11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

11. sınıfların coğrafya dersi 2. dönem 2. yazılısı

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

A-    Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına ( D ), yanlış olanlarına ise ( Y ) yazınız.

(2×5=10 Puan)

1. (     ) Sanayileşme ile birlikte şehirleşme de beraberinde artış göstermiştir.

2. (     ) Hindistan’da nüfus fala olmasına rağmen nüfus yoğunluğu azdır.

3. (     ) Dünya’nın ilk ulusal parkı ABD’deki Yellowstone Ulusal Parkı’dır.

4. (     ) Ilıca, kaplıca, termal vb. alanlara yapılan seyahatler inanç turizmine örnek olarak verilebilir.

5. (     ) Ülkemizde karasal iklim alanlarının geniş yer kaplamasının nedeni coğrafi konumdur.

B-   Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları en uygun kelime veya kelime grupları ile doldurunuz. (5×5=25 Puan)

1. Hollanda’da yaygın olarak görülen iklim tipi …………………………………………………..

2. Dünyada sanayileşme sürecini ilk yaşayan ülke …………………………………………………..

3. Hindistan’da bulunan Şah Cihan tarafından eşinin anısına yaptırdığı tarihi yapının adı ………………………………

4. Dünya’nın en yağışlı bölgesi yıllık 12.500 mm’lik yağış ile ………………………………………………….

5. Hollanda’da setlerle denizden ayrılmış alçak kıyı düzlüklerine ………………………………………….. denir.

C-   Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını şıklar üzerinde işaretleyiniz. (5×5=25 Puan)

1. Ülkelerin ekonomik kalkınmışlıkları ile tarımsal üretimdeki verim arasında doğrudan bir ilişki vardır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarımsal verimlilik daha azdır?

A) Fransa                                     B) Hollanda                                         C) ABD

D) Hindistan                                E) Japonya

2. Aşağıdakilerden hangisi Japonya ile ilgili verilmiş doğru bir bilgi değildir?

A) Balıkçılık gelişmiştir              B) Ulaşım gelişmemiştir                   C) Nüfusu yoğundur

D) Teknolojisi gelişmiştir          E) Takımadalar ülkesidir

3. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri değildir?

A) Coğrafi Konum                      B) Su Özellikleri                                  C) İklim Özellikleri

D) Örf ve Adetler                        E) Simgeler

4. Türkiye’de fay hatlarının dağılışı aşağıdakilerden hangisi ile benzerlik göstermez?

A) Deprem alanları                    B) Jeotermal Sular                             C) Mağaralar

D) Tektonik Ovalar                     E) Kaplıcalar

5.  Aşağıdaki tarım ürünlerinden hanisinin yetişme alanı diğerlerine göre daha dardır?

A) Turunçgil                                 B) Üzüm                                                              C) Şekerpancarı

D) Ayçiçeği                                  E) Zeytin

D-   Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (8×5=40 Puan)

1. Ülkemizde balıkçılığı geliştirmek için yapılması gerekenler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

2. Dış ticaret açığı ne demektir? Örnek vererek kısaca açıklayınız.

3. Türk kültürünün oluşmasında Türklerin yaşadıkları bölgelerin iklim özelliklerinin etkisi ne olmuştur? Kısaca açıklayınız.

4. Turizme “görünmeyen ihracat” denilmesinin nedeni nedir? Kısaca açıklayınız.

5. Hollanda örneğinden yola çıkarak gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerini maddeler halinde yazarak kısaca açıklayınız.

Başarılar Dilerim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir