11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yay. Sayfa 88-89

11. sınıf Türk edebiyatı dersi cevapları lider yayınları sayfa 88-89 (Ölçme ve Değerlendirme Soruları)

Servet-i Fünun şiiriyle ilgili ölçme ve değerlendirme soruları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Servet-i Fünûn Döneminde şiirde TEVFİK FİKRET ve CENAP ŞAHABETTİN öne çıkan şairler olmuştur.
• Servet-i Fünûn şairleri SEMBOLİZM ve PARNASİZM akımından etkilenmiştir.

2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Servet-i Fünûn şiiri, dil, şekil ve anlayış bakımından Tanzimat şiirinin bir devamı niteliğindedir. ( Y )
• Servet-i Fünûn şiirinde güçlü bir musiki vardır. ( D )
• Servet-i Fünûn şairleri daha çok hece ölçüsü kullanmışlardır. ( Y )
• Servet-i Fünûn şiirinde bireyselliğe ağırlık verilmiştir. ( D )
• Servet-i Fünûn şairleri kulak için kafiye anlayışını benimsemişlerdir. ( D )
• Servetifün topluluğu içinde Tevfik Fikret, eserlerinde sade bir dil kullanmıştır. ( Y )
• Servet-i Fünûn şairleri divan şiirinin biçim geleneğine sıkı sıkıya bağlı kaldılar. ( Y )

3. Aşağıda söylenenlerden hangisi doğru değildir?
A) Tevfik Fikret ile Cenap Şehabettin aruzu başarıyla kullanmışlardır.
B) Cenap Şehabettin şiir ile doğa arasında başarılı bir denge kurmuştur.
C) Servet-i Fünûn şairleri duygu ve hayal unsurlarını kullanmada başarısız olmuşlardır.
D) Tevfik Fikret 1901’den sonra Servet-i Fünûn ‘un genel çizgisi dışına çıkarak özgürlük, barış, adalet, ülke sevgisi gibi konuları işlemiştir.
E) Servet-i Fünûn Dönemi, Türk şiirinin olgunlaştığı bir dönem olmuştur.

CEVAP: C

4. Aşağıdakilerden hangisi sadece şiirle ilgili bir akımdır?
A) Klasisizm
B) Realizm
C) Romantizm
D) Parnasizm
E) Naturalizm

CEVAP: D

5. Aşağıdakilerden hangisi sembolizmin ilkelerinden değildir?
A) Şiir, müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın bir dildir.
B) Güzellik anlam açıklığında değil, anlam kapalılığındadır.
C) Önemli olan gerçek değil, gerçeğin kişide bıraktığı izlenimdir.
D) Şiir zekânın değil hassasiyetin ifadesidir.
E) Şiir topluma yönelik bir mesaj içermelidir.

CEVAP: E
6. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatının dı­şındadır?
A) Halit Ziya UŞAKLIGİL – Mensur Şiirler
B) Mehmet Rauf – Siyah İnciler
C) Tevfik Fikret – Haluk’un Defteri
D) Ahmet Haşim – Piyâle
E) Cenap Şehabettin – Evrak-i Leyal

CEVAP. D

7. “Yeni bir duyarlılığı, yeni bir şiir akımını geliştirirken Batı’yı günü gününe izler. Ama bir arayış döne­minin bütün karışık etkilerini içerir şiirleri. Romantik, parnasçı, sembolisttir. Doğaya yönelir. Ama bir resim­dir doğa onun için. Düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış egemendir şiirlerine. Hem benimsediği şiir anlayışı hem de dönemin siyasal koşulları içine kapanık, bireyci bir şiire yönelmesine yol açmıştır.”
Bu metinde sözü edilen özellikler aşağıdaki şairlerden hangisiyle ilgilidir:
A) Faruk Nafız Çamlıbel
B) Namık Kemal
C) Ziya Osman Saba
D) Tevfik Fikret
E) Mehmet Emin Yurdakul

CEVAP: D

8. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûncuların şiir özelliklerinden biri değildir?
A) Kafiye ve şekilden çok ses benzerliğine önem verme
B) Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verme
C) Nazmı nesre yaklaştırma
D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama
E) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINLARI TÜM CEVAPLAR

CEVAP: E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir