11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Cevapları Sayfa 34

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Cevapları Sayfa 34 (34. sayfa)

1. “Gazel”, “Hürriyet Kasidesi” ve “Tecelli yahut Teselli” adlı metinlerin uyaklanış biçimleri, nazım birim­leri ve ölçüleri bu metinlerin edebiyatımızdaki hangi geleneklerle ilişkili olduklarını göstermektedir? (Bu soruyu cevaplandırırken 9. sınıf Türk Edebiyatı dersinin 2. ünitesinde öğrendiğiniz şiir inceleme yöntemiy­le ilgili bilgilerden yararlanınız.)

Gazel, Hürriyet Kasidesi, Tecelli yahut Teselli adlı şiirler, uyaklanış biçimleri, nazım birimleri, ölçüleri bakımlarından ele alındığında divan şiiri geleneğini yansıtıyor. Tanzimat şiirleriden biçim bakımından divan şiirinin özellikleri görülür, işlenen konuda farklılık görülür.

10. Etkinlik: Üç gruba ayrılınız. Ziya Paşa’nın bir gazeli ile Divan edebiyatından bir gazeli (birinci grup), Namık Kemal’in kasidesi ile Divan edebiyatından bir kasideyi (ikinci grup), Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiiri ile Divan edebiyatından bir gazel ve kasideyi (üçüncü grup) aşağıda verilen ölçütlere göre karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarını defterinize yazınız.

 • Konu
 • Nazım birimi
 • Uyak düzeni
 • Tema
 • Dil

 

 

2. Ziya Paşa’nın “Gazel”inde, Namık Kemal’in ise “Hürriyet Kasidesi”nde dile getirdiği hangi olum­suzluklar, Atatürk’ün çağdaşlık ve uygarlıkla ilgili yaptığı yeniliklerle ortadan kaldırılmıştır? Açıklayınız.

Ziya Paşa’nın gazelinde Osmanlının geri kalmışlığından bahsediliyor. Yöneticilerin eğitime, ilme önem vermediği, insanların zulme uğradığı anlatılıyor. Osmanlının medeniyetten uzak oluşu anlatılıyor. Dile getirilen bu sorunlar Atatürk’ün yaptığı yeniliklerle ortadan kaldırılmıştır. Hürriyet Kasidesi’nde ise esaretin insanlar üzerindeki olumsuzluklarından, yöneticilerin zulümlerinden bahsediliyor. Atatürk’ün cumhuriyeti kurmasıyla insanlar kanunlar önünde eşit sayılmış, hukuk düzeniyle adalet sağlanmıştır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıda adları verilen metinlerin konularına göre (lirik, didaktik, satirik, epik, pastoral) han­gi şiir türüne ait olduğunu karşısına yazınız.

 • Gazel (Ziya Paşa) : Satirik şiir
 • Hürriyet Kasidesi (Namık Kemal) : Satirişk şiir
 • Tecelli yahut Teselli (Abdülhak Hamit Tarhan) : Pastoral şiir

 

2. Ziya Paşa’yla ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların kar­şısına “Y” yazınız.

 • Eski şiir biçimlerine bağlı kalmıştır. ( D )
 • Yer yer nükteli ve hicivli anlatımlara da başvurmuştur. ( D )
 • Öğüt verici ve ders verici didaktik bir şiir tarzı vardır. ( D )
 • Romanları şiirlerine göre daha başarılıdır. ( Y )

 

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal için söylenemez?

A) İlk tarihî romanımız olan Cezmi’yi yazmıştır.

B) Sanatkârane bir üslubu vardır.

C) Eserlerinde toplumla ilgili konulara değinmiştir.

D) “ Sanat sanat içindir” anlayışına bağlı kalmıştır.

E)” Vatan, hürriyet, adalet” gibi kavramları Türk şiirinde ilk kez o kullanmıştır.

 

CEVAP: D (Namık Kemal’de “Sanat toplum içindir.” anlayışı görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.