Halk Edebiyatı Test Soruları ve Cevapları

 1. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 2. Edebi sanatlara fazla yer verilmemiştir.

III. Nazım birimi dörtlüktür.

 1. Şiirlerin ayrı bir adı yoktur.
 2. Yukarıda Halk edebiyatının bazı özellikleri yer almaktadır.

Yukarıda verilen bu özelliklerden hangileri “sanat toplum içindir” görüşünü destekler?

 1. A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve III.   D) II. ve IV.   E) III. ve IV.

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde verilen nazım şekli ile ozan eşleştirilmesi yanlışyapılmıştır?
 2. A) Varsağı – Yunus Emre
 3. B) Koşma – Karacaoğlan
 4. C) Koçaklama – Köroğlu
 5. D) Şathiye – Kaygusuz Abdal
 6. E) Nefes – Pir Sultan Abdal

 

 1. Aruz ölçüsünü kullanmayan tasavvuf şairi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Yunus Emre
 3. B) Pir Sultan Abdal
 4. C) Hoca Ahmet Yesevi
 5. D) Kaygusuz Abdal
 6. E) Eşrefoğlu Rumi

 

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde saz şairleri bir arada verilmiştir?
 2. A) Ahmet Yesevi, Karacaoğlan, Seyrani
 3. B) Köroğlu, Ercişli Emrah, Kaygusuz Abdal
 4. C) Karacaoğlan, Âşık Veysel, Erzurumlu Emrah
 5. D) Niyazi-i Mısri, Seyrani, Bayburtlu Zihni
 6. E) Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu

 

 1. Halk nesrinde din, ahlak ve gelenek gibi eğitici ve öğretici konular işlenir.
 2. Halk nesrinde gezi izlenimleri ve mektup konularına yer verilir.

III. Halk nesrinde anlatım kısa cümlelerle sağlanır.

 1. Halk nesrinde seci denilen iş uyaklar kullanılır.
 2. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangi ikisi halk nesrinin özelliklerindendir?
 3. A) I. ve II.
 4. B) I. ve III.
 5. C) I. ve IV.
 6. D) II. ve III.
 7. E) II. ve IV.

 

 1. 17.yy tasavvuf şairlerindendir. Döneminde Türkçeyi en iyi kullanan tasavvuf şairidir, iyi bir öğrenim gören şairin tasavvuf konusunda yaklaşık on kitabının olduğu sanılıyor. “Divanı İlahiyat” adlı kitabı önemli bir eseridir.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Kaygusuz Abdal
 2. B) Hacı Bayram Veli
 3. C) Süleyman Çelebi
 4. D) Niyazi-i Mısri
 5. E) Şeyh Galip

 

 1. Aşağıdaki saz şairlerinden hangileri hem hece hem aruz ölçüsünü birlikte kullanmışlardır?
 2. A) Köroğlu, Aşık Ömer
 3. B) Yunus Emre, Karacaoğlan
 4. C) Dadaloğlu, Bayburtlu Zihni
 5. D) Gevheri, Kaygusuz Abdal
 6. E) Köroğlu, Karacaoğlan

 

 1. Tasavvuf edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 2. A) Mutlak varlığın Tanrı olduğu
 3. B) Doğadaki her varlığın Tanrı’nın bir tecellisi olduğu
 4. C) Varlıkların varlığının Tanrı’ya dayanması
 5. D) Tanrı ve insan sevgisinin çok önemli olduğu
 6. E) Süslü, sanatlı ve ağır bir dille şiirlerin yazıldığı

 

 1. Saz şairleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 2. A) Şiirlerini sözlü olarak dile getirmişlerdir.
 3. B) Genellikle okur-yazar değillerdir.
 4. C) Şiirlerini doğaçlama olarak söylerler.
 5. D) Genellikle toplum tarafından dışlanmışlardır.
 6. E) Usta – çırak geleneğine göre yetişirler.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı ile Halk edebiyatının ortak özelliğidir?
 2. A) Şiirlerde çoğunlukla tam uyak kullanılmıştır.
 3. B) Soyut konular işlenmiştir.
 4. C) Nesir arka planda kalmıştır.
 5. D) Şiirler bir müzik aletiyle söylenmiştir.
 6. E) Betimlemeler soyut ve gerçek değildir.

