7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1)-Aşagıda verilen kavramların hangi ülkede ilk kez başladığını karşısındaki ile eşleştiriniz.(4P)

               (  1 )  Reform Harekerleri                                 (    )   İtalya

               (  2 )  Rönesans Hareketleri                             (    )   İngiltere

               (  3 )  Coğrafi Keşifler                                         (    )   Almanya

               (  4 )  Sanayi İnkılabı                                           (    )   Portekiz-İspanya

2)-Bağımsız Mahkemeler  -Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuru  -Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yukarıdaki devlet organlarının görevleri hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

A.Yasama-Yürütme-Yargı                                           B.Yargı-Yürütme-Yasama

C.Yürütme-Yargı-Yasama                                           D.Yargı-Yasama-Yürütme

3)Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel nitelikleri hangi maddesinde belirtilmiştir?

A) 1.maddesi                      B) 2. maddesi                   C) 3. maddesi                D) 4. Maddesi

4)Şu anda yürürlükte olan anayasamız hangisidir?

A) 1982 Anayasası             B) 1921 Anayasası           C)1924 Anayasası          D) 2014 Anayasası

5)TBMM ne zaman ilan edilmiştir?

A)  23 Nisan 1920             B)29 Ekim 1923                C)19 Mayıs 1919           D) 17 Şubat 1926

6)15. yüzyılın or alarında Alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir

Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır                 B)  Bilim alanında ilerleme görülmüştür.

C)  Kitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır.            D) Pozitif düşenci yerini skolastik düşünce bırakmıştır.

7)Osmanlı Devleti’nde usta-çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştiren kurumlara ne denir?

A)Ahi Teşkilatı                  B)Medrese                       C)Enderun                         D)İmarethane

8) Sivil toplum örgütleri aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik çalışmalarda bulunamaz?

A)Doğal yaşamı korumak                                                B)Erozyonu önlemek

C)Askeri birlikleri yönlendirmek                                    D)Küresel sorunları çözmek

9) –   -El tezgâhları yerini makineye bırakmıştır.        -Hammadde ve Pazar arayışı başlamış.

– İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır.

 Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A)Haclı Seferleri                      B)Coğrafi Keşifler           C)Rönesans Hareketleri     D)Sanayi İnkılâbı

10) İlk Türk devletlerinde hükümdara devleti yönetme yetkisinin Gök – Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A-Türklerin uzak ülkelere göç etmelerine                    B) Hükümdarın halk üzerindeki otoritesinin artmasına

C) Ülke içinde taht mücadelelerinin artmasına           D) Türklerin farklı dinleri kabul etmelerine

11) Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?

A) Almanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti-Bulgaristan

B) Almanya-İtalya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan

C) Almanya-Avusturya-İngiltere-Osmanlı devleti- Bulgaristan

D) İtalya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan

12) Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi                                B) Fransız ihtilali – Açlık

C) Sanayi devrimi – Irkçılık                                             D) Açlık – Irkçılık

13) Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere-Fransa            B)Almanya-Avusturya        C) Almanya-İtalya                  D) İtalya-Fransa

14) Sanayi inkılabının yarattığı en önemli  sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sömürgecilik                 B) Milliyetçilik                     C) Osmanlıcılık                        D) Ümmetçilik

15)Aşağıdakilerden hangisi seçim ile iş başına gelmez?

A)Başbakan                      B)Cumhurbaşkanı                C)Milletvekili                           D)Vali

16)İlk Cumhurbaşkanımız kimdir?

A)Atatürk                          B)İsmet İnönü                       C)Abdullah Gül                       D)Recep Tayyip Erdoğan

17)’’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’’ ilkesi hangi yönetim şeklinin temelini oluşturur?

A)Monarşi                         B)Oligarşi                               C)Teokrasi                              D)Cumhuriyet

18)Osmanlı Devletinde Meşrutiyet döneminde iki meclis bulunuyordu.Bunlardan halkın seçtiği vekillerden oluşan meclisin adı nedir?

A)T.B.M.M                        B)Parlamento                      C)Meclisi Mebusan                 D)Meclisi Ayan

19)İslamiyet öncesi kurulan Türk Devletlerinde devlet meseleleri saşağıdaki kurumlardan hangisinde görüşülüyordu?

A) Meclisi Mebusan         D)Meclisi Ayan                    C)Kurultay                                D)Divan

20) Fransız ihtilalinin sonuçlarından hangisi Osmanlı Devletini daha fazla etkilemiştir?

A) Adalet                            B) Eşitlik                            C) Milliyetçilik                                  D) İnsan Hakları

21) Fabrikaların çoğalması                                           Şehir nüfusun artması

Petrol ve kömür gibi yakıtlarının yaygınlaşması

Sanayi Devrimi ortaya çıkan yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A- Çevre sorunlarının yaşanmasına                        B- Ticari tarım faaliyetlerinin azalmasına

C- Ham maddeye olan ihtiyacının azalmasına      D-İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretimin yaygınlasmasına

22)  “Temel hak ve hürriyetler anayasa ile güvence altına alınmıştır” verilen nitelik;  T.C. Devleti’nin hangi özelliğiyle ilgilidir?

a) Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir devlettir. b) Türkiye Cumhuriyeti, lâik bir devlettir.

c)  Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir.        d)  Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir devlettir.

23)İlk Türk devletlerinde ülke aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Hanedan ailesine               B) Halka                       C) Askerlere                                         D) Memurlara

24)Verilen cümlelerden doğru olanlara ‘D’ yanlış olanlara ‘Y’ harfi yazınız (8 PUAN)

         (   )           a)ilk başbakanımız İsmet İnönü ‘dür

         (   )           b)Monarşi din kurallarına dayalı yönetimdir

         (   )           c)1. Dünya Savaşı sonunda ittifak devletleri savaşı kaybetmiştir

         (   )           d)1. Dünya Savaşı nda taraf değiştiren devlet İtalya dır

         (   )           e)Muhalefet partisi yönetimdeki partidir

         (   )           f)TEMA lösemili çocuklara yardım eden bir STK dır

         (   )           g)Çankaya Köşkü Ankarada dır

         (   )           h)Seçme hakkımızı kullanmamız için 18 yasında olmamız gerekir   

                                                                                       

 

 

 

 

NOT: 24. SORU 8,KALAN SORULAR 4’ER PUANDIR

BAŞARILAR DİLERİM

 

 

Gençler,Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

                                                                                                              

                                                                                                                    MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

 

 

1  2-4-1-3    2B  3B  4A  5A  6D  7A  8C  9D  10B  11A  12A  13C  14A  15D  16A  17D  18C  19C  20C  21A  22C  23A  24 Y-Y-D-D-Y-Y-D-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.