Proje Hazırlama Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Seçmeli proje hazırlama dersi 2. dönem 2. yazılı soruları (çoktan seçmeli sorular şeklinde) aşağıdadır.

1.Bir bilim adamı, çalışmaya başlamadan önce “ne yapacağımı, çalışmamın ne zaman biteceğini önceden bilirim.” Diyorsa bunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?

A.    Yöntem

B.    Maliyet

C.    Süre

D.   Planlama

E.    Amaç

2. Aşağıdakilerden hangisi bir denencenin farklı zamanlarda ve aynı koşullarda aynı sonucu vermesidir?

A.    Geçerlilik

B.    Objektiflik

C.    Güvenirlik

D.   Örnekleyicilik

E.    Tahmin

3.Aşağıdakilerden hangisi denencenin özelliklerinden biri olamaz?

A.    Basit ve açık önerme niteliğinde olmalı

B.    Test edilebilmeli

C.    Yeni gerçeklere ve tahminlere açık olmalı

D.   Eldeki verileri desteklemeli

E.    Soyut ve kavramsal olmalı

 

4.Aşağıdakilerden hangisi proje tamamlama sürecinde planlama ile ilgili bir basamak olamaz?

A.    Bilgilerin düzenlenmesi

B.    Denence sonuçlarının ortaya konması

C.    Projenin yazılması

D.   Materyal ve malzemenin düzenlenmesi

E.    Farklı bir problemin belirlenmesi

5.Aşağıdakilerden hangisi deney sonuçlarını değerlendirme amaçlarından biri olamaz?

A.    Yeni denenceler kurmak

B.    Denenceleri sonuçlandırmak

C.    Kesin doğrulara ulaşmak

D.   Araç-gereç geliştirmek

E.    Farklı yorum yapmak

 

6.Bir projenin hazırlanmasında denenceler oluşturulduktan, materyal ve yöntem belirlendikten sonra yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Sürecin ve zamanın belirlenmesi

B.    Proje maliyetinin hesaplanması

C.    Proje ile ilgili materyallerin toplanması

D.   Projenin planlanması

E.    Problemle ilgili denencelerin kurulması

 

 

7.Proje hazırlamak isteyen bir öğrenci için yapılacak ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Hipotez kurma

B.    Materyal toplama

C.    Planlama yapma

D.   Problemleri tespit etme

E.    Yöntem ve teknikleri seçme

8.Din, insanların yaşamlarını düzenleyen ve değerlerini belirleyen kurallar bütünüdür. Toplumdan topluma ve çağdan çağa değişmeyen evrensel nitelikli bilgilerdir.

Bu açıklamayla dini bilginin hangi özelliği belirtilmiştir?

A.    Tutarlı olması

B.    Dogmatik olması

C.    Kişisel olması

D.   Toplumsal olması

E.    Genel geçer olması

9.     I.        Konunun farklı yönleriyle yönelme

II.        Bilgiye belirli bir sistemle ulaşma

III.        Çözüme yönelik olma

Yukarıda verilen ifadeler, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A.    Bilim

B.    Gözlem

C.    Araştırma

D.   Mülakat

E.    Deney

10. –Volta’nın pili icat etmesi

-Sümerlerin yazıyı icat etmesi

-Kopernik’in, Dünya’nın kendi ekseni etrafına döndüğünü keşfetmesi

Buna göre icat hangi özelliği ile keşiften ayrılır?

A.    Bilinenden yararlanarak yeni bir şey yaratma

B.    Daha önceki benzer çalışmalardan yararlanma

C.    Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunma

D.   Toplumsal gelişmeyi belirleyen etkenleri ortaya çıkarma

E.    Bilim adamlarının ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkma

 

11.Aşağıdaki bilgi türlerinden hangi araç-gereç yapımıyla ilgilidir?

A.    Dini bilgi

B.    Teknik bilgi

C.    Felsefi bilgi

D.   Sanat bilgisi

E.    Gündelik bilgi

 

12. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin niteliklerinden biri değildir?

A.    Deneyseldir

B.    Eleştireldir

C.    Evrenseldir

D.   Olgusaldır

E.    Soyuttur

 

13.Okulda elektrik tasarrufuyla ilgili bir proje hazırlayan öğrencinin en öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Okul bütçesine katkıda bulunma

B.    Bilimsel bir icat yapma

C.    Bütün okulu aydınlatma

D.   Kendini geliştirme

E.    Zaman tasarrufu sağlama

 

14.”Ne bulduğun değil projeyi hangi gerekçeyle yaptığın önemlidir.” Görüşünü savunan bir bilim adamı, proje hazırlamanın hangi özelliği üzerinde durmaktadır?

A.    Güvenilir ve geçerli olması

B.    Sonuçların işe yararlığı

C.    Güncelliği

D.   Bilimsel nitelikte olması

E.    Temel amaçlar

 

15.Bilimsel bir proje hazırlamada araştırmanın önemini en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Projede araştırma, bilgi toplamak için önemli bir süreçtir.

B.    Proje, birden fazla yöntemi kullanır.

C.    Proje, ürün ve etkinlikler bütünüdür.

D.   Araştırma, ilgi ve merakları uyandırmaktır.

E.    Araştırma, düşüncenin ürünüdür.

 

16.Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlardan biri değildir?

A.    Bilgisayar kullananlarda görme bozuklukları ortaya çıkar.

B.    Motorlu araçların egzoz gazları havayı kirletir.

C.    Kalitesiz linyit kömürünün yakıt olarak kullanılması çevreye zarar verir.

D.   Buzdolabı ve klimalarda kullanılan gazlar, ozon tabakasına zarar verir.

E.    Cep telefonlarından yayılan radyasyon, insan sağlığını etkiler.

17.Aşağıdakilerden hangisi televizyon ve bilgisayar kullanımının insan yaşamındaki olumsuz etkilerinden biri değildir?

A.    İletişimi sağlama

B.    Zamanı boşa geçirme

C.    Bağımlılık yapma

D.   Sağlık sorunları ortaya çıkarma

E.    Sosyalleşmeyi engelleme

 

18.Aşağıdakilerden hangisi proje raporu yazılırken özet bölümünde yer almaz?

A.    Araştırma içeriği hakkında bilgi verilir.

B.    Bilimsel çalışmanın teknik anahtarı verilir.

C.    Karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi verilir.

D.   Literatüre yer verilir.

E.    Ulaşılacak sonuç  hakkında bilgi verilir.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi proje raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken bir özellik değildir?

A.    Yazım kurallarına uygun olması

B.    Bilimsel dil kullanılması

C.    Raporda kişisel görüşlere ağırlık verilmesi

D.   Anlaşılır bir dille yazılması

E.    Proje yazma basamaklarına uygun olması

 

20. Aşağıdakilerden hangisi bir projenin sunulma amaçlarından biri değildir?

A.    Projeyi tanıtmak

B.    Denenceleri kanıtlamak

C.    Bilgileri paylaşmak

D.   Proje hakkında geri bildirim almak

E.    Projeyi hayata geçirmek

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir