11. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Lider Yayınları Sayfa 59,60

11. sınıf Türk Edebiyatı ders kitabı cevapları lider yayınları

Ölçme ve Değerlendirme sorularının cevapları sayfa 59,60
1. İlk özel gazeteyi o çıkarmıştır. Noktalama işaretleri ilk kez onun tarafından kullanılmıştır. İlk oyun ve makale yazarımızdır.
Yukarıdaki bazı özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsettin Sami
B) Namık Kemal
C) İbrahim Şinasi
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Ziya Paşa

CEVAP: C
2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi şiirinin temaları arasında yer almaz?
A) Vatan sevgisi
B) Özgürlük
C) Karamsarlık
D) Haksızlıklarla mücadele
E) Yasalar önünde eşitlik

CEVAP: C
3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi edebiyatı öğretici metin örneklerinden biri değildir?
A) Zafername
B) Şiir ve İnşa
C) Harabat
D) Tahrib-i Harabat
E) Tercüme-i Manzume

CEVAP: E
4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi edebiyatı öğretici metinlerinin özelliklerinden değildir?
A) Tanzimat Dönemi edebiyatı öğretici metinlerinde Divan edebiyatından gelen ögelerle Tanzi­mat’la getirilen yeniliklerin birlikte kullanılması
B) Eski-yeni çatışmasının diğer edebî türlerde olduğu gibi öğretici metinlerde de görülmesi
C) Tanzimat Dönemi yazarlarının diğer türlerde olduğu gibi öğretici metinlerde de yeni kavram, ifade, söz ve söz gruplarına yer vermesi
D) Tanzimat Dönemi yazarlarının en çok öğretici metin türlerinde ürün vermesi
E) Tanzimat Döneminde öğretici metin türlerinin gelişmesinde gazetenin önemli bir rol oynaması

CEVAP: D
5. Türk edebiyatında Batılıların “satir” dedikleri mizah yoluyla hiciv türünün ilk ve en başarılı örne­ğidir. Şiir ve düz yazı karışık olarak kaleme alınmış eserin yazarı, Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Ziya Paşa’dır.
Metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takip
B) Zafername
C) Sergüzeşt
D) Harabat
E) Demdeme

CEVAP: B
6. Tanzimat Döneminde Fransızcadan Türkçeye çevrilmiş ilk roman TELEMAK Bu romanı çeviren ise YUSUF KAMİL PAŞA

7.    İlk telif romanımız ŞEMSETTİN SAMİ  tarafından TAAŞŞUK-I TALAT VE FITNAT adıyla yazılmıştır?
8. Onun tiyatro eserleri, sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynanmaya elverişli değildir. Piyeslerinin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir, bir bölümü de nazım-nesir karışık olarak yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihî bir olay işlenmiştir.
Metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Muallim Naci
C) İbrahim Şinasi
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Şemsettin Sami

CEVAP: A
9. Tanzimat Dönemi edebiyatçıları için aşağıda söylenenler doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız?
• Vatan, hürriyet, adalet gibi kavramları ilk kez kullanmışlardır. (D)
• Edebiyatı toplumu eğitmenin bir aracı olarak görmüşlerdir. ( D)
• Dilde sadeleşme görüşünü benimsemişlerdir. (D )
• Şiirde hem içerik hem de biçim bakımından yenileşme sağlamışlardır. (Y )
• Edebiyatımıza roman, öykü, makale, eleştiri gibi yeni türleri kazandırmışlardır. ( D)
• Bu dönemde yazılan “Şair Evlenmesi” Batılı anlamda tiyatronun bizdeki ilk örneğidir. (D )
• Tanzimat’ın İlk Dönem edebiyatçıları daha çok realizm akımından etkilenmişlerdir. ( Y)
10. Tanzimatın ilk dönem edebiyatçılarını ve onların edebî yönden ortak özelliklerini aşağı­ya yazınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.