, Tahsin Nahit, Refik Halit, Yakup Kadri, Faik Ali, Hamdullah Suphi, Celal
Sahir, Şahabettin Süleyman, Müfit Ratip
 
 
Fecr–i Âtî Topluluğu’nun edebiyatımızdaki yeri ve değeri:
 
Türk edebiyatında ilk beyannameyi yayımlayan topluluktur.
Edebiyatta yenilik yapmayı amaçlamışlardır.
Fecr-i Ati  sanatçıları “Sanat şahsi ve muhteremdir.” analyışıyla hareket etmişlerdir.
Servet-i Fünun’a tepki olarak ortaya çıkmışlar fakat Servetifünun’un devamı olmaktan kurtulamamışlardır.
 
Türk edebiyatına bir yenilik getiremeden kısa sürede dağılmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir