9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125-126 EKOYAY Yayınları 2014-2015

 1. Aşağıdaki soruyu sözlü olarak cevaplayınız.
 • Anlatmaya bağlı bir edebî metin döneminin sanat anlayışını hangi yönlerden yansıtır? Açıklayınız.

 

Anlatmaya bağlı bir edebi metin yazıldığı dönemin sanat anlayışını “dil ve anlatım, tema, yapı” bakımlarından yansıtır.

 

 • Anlatmaya ve göstermeye dayalı metinlerin yapı unsurları nelerdir?

Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinlerin yapı unsurları “olay, yer zaman, kişiler”dir.

 

 • “Edebî gelenek” ifadesinden ne anladığınızı söyleyiniz.

 

Bir dönemin sanat anlayışı ve bu sanat anlayışının etkileri edebi geleneği oluşturur. Edebi gelenek, bir metnin ortaya çıkmasını “dil, tema, yapı” bakımlarından etki eder.

 

 • Edebî bir metnin anlamını her insanın farklı algılamasının sebepleri nelerdir?

 

CEVAP: Edebi metinlerde çok anlamlılık olması, çağrışım uyandıran sözcüklere yer verilmesi, edebi metinlerin yoruma açık olması, edebi metinlerde imgelere yer verilmesi

 

 • Bir eserin, onu yazan kişinin hayatından ayrı düşünülüp düşünülemeyeceğini sebepleriy­le birlikte yazınız.

 

Bir edebi metin, yazarından izler taşır, yazarının üslubunu yansıtır. Yazarın duygu ve düşüncelerini az ya da çok yansıtır.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
 • Yazarın kurguladığı metinde anlatıyı sürükleyen kişilere genel olarak TİP denir.

Metnin dışındaki bir kavramı ya da insanı temsil eden kişiye ise KARAKTER denir.

 • Öğretici veya edebî bir eserde işlenen konuya TEMA denir.
 • Anlatmaya bağlı edebî metinlerde anlatıcının her şeyi bildiği bakış açısına

İLAHİ bakış açısı; bilginin kahramanların birinin bilgisiyle sınırlı olduğu bakış

açısına KAHRAMAN bakış açısı; anlatıcının bir kamera tarafsızlığıyla olup biteni ifade

ettiği bakış açısına GÖZLEMCİ bakış açısı denir.

 • Anlatmaya bağlı edebî metinlerde dilin ŞİİRSEL işlevi ön plandadır.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun seçe­neği işaretleyiniz.
 • Bir metnin yazıldığı döneme ait kültürel hayatın özelliklerinin bilinmesi, metnin doğru değerlendirilmesine yardımcı olur. Doğru ( X )-Yanlış ( )
 • Edebî eserler, yazıldığı dönemin siyasi yapısını ortaya koymak amacıyla kaleme alınır.

Doğru ( ) – Yanlış ( X )

 • Edebî eserler, bünyelerinde yazarlarının zihniyetini yansıtan ipuçlarını barındırır.

Doğru ( X ) – Yanlış ( )

 • Edebî metinde anlatılan gerçeklikle yaşanan gerçeklik arasında farklılık yoktur.

Doğru ( ) – Yanlış ( X )

 • Bir edebî metnin anlatıcısı değiştiğinde metnin anlatım özellikleri de değişir.

Doğru ( X ) – Yanlış ( )

 • Edebî metnin dili, günlük konuşma dilinden farklıdır. Doğru ( X )-Yanlış ( )
 • Bir edebî metin kendinden önce yazılan edebî metinlerle tema, yapı, dil ve anlatım bakı­mından aynı olmak zorundadır. Doğru ( )-Yanlış ( X )

 

 • Hikâye ve roman metni, okuyucunun kültürüne, anlayışına, zevkine, içinde bulunduğu du­ruma ve psikolojik hâline göre yeni anlam değerleri kazanır. Doğru ( X ) – Yanlış ( )
 • Anlatmaya dayalı metinlerin bazılarında yazarın hayat hikâyesi ve bilinen özellikleri ile il­gili ipuçları metinde yer alır. Doğru ( X )-Yanlış ( )
 • Yazar ile eserinde yer alan kahraman arasında benzer özellikler bulunabilir.

Doğru ( X )-Yanlış ( )

 

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi metnin yazıldığı dönemin hâkim zihniyetinin anlaşılmasında ölçüt olarak kullanılamaz?
 2. A) Metnin yazıldığı dönemdeki sosyal yapı
 3. B) Metnin yazıldığı dönemdeki ekonomik yapı
 4. C) Metnin yazıldığı dönemdeki siyasal yapı
 5. D) Metnin yazıldığı dönemin sanat anlayışı
 6. E) Metnin yazıldığı dönemdeki insan nüfusu

1998 – ÖSS

 

CEVAP: E

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî bir metnin yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?
 2. A) Olay örgüsü B) Kişiler C) Zaman
 3. D) Konu E) Mekân

2008 – ÖYS

 

CEVAP: D

 

 1. Yazar malzemesini yani dili, yakından tanıyacak; onu, olanaklarını deneyerek geliştirecek­tir. Bu da eskilerin deneyimlerini, onların eserlerinde yaşatmakla olur. Bizde böyle olmadı. Ba­tı uygarlığını tanıyışımızdan sonra kuşaktan kuşağa, dünya görüşü hızla değiştiği için eskilerle yeniler, hemen her kuşakta birbirinden uzak düştüler. Bunun yanı sıra özensiz, çırpıştırma çe­viriler yüzünden dil ve üslup sorunları ortaya çıktı. Bunun doğal sonucu olarak da kişiliksiz, renksiz bir edebiyat oluştu.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir?

 1. A) Dilin, yazarın anlatım ve yaratma aracı olduğuna
 2. B) Çevirmenlerin ciddi bir eğitimden geçmeleri gerektiğine
 3. C) Günümüz sanatçılarıyla eskiler arasında bir kopukluk bulunduğuna
 4. D) Yazarın, alanındaki birikimlerden yararlanması gerektiğine
 5. E) Çevirilerde yeterince titiz davranılmadığına

1992 – ÖYS

 

CEVAP: B

 

 1. Yıllar önce okuduğumuz bir kitabı ikinci kez okuduğumuzda kitap aynı kitaptır ama on­dan aldığımız tat eskisinden daha fazladır.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

 1. A) Bir kitapta anlatılanlar zamanla değişik anlamlar kazanır.
 2. B) Bir kitabın okuyucusuna vereceği haz, sonraki okunuşunda biraz daha artar.
 3. C) Bir kitabın her okunuşta aynı zevki vermesi onun değerini gösterir.
 4. D) Bir kitabın anlaşılabilmesi için birkaç kez okunması gerekir.
 5. E) Okuyucunun bir kitaptan aldığı tat, onu okuyuş biçimine göre değişir.

1992 – ÖYS

 

CEVAP: B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir