9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

S1- 900 m yükseklikteki Ankara’da Ocak ayı ortalama sıcaklığı -2°C’dir. Ankara’nın deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç °C dir?

A)    4.5°C                    B) 2°C                           C) 2.5 °C                               D) -4.5°C                         E) -2.5°C

S2- Ülkemizde volkanik oluşumların daha çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülmesi, bölgenin hangi özelliğinden    kaynaklanır?

A-Yüksek oluşundan             B-Sial tabakasının incelmiş oluşundan      C-Fay hatlarının yoğun oluşundan                                 D-eski bir kara kütlesi oluşundan        E-Dağların batı-doğu yönünde uzanmasından

 

S3- Tarım arazilerinin dağınık ve parçalı, su kaynaklarının bol, arazinin eğimli ve engebeli olduğu yerlerde genelde dağınık kırsal yerleşmeler görülür.    Buna göre aşağıdaki hangi bölgemizde dağınık kır yerleşmeleri çok yaygındır?

A) İç Anadolu                   B) Akdeniz                       C) Karadeniz             D) Ege              E) Güneydoğu Anadolu

 

S4-  Aşağıdakilerden hangisinde rüzgâr, dalga ve buzulların oluşturduğu yer şekilleri birlikte verilmiştir?

  Rüzgâr                   Dalga               Buzul

A- Barkan                  Falez                Haliç

B- Kırgıbayır             Sirk                  Tekne vadi

C- Mantar kaya          Lagün               Falez

D- Mantar kaya         Tombolo          Hörgüç kaya

E- Dev kazan             Delta                Fiyort

 

S5- Aşağıdakilerden hangisi, denge profiline ulaşmış bir akarsu yatağında görülebilecek bir özellik değildir?

A) Enerji üretimine elverişlidir.                  B) Yatak eğimi iyice azalmıştır.      C) Derine doğru aşındırma sona ermiştir.

D) Akış hızı iyice azalmıştır.                       E) Deniz seviyesinden yüksekliği azdır.

 

S6- Yer göçmeleri ve heyelan, yamaçlarda yerçekimine bağlı olarak oluşurlar. Aşağıdakilerden hangisi bu oluşumu hızlandırıcı bir etki yapamaz?

A) Kuvvetli eğim        B) Su      C) Kayanın ve toprağın yapısı         D) Tabakaların durumu    E) Rüzgar

 

S7- Akarsuyun taşıdığı maddeleri kıyıda biriktirerek denizden toprak kazanmak şeklinde oluşan yer şekline ne ad verilir?

A) Haliç                 B) Taraça              C) Vadi              D) Delta             E) Dev kazanı

 

S8- “Dalgalar bir yandan çarparak, diğer yandan içlerinde taşıdıkları tortuları kıyıya vurarak zamanla dik kıyıların altını oyup buraları çökertirler”. Bu yer şekli hangisidir?

A) Körfez              B) Falez                C) Haliç                    D) Delta              E) Tombolo

 

S9- Dalga, akıntı, gel-git görülen yerlerde aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşmaz?

A) Kıyı oku              B) Delta ovası       C) Tombolo             D) Falez              E) Haliç

 

S10-  _I.Antalya __II. Rize__III. Zonguldak__IV. Trabzon

Yukarıda verilen yörelerden hangisi ya da hangilerinde göçme ( çökme ) depremi olma ihtimali fazladır?

A) Sadece I                        B) I ve II             C) II ve III            D) I ve III                E) II ve IV

 

S11- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye kıyılarında gelgit olayının etkili olmadığını kanıtlar?

A) Denizlerin sığ olması               B) Kumsalların dar olması                  C) Delta ovalarının bulunması                                                       D) Kıyıların girintili çıkıntılı olması                  E) Kıyıların oldukça dik olması

 

S12- Tombolo,  aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin taşıdığı malzemenin biriktirmesiyle oluşmuş bir yer şeklidir?

A) Med- Cezir              B) Yer altı suları            C) Rüzgarlar           D) Dalgalar ve akıntılar            E) Akarsular

 

S13 – Yerin katmanlarından birisi olan manto, sıvı, akışkan ve erimiş bir özelliktedir. Manto iç kuvvetlere kaynaklık eder.

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumun­da mantonun etkisinden söz edilemez?

 

A) Horst                      B) Antiklinal                  C) Graben                    D) Volkan konisi          E) Mağara

S14- Enerjisini mağmadan alan kuvvetler, iç kuvvetler olarak isimlendirilir. Aşağıda, Türkiye ile ilgili veri­len özelliklerden hangisinin ortaya çıkışında içkuvvetlerin etkili olduğu söylenemez?

 

A) Ortalama yükseltinin fazla olmasında        B) Fay hatlarının yaygın olmasında   C) Volkanik arazilerin geniş yer tutmasında          D) Sıcak su kaynaklarının yaygın olmasında     E) Çöküntü depremlerinin görülmesinde

 

 

 

 

S15- Aşağıdaki tabloda, bazı kentlerimizde yıl içerisinde sı­caklığın O °C’nin altına düştüğü gün sayıları verilmiştir.

 

Kentler

Gün

Antalya

2

Diyarbakır

66

Van          134
Kars          182

 

Buna göre, sıcaklığın sıfır O °C’nin altına düştüğü günleri belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)    Ortalama yükselti B) Yıllık yağış miktarı C) Doğal bitki örtüsü D) Denize göre konum E) Yıllık bağıl nem oranı

 

S16-  I. Dolin                   II. Polye                III. Lapya                 IV. Uvala

 

Yukarıdaki karstik erime şekillerini küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıldır?

A) I.II. III. IV           B) II. I.III. IV         C) III. II. I.IV           D) III. I.IV. II             E) IV. III. II. I

 

S17-Depremin ilk başladığı yere ne denir?

A) Episantr              B) Hiposantr            C) Richter        D) Sismograf     E) Sismoloji

 

S18- Heyelanların en fazla gerçekleştiği mevsim hangisidir?

A) Sonbahar                     B) İlkbahar                   C) Yaz                 D) Kış                    E) Hiçbiri

 

S19- Dünyamızın en üstten içe doğru katmanlarının sıralanışı nasıldır?

 

A) Manto-Çekirdek-Kabuk           B) Çekirdek-Kabuk-Manto    C) Çekirdek-Manto-Kabuk                                                                    D) Kabuk-Çekirdek-Manto            E) Kabuk-Manto-Çekirdek

 

S20- Aşağıdakilerden hangisinin volkanizma ile doğrudan ya da dolaylı bir ilgisi yoktur?

A) Peribacası                             B) Maar                     C) Jeosenklinal

D) Kaldera                                  E) Krater gölü

S21- Bir hava kütlesinin nem taşıma kapasitesi 10gr ve içinde bulunan mutlak nem 5gr ise bu hava kütlesinin nem açığı ne kadardır?

A)    %5                  B) %30                     C)%40                  D)%50                          E)%60

 

S22- Aşağıda yazılı akarsu- medeniyetler eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A)    Nil nehri=Mezopotamya   B) Sarı ırmak=Mısır    C) Fırat-Dicle=Hint       D)İndus-Ganj=Çin  E)Sarı ırmak=Çin

 

S23- Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın kapsadığı bilim dallarından biri değildir.

A)    İklim coğrafyası   B) Tarım coğrafyası    C) Nüfus coğrafyası   D) Turizm coğrafyası    E) Yerleşme coğrafyası

 

S24- Aşağıdakilerden hangisi dini kent olarak nitelendirilemez?

A)    Kudüs                          B) Vatikan                      C) Medine                     D) Mekke                  E) Liverpol

 

S25-  Aşağıdaki yarımadalardan hangisi tombolo olarak nitelendirilebilir?

A)    Datça                       B) Gelibolu                      C) Kapıdağ                       D) Çeşme                       E) Kocaeli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir