11. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 73

11. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 73

  1. “Zemin yeşil rengin garip bir uyumuyla âdeta yeşil nakışlı, yeşil zeminli bir İran kaliçesi hâlini almıştı; hava taze ekinlerin taze kokusuyla dolu…” Bu cümlede olduğu gibi metinde sıfatların çokça kullanılmasının sebebi nedir?

Metinde sıfatların çokça kullanılması, metin yazarının dış dünyayı algılaması ve yorumlamasıyla ilgilidir. Servet-i Fünun yazarlarının betimleme yeteneği oldukça gelişmiştir. Bunu, yazarların bireysel hareket etmelerine ve güzellik anlayışına bağlayabiliriz. Betimlemelere ağırlık verilmesinde parnasizm akımının da etkisi vardır. Cenap Şahabettin bu metinde parnasizmden kaynaklanan gözlem gücünü ve betimleme yeteneğini ortaya koymuştur.

 

  1. Metnin yazıldığı dönemi ve yazarın mensup olduğu Servet-i Fünûn topluluğunun dil anlayışını dik­kate alarak metni dil ve anlatım yönünden değerlendiriniz.

 

Metinin yazıldığı dönemde Servet-i Fünun sanatçıları hem şiirde hem de nesirde ağır, süslü bir dil kullanmışlardır. Cenap Şahabettin de kendi çağdaşları gibi şiirde süslü bir dili tercih etmiştir fakat düz yazılarında daha sade bir dil kullanmıştır.

 

  1. Metnin konusunu, dil ve anlatım özelliklerini dikkate alarak türünü söyleyiniz.

 

Metnin konusu: Nil Nehri ve çevresindeki manzarayı okurun gözü önünde canlandırmak ve okuru bilgilendirmek

Nil Nehri ve kenarındaki manzara betimlenmiş bu manzaralar bir olay zinciri içinde aktarılmış. Metnin türü gezi yazısıdır.

 

  1. Metnin hangi düşünceye bağlı kalarak yazıldığını belirleyiniz.

 

Sanat sanat içindir anlayışıyla yazılmıştır. Metinde Nil Nehri ve kenarının insan ruhunda uyandırdığı düşünce ve hayaller yansıtılmıştır.

 

  1. Öğretici metinlerin ifade özelliklerinden hareketle metindeki ifadeleri soyutluk ve somutluk açısın­dan değerlendiriniz. Ulaştığınız sonuçları söyleyiniz.

 

Metinde anlatılan yerler somuttur. Nil Nehri ve kenarı somut yerlerdir. Yazarın burada gördükleri ve yaşadıkları da somuttur. Yazar, duygularını yansıtırken soyut anlatıma yer veriyor. Genel olarak bakarsak metinde somutluk vardır.

 

  1. Cenap Şehabettin’in yaşadığı dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği metnin ana düşüncesini etkile­miş midir? Niçin?

 

Aynı zamanda bir doktor olan Cenap Şahabettin, çeşitli yerlerde görev yapmıştır. Orta Doğu ülkelerini de dolaşan yazar, gördüklerini, yaşadıklarını gezi yazılarında anlatmıştır.

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.