 

 1. (I) Halk edebiyatında şiirlerin adları yoktur. (II) Ozanlar son dörtlükte mahlaslarını kullanmışlardır. (III) Halk edebiyatında betimlemeler gerçektir. (IV) Şiirlerde söz kadar ezgi de önemlidir. (V) Halk şairleri söyledikleri şiirleri daha sonra kendileri cönk adı verilen eserde toplarlardı.

Yukarıda Halk edebiyatıyla ilgili olarak, verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

 1. A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde saz şairleri bir arada verilmiştir?
 2. A) Gevheri, Dertli, Dadaloğlu
 3. B) Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu
 4. C) Âşık Ömer, Erzurumlu Emrah, Nedim
 5. D) Seyrani, Pir Sultan Abdal, Fuzuli
 6. E) Bayburtlu Zihni, Gevheri, Baki

 

Ela gözlerine kurban olduğum

Yüzüne bakmaya doyamadım ben

İbret için gelmiş derler cihana

Noktadır benlerin sayamadım ben

 1. Yukarıdaki dörtlükten hareketle saz şairleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 2. A) Benzetme sanatını kullandıkları
 3. B) Yarım uyak ve redif kullandıkları
 4. C) Sade bir dille duygularını yansıttıkları
 5. D) Şiirlerinde lirizmin hâkim olduğu
 6. E) Cinaslı uyak kullandıkları

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
 2. A) Mani, türkü ve ağıt türlerinde ürünlerinin olduğu
 3. B) Göz için uyak görüşünün benimsendiği
 4. C) Ağızdan ağıza dolaşarak yayıldığı
 5. D) Hem şiir hem nesir türlerinin olduğu
 6. E) Dilinin sade ve yabancı etkilerden uzak olduğu

 

 

 1. Hem hece hem aruz ölçüsü kullanmışlardır.
 2. Dize sonlarında yarım uyak kullanmışlardır.

III. Dörtlüklerden başka beyitlerden oluşan şiirler de söylemişlerdir.

Yukarıda Tasavvuf edebiyatının özellikleri verilmiştir.

 1. Verilenlerden hangileri tasavvuf şairlerinin Divan şairlerinden etkilendiklerini göstermektedir?
 2. A) I. ve III   B) Yalnız I   C) Yalnız III   D) II. ve III.   E) I., II. ve III.

 

 1. Karacaoğlan aşağıdaki nazım şekillerinden hangilerini kullanmamıştır?
 2. A) Koşma, Varsağı
 3. B) Semai, güzelleme
 4. C) Nutuk, nefes
 5. D) Varsağı, semai
 6. E) Semai, koşma

 

 1. Geleneksel Türk tiyatrosu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 2. A) Anonimdir.
 3. B) Sahne dekoru sadedir.
 4. C) Yazılı bir metne bağlıdır.
 5. D) Şive taklitlerine yer verilir.
 6. E) Hem göze hem kulağa seslenir.

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışıvardır?
 2. A) Ortaoyununda oyunun oynandığı alana palanga adı verilir.
 3. B) Ortaoyununda asıl konunun işlendiği bölüme fasıl denir.
 4. C) Karagöz oyunu, doğaçlamaya dayanır.
 5. D) Ortaoyunu basit bir alanda oynanır.
 6. E) Meddah oyununun temel kişileri Kavuklu ve Pişekar’dır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-A 3-B 4-C 5-B 6-D 7-D 8-E 9-D 10-C 11-E 12-A 13-E 14-B 15-A 16-C 17-C 18-E 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir