10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


…………………..LİSESİ……………………………EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ

10. SINIFLAR DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARIDIR.

 

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE…

Esrârını dil zaman zaman söyler imiş                 Gönül, sırlarını zaman zaman söylermiş

Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş                Gama düştüğü zaman destan söylermiş

Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne                       Aşık olup da ayrılık acısına

Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş             Ben sabrederim diyen yalan söylermiş

Azmizade Haleti

1)      Yukarıdaki şiire göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.(10P.)

Birim değeri:Ve sayısı
Teması:
Kafiye düzeni:
Ölçüsü:
Nazım şekli :

2) 1. soruda yer alan şiirin nazım şeklinin iki özelliğini yazınız.(10p.)

 

 

 

 

1. Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

(Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda vermez.)

26..Ya Habiba’llah ya Hayre’l beşer müştakunam
Eyle kim def’i humar içün içer meyhare su 

(Ey Allah’ın sevgilisi, Ey insanların en hayırlısı! Susamışların sürekli su diledikleri gibi ben de seni özlüyorum)

30.Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü şeh-vâra su

(Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî’nin (alelâde) sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su (damlası)  gibi birer inci olmuştur.)

32.Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su

(O mahşer günü, güzel yüzüne susamış olan bana vuslat çeşmenin su vereceğini, beni mahrum bırakmayacağını ummaktayım.)

 

3a) Fuzuli’nin Su Kasidesi’nden alınan yukarıdaki beyitler, kasidenin hangi bölümüne aittir? Beyitlerin karşısına yazınız.(5 p.)

   b) Yukarıdaki kaside kimin için yazmıştır? Bu kaside, konusuna göre hangi adı alır? (5 p.)

 

 

4) Şiirde  aşağıdaki sanatları bulup açıklayın.(10p.)

  • Teşbih :

 

  • Mübalağa:

 

  • Tenasüp:
  • Tezat:
  • Nida:

5) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelecek uygun ifadeleri bulunuz.(10 p.)

Ø  16.yüzyılın “Şairler Sultanı” ünvanlı şairi………………………….. , Divan edebiyatının en güzel örneklerinden olan …………………………………………..’ni   Kanuni’nin ölümünden sonra yazmıştır.

Ø  Divan edebiyatında satirik(yergi) şiir türüne örnek olabilecek şiirlere………………………. denir.

Ø  Makalat ve Mantıku’t Tayr ……………………………… geleneği çevresinde oluşturulmuştur.

Ø  Ahmet Paşa  hapiste yazdığı ………………………….. kasidesiyle Fatih’in gönlünü almayı bilmiştir.

 

6) Aşağıdaki özellikleri ilgili olduğunu düşündüğünüz türün hizasına ile işaretleyiniz.(sadece bir ( x )(10p.)

ÖZELLİK

GAZEL

MESNEVİ

ŞARKI

MUHAMMES

TERKÎBİBENT

RUBAÎ

KASÎDE

Tek bentlik nazım türüdür.
Bentler beşlik şeklindedir.
Sadece Türk Edebiyat’ında var 

 

 görülen bir türdür.

Övgü ve yergi şiirleridir.
Vasıta beyti bentleri bağlar…
Bestelenmek için yazılır.
Beyit sayısı sınırsızdır.
Ömer Hayyam bu türün en ünlüsüdür.

 

     7)Aşağıdaki imgelerin ifade ettiği anlamı ve kullanılış şeklini tabloya yazınız.(10p.)

İMGELER

İFADE ETTİĞİ ANLAM

KULLANIŞ ŞEKLİ

Gül

servi

gülnâr

Âb-ı hayat

Zülf-i yâr

8) Nedim  ile ilgili bilgilerinizden 5 tanesini maddeler halinde yazınız.(10 p.)

 

 

 

 

 

 

9) 16. yy.da yaşamış divan edebiyatı büyük şairle­rindendir. Lirik şiirde öncüdür. Şiirlerini Azeri Türkçesiyle yazmıştır. Arapça, Farsça, Türkçe divanı olan tek şairdir.

Yukarıda tanıtılan divan şairimiz aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Baki B) Şeyhi C) Nef’î D)Fuzûli E) Nedim

 

 

 

b) Saki tut elim ki hasta halim

     Gam rehgüzerinde pa-malim

 

    Sensin meni mübtelaya gamhar

    Senden özge dahi kimim var

 

Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaside  B) Rubai C) Şarkı D) Mesnevi E) Gazel

 

10)  Musammat, en az üç mısralı bentlerden oluşan na­zım biçimlerine verilen genel addır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi musammat değildir?

A) Terkib-i bent                              B) Murabba

C) Muhammes                               D) Şarkı

E) Mesnevi

 

b) Haddeden geçmiş nezaket yâL ü bal olmuş sana

    Mey süzülmüş şişeden ruhsâr-ı al olmuş sana

Bir gazelden alınan bu beyitten yola çıkılarak gazelle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Aruzun hangi kalıbıyla yazıldığına

B) Redife yer verilip verilmediğine

C) Kim tarafından yazıldığına

D) Matla beyti olup olmadığına

E) Makta beyti olup olmadığına

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir