İnkılap Tarihi Test (Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler ve Antlaşmalar) 11. sınıf

İnkılap Tarihi Test (Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler ve Antlaşmalar) 11. sınıf

1. I. Misak-ı Milli’nin Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde

onaylanması

II. Sevr Antlaşması’nın imzalanması

III. işgaller ve azınlıkların faaliyetleri karşısında ses­siz kalınması

İstanbul Hükümeti tarafından gerçekleştirilen yukarı­daki faaliyetlerden hangilerinin Türk milletinin güve­nini sarstığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I. II ve III

 

CEVAP: C

 

2. Milli Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi’nde mücade­le ettiğimiz Ermenilerle imzalanan Gümrü Antlaşması’na göre;

– Doğu sınırı Aras Nehri – Çıldır Gölü hattına kadar uzanacaktır.

– Kars, Sarıkamış ve İğdır Türk Devleti’ne verilecek­tir.

– Ermenistan, Sevr Antlaşması’nı tanımayacaktır.

Buna göre Gümrü Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A) TBMM’nin Ermenistan tarafından hukuken tanın­masına

B) Ermenilerin Doğu Anadolu toprakları üzerindeki is­teklerinden vazgeçmesine

C) Milli Mücadele’nin sona ermesine

D) Doğu Cephesi’nin kapanmasına

E) Daha önce kaybedilen toprakların geri alınmasına

 

CEVAP: E

 

3. I. İnönü Zaferi sonrasında toplanan Londra Konferan- sı’na TBMM de davet edilmiştir. Ancak Londra Konfe- ransı’nda kesin bir sonuç alınamamasına rağmen bu durum TBMM için bir başarı olarak görülmüştür.

TBMM açısından konferansın bu şekilde nitelendi­rilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?

A) Anlaşma Devletleri’nin konferansta birlikte hareket

etmelerinin

B) Anlaşma Devletleri’nin TBMM’yi hukuken tanımala­rının

C) Konferansa İstanbul Hükümeti’nin de katılmasının

D) “TBMM barış istemiyor!” propagandasının boşa çı­karılmasının

E) Konferansta İngilizlerle esir değişimi anlaşması ya­pılmasının

 

CEVAP: A

 

4. İngiltere, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında TBMM’yi resmen bir kurum olarak tanımamış ve Türk halkının haklı direnişini barış karşıtı bir eylem olarak değerlen­dirmiştir.

Buna rağmen TBMM’nin Londra Konferansı’na tem­silci göndermesi aşağıdakilerden hangisine yönelik olamaz?

A) Siyasal varlığının tanınmasını sağlamaya

B) Barış yanlısı olduğunu göstermeye

C) Türk halkını temsil edecek yetkili makamın kendisi olduğunu göstermeye

D) Sevr Antlaşması’nı kabul etmeye

E) Dünya kamuoyunda barış karşıtı olduğuna dair propagandalar yapılmasını önlemeye

 

 

CEVAP: B

 

5. Güney Cephesi’nde Kuva-i Milliye’nin kurulmasından son­ra Fransızlara karşı; Urfa, Antep, Maraş ve Adana’da savunma savaşları yapılmıştır Bu savaşlardan sonra Fransızlar, halkın direnişi karşısında bölgeyi elde tutma­nın zorluğunu görerek TBMM ile anlaşma ortamı ara­mışlardır.

Bu bilglere göre,

I. İstanbul Hükümeti’nin diplomatik çabalarıyla Fransızlar işgal ettikleri yerlerden çekilmişlerdir.

II. Fransa, Yeni Türk Devleti’nden ekonomik ayrıcalık elde etmiştir.

III. Kuvay-i Milliye Güney Cephesi’nde başarılı olmuş­tur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I velI E) II ve III

 

CEVAP:  E

 

6. Büyük Taarruzla birlikte Yunanlılar Anadolu’dan atı­lınca, TBMM’ye bağlı düzenli ordularla karşı karşıya kalan, fakat savaşmayı göze alamadığı için anlaşma yolunu tercih eden devlet aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Fransa B) İngiltere

C) İtalya D) Ermenistan

E) Rusya

 

CEVAP: E

 

7. Kurtuluş Savaşı yıllarında gerçekleştirilen;

– TBMM’nin açılması

– Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü

– Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması

gibi gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi­nin amaçlandığı söylenemez?

A) Ulusal bağımsızlığı sağlama

B) Laik devlet düzenine geçme

C) Anayasal düzeni kurma

D) Ulusal bir devlet kurma

E) Ulusal iradeyi hakim kılma

 

CEVAP: D

 

8. I. Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması ile Adana

ve çevresindeki işgal durumuna son verilmesi

II. Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Antlaşması ile Batum’un Gürcistan’a bırakılması

III. Sovyet Rusya’nın, Moskova Antlaşması’nda kapi­tülasyonların kaldırıldığını kabul etmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri TBMM’nin ulus­lar arası ilişkilerde başanlı olduğunu kanıtlar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

 

CEVAP: B

 

 

9. Kurtuluş Savaşı yıllarında, Anadolu’daki bütün işgallere karşı mücadele eden TBMM, aynı mücadeleyi Trakya’da gösterememiştir.

Ankara’da bulunan TBMM’nin Trakya’daki işgalle­re karşı etkili bir mücadele yapamamasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Anadolu’ya daha çok önem verilmesi

B) Trakya’da Rum nüfusun çoğunlukta olması

C) Bölgede Kuva-i Milliye birliklerinin oluşturulamama­sı

D) İstanbul ve Boğazların itilaf Devletleri’nin işgali al­tında bulunması

E) Trakya Paşaeli Cemiyeti’nin bölgede etkili olama­ması

 

CEVAP: D

 

10. Kütahya – Eskişehir Muharebeleri’ndeki yenilgi sonra­sında çıkarılan Başkomutanlık Yasası’nda “Başkomu­tan, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için TBMM’nin bununla ilgili yetkisini üç aylık bir süre için meclis adına fiili olarak kullanabilir.” denmiştir.

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisinin göster­gesi olamaz?

A) Mustafa Kemal, büyük bir sorumluluğu üstlenmek zorunda kalmıştır.

B) Başkomutanlık makamı Mustafa Kemal’e meclis kararı ile verilmiştir.

C) TBMM ordunun güçlendirilmesi ve komutanın tek bir elde toplanmasına yönelik çaba içindedir.

D) TBMM, bir komutan olarak Mustafa Kemal’e gü­venmemektedir.

E) Olağanüstü koşullarda olağanüstü kararlar alın­mıştır.

 

CEVAP: A

 

11. TBMM Hükümeti’nin Afganistan’la bir dostluk antlaşması yapması İngiltere’nin tepkisine yol açmıştır. Ayrıca İngi- lizlerTBMM’nin Yunan ordusuna karşı aldığı başarıların Hindistan’da öğrenilmesini de engellemeye çalışmışlar­dır.

İngilizlerin bu tutumunda aşağıdaki amaçlardan han­gisine ulaşma düşüncesinin etkili olduğu söylene­bilir?

A) İslam birliği politikalarının devamını sağlama

B) Anadolu’daki bağımsızlık mücadelesinin örnek alınmasını engelleme

C) TBMM’nin diplomatik destek arayışlarını destekle­me

D) Sömürgeci politikalarını sona erdirme

E) Manda ve himaye sistemini ortadan kaldırma

 

CEVAP: E

 

12. Batı Cephesi’nde Yunanistanla yapılan Birinci İnönü Sava­şı öncesinde, Düzenli Ordu Çerkez Ethemle mücade etmek zorunda kalmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinde yol açmıştır?

A) Yunan işgallerinin hızlanması ve genişlemesine

B) Kuva-i Milliye’nin Düzenli Orduya katılmasına

C) Yunanistan’ın I. İnönü Savaşı’ndan galip çıkmasına

D) İtilaf Devletleri arasındaki anlaşmazlıkların sona er­mesine

E) Düzenli Ordu’nun kuruluş sürecinin gecikmesine

 

CEVAP: B

13. I. Düzenli Ordu’ya katılmak istemeyenlerin olması

II. Ulusal bağımsızlık anlayışının tam olarak benimse­nememiş olması

III. TBMM’nin otoritesini kabul etmek istemeyenlerin olması

Yukarıdakilerden hangileri ulusal mücadele yılların­da İstiklal Mahkemelerinin kurulmasının ve Firariler Kanunu’nun çıkarılmasının gerekçelerindendir?

A) YalnızI B) I, II ve III C) I ve III

D) II ve III E) Yalnız III

 

CEVAP: E

 

14. İnönü savaşlarını kazanan Düzenli Ordu, Batı Anadolu’yu düşman işgalinden temizleme hareketine girişmemiştir.

Buna göre bu savaşların Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak yapıldığı söy­lenebilir?

A) İtilaf Devletleri’ni Yunanistan’ı desteklemekten cay­dırmaya

B) İstanbul Hükümeti’nin desteğini sağlamaya

C) Düşmanı oyalayarak zaman kazanmaya

D) Düşmanın gücü hakkında bilgi edinmeye

E) TBMM kuvvetlerinin savaş gücünü sınamaya

 

CEVAP: A

 

https://blog.sorucenneti.net/download/inkilap-tarihi/11-tarih-kurtulus-savasindacepheler.docx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.