11. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 87

11. sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları Lider Yayınları 87. sayfadaki Elhan-ı Şita şiiriyle ilgili soruların cevapları

 1. Metinde ahengin hangi öğelerle sağlandığını 9. sınıfta “Şiir İnceleme Yöntemi” konusunda edin­diğiniz bilgilerden yararlanarak belirleyiniz.

Ölçü (aruz ölçüsü), uyak, redif, aliterasyon ve asonans ile ahenk sağlanmıştır.

 1. Metnin yapısını oluşturan ögeler nelerdir? Belirleyiniz.

Elhan-ı Şita şiiri bentler ve beyitlerden oluşmuştur. İlk bentler yer alıyor. Son bölümde ise beyitler kullanılmış. Şiirde farklı biçimler kullanılmış.

 1. Metnin temasını belirleyiniz.

Elhan-ı Şita şiirinin teması “kar”dır.

 

 1. Şiirin birimleri ile teması arasında ne tür bir ilişki söz konusudur? Açıklayınız.

Şiirdeki birimler kar teması bir araya gelerek şiiri oluşturmuştur. Şiirin birimleriyle karın yağışı arasında ilgi kurulmaya çalışılmış. Karın yağışının ritmi verilmeye çalışılmış.

 1. Şair, günlük konuşma dilinin olanaklarından yararlanmış mıdır? Belirleyiniz.

Şair doğal dili sanatkarane bir üslupla kullanmış. Günlük konuşma dilinin olanaklarından pek yararlanmamış, sanatlı bir söyleyişe yer vermiş.

 

 1. “Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;

Eşini gaip eyliyen bir kuş

Gibi kar

Geçen eyyam-ı nevbaharı arar…”

dizeleri kurallı cümle hâline getiriniz. Yukarıdaki dizelerin kurallı cümle hâline getirilebilmesi Servet-i Fünûn şiirlerinin hangi özelliğiyle ilgilidir: Açıklayınız.

Bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş; kar eşini kaybeden bir kuş gibi geçen ilkbahar günlerini arar.

Yukarıdaki dizeler bir cümle haline getirilebiliyor. Bu da şairin nazmı nesre yaklaştırdığını gösteriyor. Servet-i Fünun şairleri şiirde cümleleri birkaç dizeye yaymışlardır. (anjanbman)

 

 1. a. Metinde geçen kişileştirmeleri bulunuz.

Geçen eyyam-ı nevbaharı arar dizesinde kişileştirme vardır.

Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar;
Küçücük, ser-sefîd baykuşlar
gibi kar
Sizi dallarda, lânelerde arar.
Gittiniz, gittiniz siz ey mürgân,
Şimdi boş kaldı serteser yuvalar;
Yuvalarda -yetîm-i bî-efgan! –
Son kalan mâi tüyleri kovalar
karlar
Ki havâda uçar uçar ağlar!

Yukarıdaki dizelerde kişileştirmeler vardır.

 

 1. “Bir beyaz rişe-i cenahı melek

Gibi kar”

dizelerindeki benzetmenin ögelerini gösteriniz.

Kar, beyaz bir melek kanadı gibidir.

Kar: benzeyen

Melek kanadı: benzetilen

beyaz: benzetme yönü

gibi: benzetme edatı

 

 1. “Küçücük, sersefid baykuşlar

Gibi kar”

dizelerinde hangi söz sanatına başvurulmuştur?

“Küçücük beyaz başlı baykuşlar gibi kar” ifadesinde teşbih sanatı vardır. Kar, beyaz başlı baykuşlara benzetilmiştir.

 

ç. “Kar”, metnin tamamında hangi varlıklara benzetilmiştir? Belirleyiniz.

kuşa, baykuşa, melek kanadına,kelebeğe…benzetilmiş.

 

 1. Bulduğunuz benzetme ve kişileştirmelerin şiirdeki işlevini belirtiniz.

 

Benzetme ve kişileştirmelerle sanatlı bir söyleyiş sağlanmış. Karın yağışıyla ilgili çağrışım uyandırma amaçlanmış.

 

 1. Metindeki gerçek anlamı dışında kullanılmış kelimeleri bularak bu kelimelerin hangi anlamları kar­şıladıklarını belirtiniz.

 

Dumanlı, geçen, kebuterlerin neşideleri, kovalar, dök, ağlar, solgun…

 

 1. Metinde karların dağınık bir biçimde uçuşmaları anlatılırken hangi doğal varlıkların çağrışım değe­rinden yararlanılmıştır?

kuşların, kelebeklerin,baykuşun…

 

 1. Uçuşan karlar, anlatıcıda nasıl bir duygu evreni oluşturmuş ve hangi çağrışımları uyandırmıştır?

Baharın, yazın bitmesi, kuşların uçup gitmeleri… üzüntü, yalnızlık, sessizlik, kayıp giden mutlu günler duygularını uyandırıyor.

 

 1. Şiirde anlatılanlar ile anlatıcı arasında bir bağ kurulabilir mi? Niçin?

Şiir anlatıcının bireysel duygularını yansıtmaktadır.

 

 1. Etkinlik: Kış mevsiminin sizde uyandırdığı duygu ve çağrışımları şiir ya da düz yazı biçiminde ifade ediniz.
 2. Metnin teması evrensel bir nitelik taşımakta mıdır? Niçin?

Evrensel bir nitelik taşımaktadır. Karın yağışından hareketle insana ait duygular verildiği için evrenseldir.

 

 1. Metnin teması yazıldığı dönemin toplumsal gerçekliğine uygun mudur? Düşüncelerinizi açık­layınız.

Dönemin toplumsal gerçekliğini yansıtmayıp bireysel duyguları dile getirmektedir. Servet-i Fünun şairleri baskıcı yönetimin etkisiyle ve kendi şiir anlayışları doğrultusunda toplumsal konulara değinmemişlerdir.

 

 1. Metnin resmi çizilebilir mi? Niçin?

Tabiatla ilgili betimlemeler olduğu için metnin resmi çizilebilir.

 1. Etkinlik: Aranızdan seçtiğiniz bir arkadaşınızı kürsüye çağırarak ondan Cenap Şehabettin hakkında edindiği bilgileri sizinle paylaşmasını isteyiniz. Sınıfa sorular sormasını ve kendisine yöneltilen soruları cevaplamasını isteyiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir