Proje Hazırlama Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

PROJE HAZIRLAMA DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARI

 

1-   I. Yaşamı kolaylaştırması

 1. Kesin ve değişmez olması.

III. Bilimin uygulanması sonucu ortaya çıkması

 1. Dogmatik olması

Yukarıdaki özelliklerden hangileri teknolojik bilgiye ait bir özellik değildir?

( a ) Hiçbiri               ( b ) I-III               ( c ) II-IV

( d ) III-IV               ( e ) I-IV

 

2-Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin kullanılması sonucu oluşan zararlardan biri değildir?

( a ) Bilgisayar kullananlarda görme rahatsızlıkları ortaya çıkar.

( b ) Motorlu araçların egzoz gazları, havayı kirletir.

( c ) Kalitesiz linyit kömürünün yakıt olarak kullanılması çevreye zarar verir.

( d ) Buzdolabı ve klimalarda kullanılan gazlar, ozon tabakasına zarar verir.

( e ) Cep telefonlarından yayılan radyasyon, insan sağlığını etkiler.

 

3- Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojik gelişmelere doğrudan katkı sağlamaz?

( a ) Kitle iletişim araçlarının kullanılması.

( b ) Yeni bilimsel verilerin elde edilmesi.

( c ) İnsan ihtiyaçlarının sürekli artması.

( d ) Ekonomik kazanç elde etme ihtiyacı.

( e ) Yaratıcılığın ve üretkenliğin ortaya çıkması.

 

 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

( a ) Teknoloji, bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkar.

( b ) Bilim gelişmese bile teknoloji gelişir.

( c ) Bilim, hayatımızı dolaylı; teknoloji ise doğrudan etkiler.

( d ) Bilim temeldir, teknoloji üründür.

( e ) Bilim, neden – sonuca; teknoloji, insan yaratıcılığına bağlıdır.

 

5- Aşağıdakilerden hangisi televizyon ve bilgisayar kullanımının insan yaşamındaki olumsuz etkilerinden biri değildir?

( a ) İletişimi sağlama

( b ) Zamanı boşa geçirme

( c ) Bağımlılık artırma

( d ) Sağlık sorunları ortaya çıkarma

( e ) Sosyalleşmeyi engelleme

 

6- Bilimsel proje hazırlamada araştırmanın önemini en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?

( a ) Projede araştırma, bilgi toplamak için önemli bir süreçtir.

( b ) Proje, birden fazla yöntemi kullanır.

( c ) Proje, ürün ve etkinlikler bütünüdür.

( d ) Araştırma, ilgi ve merakları uyandırmaktır.

( e ) Araştırma, düşüncenin bir ürünüdür.

 

7- Proje, belli bir zaman ve maliyet gerektiren, insan gücünün ve fiziki kaynakların kullanımından oluşan bir süreçtir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin projede bulunması gerekmez?

( a ) Zaman                  ( b ) Maliyet                      ( c ) İnsan

 

( d ) Kalite                  ( e ) Bilimsellik

 

 

8- Okulda elektrik tasarrufuyla ilgili bir proje hazırlayan öğrencinin en öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

( a ) Okul bütçesine katkıda bulunma

( b ) Bilimsel bir icat yapma

( c ) Bütün okulu aydınlatma

( d ) Kendini geliştirme

( e ) Zaman tasarrufu sağlama

 

9- Aşağıdakilerden hangisi denencenin özelliklerinden biri değildir?

( a ) Basit ve açık bir önerme niteliğinde olmalı

( b ) Eldeki verileri desteklemeli

( c ) Tahminlere açık olmalı

( d ) Üzerinde kısmi değişiklikler yapılabilmeli

( e ) Hiçbiri

 

10)Aşağıdakilerden hangisi hipotezin özelliklerinden biri olamaz?

 1. Basit ve açık önerme niteliğinde olmalı
 2. Test edilebilmeli
 3. Yeni gerçeklere ve tahminlere açık olmalı
 4. Eldeki verileri desteklemeli
 5. Soyut ve kavramsal olmalı

 

 

 

 

11) Bir bilim adamı, çalışmaya başlamadan önce “ne yapacağımı, çalışmamın ne zaman biteceğini önceden bilirim.” Diyorsa bunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

 1. Yöntem
 2. Maliyet
 3. Süre
 4. Planlama
 5. Amaç

 

12)Aşağıdakilerden hangisi proje tamamlama sürecinde planlama ile ilgili bir basamak olamaz?

 1. Bilgilerin düzenlenmesi
 2. Denence sonuçlarının ortaya konması
 3. Projenin yazılması
 4. Materyal ve malzemenin düzenlenmesi
 5. Farklı bir problemin belirlenmesi

 

13)Aşağıdakilerden hangisi deney sonuçlarını değerlendirme amaçlarından biri olamaz?

 1. Yeni denenceler kurmak
 2. Denenceleri sonuçlandırmak
 3. Kesin doğrulara ulaşmak
 4. Araç-gereç geliştirmek
 5. Farklı yorum yapmak

 

14) Bir araştırmacı, proje hazırlama sürecinde, bir problemi tespit ettikten sonra hangi işlem adımına geçmelidir?

 1. Denence oluşturma
 2. Yöntem-teknik belirleme
 3. Projenin sunulması
 4. Planlama
 5. Sonuçların değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

15) Bir projenin hazırlanmasında denenceler Oluşturulduktan, materyal ve yöntem belirlendikten sonra yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sürecin ve zamanın belirlenmesi
 2. Proje maliyetinin hesaplanması
 3. Proje ile ilgili materyallerin toplanması
 4. Projenin planlanması
 5. Problemle ilgili denencelerin kurulması

 

 

16) Proje hazırlamak isteyen bir öğrenci için yapılacak ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hipotez kurma
 2. Materyal toplama
 3. Planlama yapma
 4. Problemleri tespit etme
 5. Yöntem ve teknikleri seçme

 

17) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin niteliklerinden biri olamaz?

 1. Deneyseldir
 2. Eleştireldir
 3. Evrenseldir
 4. Olgusaldır
 5. Soyuttur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18)  Din, insanların yaşamlarını düzenleyen ve değerlerini belirleyen kurallar bütünüdür. Toplumdan topluma ve çağdan çağa değişmeyen evrensel nitelikli bilgilerdir.

 

Bu açıklamayla dini bilginin hangi özelliği belirtilmiştir?

 1. Tutarlı olması
 2. Dogmatik olması
 3. Kişisel olması
 4. Toplumsal olması
 5. Genel geçer olması

 

19)Araştırma, düşüncenin ürünüdür. “her problemin çözümü belirli bir sürece bağlıdır” ifadesiyle problem çözmenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

 1. a)      Zaman
 2. b)      Orijinallik
 3. c)      Kaynak
 4. d)      Maliyet
 5. e)      Güncellik

 

20)Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi değildir?

 1. a)      Deney
 2. b)      Monografi
 3. c)      Görüşme
 4. d)      Tahmin
 5. e)      Anket

 

 

 

cevaplar

 

1c-2c-3e-4b-5a-6a-7d-8a-9e-10e-11d-12e-13d-14a-15d-16d-17e-18b-19a-20d

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir