8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

8. sınıf vatandaşlık bilgisi ve demokrasi eğitimi dersi 2. dönem 1. yazılı soruları

A- DOĞRU OLANA D YANLIŞ OLANA Y HARFİNİ YAZINIZ( 20 Puan)

(      ) Her hak, karşılığında bir sorumluluk yüklemektedir.

(      ) Egemenliğin bir kişi ve ya zümreye ait olduğu, halka ait olmadığı yönetim şekli demokrasidir.

(      ) Farklı görüş, inanç, düşünce, anlayış ve kültürel değerler topluma zenginlik ve dinamizm katar.

(      ) Sivil toplum kuruluşları, toplumsal bilinçlenme ve demokratik katılımı arttırır.

(     ) Demokratik toplumlarda Hukuk Kuralları yöneticilerin arzu ve isteklerine göre belirlenir.

(     ) Kitle İletişim Araçları, (TV, Gazete, İnternet, …vb) halkı bilinçlendirerek kamuyunun oluşmasında önemli rol oynar

(     ) Ülkemizde medeni kanun ile kadın ve erkekler evlenme, boşanma ve mirasta eşit haklara kavuşmuştur.

(     ) Haklarımızı korumak ve geliştirmek için demokratik yollar yerine şiddete başvurmak gerekir.

(     ) Kadınlara erkeklerle eşit, demokratik haklar tanımak doğa kanunlarına aykırı davranmaktır.

(     ) Her insan fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak farklı ve özel yaratılmış değerli bir varlık olarak sevgi, saygı, hoşgörü                   ve avlayışı hak eder.

 

Aşağıda verilen boşlukları, anahtar sözcükleri kullanarak doldurunuz.( 20 Puan)

B- – EĞİTİM   – ADALET – ANAYASA  –   YAŞAMA HAKI – DEMOKRASİ   –   HAK     –   İŞ BÖLÜMÜ

   –   ÖZGÜRLÜK   – KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI   –     HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ      –   SAĞLIK HAKKI

Halkın, halk tarafından, halk için yönetimi …………………………. dir.

Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesi ……………………………

olarak tanımlanmaktadır..

Tüm ayrımcılık biçimleri öncelikle iyi bir …………………… ile önlenebilir.

Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin toplumdaki üye ve gruplar arasında

karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde dağıtılmasına ………………………… denir.

Hukukun temel amacı olan …….………………….. , ancak hukuk sayesinde gercekleşebilir.

Bireyin yaşama ve beden bütünlüğünü koruma hakkına ……………………………………………. denir.

Bir devletin bütün organları üzerinde hukukun mutlak bir egemenliğe sahip olması ………………………………………………

kavramıyla ifade edilir

Adaletin, hukukun gerektirdiği şey ya da kazanca …………………………… denir.

İnsanın bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir yaşama hakkı olduğu ……………….… ile ifade edilir.

Tüm hakların temelini …………………………… oluşturur.

C- Demokrasinin temel özelliklerini sıralayarak seçtiğiniz bir özelliği açıklayınız .(10 puan)


D-Aşağıdaki soruları yanıtlayınız ( 10 x 4 = 40 Puan )

 

Demokrasi, insana ve insan iradesine önem veren bir yönetim biçimidir. Bu durum, demokrasinin

hangi ilkesiyle daha çok ilgilidir?

 

A) Seçimler ve temsil

B) Siyasi partiler

C) Çoğulculuk

D) Hukukun üstünlüğü

 

Aşağıdakilerden hangisi demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş demokratik bir vatandaşın davranışı olabilir?

 

A) Kadına ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakmak

B) Alışverişlerinde tüketici olarak hakkını aramak

C) Aileyle ilgili kararları tek başına almak

D) Ülke ve dünya haberleriyle hiç ilgilenmemek

 

Aşağıdakilerden hangisi cinsiyet ayrımcılığına karşı duyarlı bir kişinin sorumlulukları arasındadır?

A) Okul meclisine yalnızca erkek çocukların eşit haklarla katılabilmesinden yana olmak

B) Bütün çocukların kendilerini etkileyen konularda görüş bildirmeleri gerektiğini savunmak

C) Karar alma süreçlerine yalnızca yaşça büyük erkek çocukların katılması gerektiğini savunmak

D) Futbol gibi erkeklere özgü sporlara kızların katılmaması gerektiğini savunmak

 

“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.”, “İnsanlar konuşa konuşa anlaşır.” gibi atasözleri aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Düşünce özgürlüğünün B) İş bölümünün

C) Etkili iletişimin D) Toplumsal kuralların

 

Aşağıdakilerden hangisi, hak ettiğinden fazla ücret alan bir televizyon tamircisi karşısında tüketicinin

sorumlulukları arasında sayılamaz?

A) Ses çıkarmadan istenilen ücreti ödeme

B) Televizyon tamircisini uyarma ve hatalı davrandığını söyleme

C) İlgili kuruluşlara dilekçeyle durumu anlatma

D) Yaptığı başvurunun sonucunu takip etme

 

“İnsan hakları, kimsenin elinizden alamayacağı bir şeydir.” sözü ile insan haklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

 

A) Evrensel olma

B) Bölünemez olma

C) Birbiriyle bağlantılı olma

D) Vazgeçilemez ve devredilemez olma

Demokrasi, halkın kendini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir.

Buna göre demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusudur?

 

A) Bazı insanların haklarını yasalarla güvence altına alma

B) İnsanların düşünce, istek ve davranışlarıyla ilgilenmeme

C) Yönetimde görev alan kişilere ayrıcalıklar tanıma

D) İnsan haklarının gerçekleşeceği bir ortam sağlama

 

Aşağıdakilerden hangisi, çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde baş vurulabilecek demokratik

bir yoldur?

 

A) Anne baba programları yoluyla ailelere destek verme

B) Yaşanan ya da tanık olunan şiddet hakkında konuşmama

C) Çocuklara çatışmayı şiddet kullanarak yönetmeyi öğretme

D) Toplumda şiddetin kabul görmesine aldırmama

 

İnsan haklarının korunması ulusal düzeyde aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşebilir?

 

A) İnsan haklarıyla ilgili uluslararası belgelerin onaylanmasıyla

B) Sivil toplum kuruluşların etkin ve aktif çalışmasıyla

C) İnsan hakları ile ilgili resmî kurumların oluşturulmasıyla

D) Hak ve özgürlüklerle ilgili gün ve haftaların kutlanmasıyla

 

Bir ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanmazsa aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olabilir?

 

A) İnsanlar haklarını kolaylıkla elde edebilirler.

B) Haklar ve sorumluluklar arasında denge kurulamaz.

C) İnsan hak ve özgürlükleri geliştirilebilir.

D) Yasa dışı işler yapanların sayısı giderek azalır.

 

 

E- İnsan hak ve özgürlüklerinin korunup geliştirilebilmesi için size göre ne gibi önlemler alınmalıdır ? ( 10 Puan )

 DOSYAYI İNDİR

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir