11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

1- Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi öğretici yazılardan biri değildir?

A) Makale B) Deneme

C) Gezi yazısı D) Röportaj

E) Hikaye

 

2- Gezip görülen yerlerle ilgili olarak oranın tarihi sosyal toplumsal özellikleri hakkında yazılan yazılara “gezi yazısı” denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu türde yazıl­mış bir eser değildir?

A)    Tahmis kıyıları B) Seyahatname C) Bizim Akdeniz D) Küçük şeyler E) Anadolu Notları

 

 

3- I. Duyguları, dilekleri, düşünceleri kısaca bir amacı bildirmek için kişilerin birbirlerine gönderdikleri yazılarıdır.

II. Görüş ve düşüncelerin konuşma havası içinde ortaya koyulduğu yazı türüdür.

III. Gezilip görülen yerlerin tarihi, sosyal, toplumsal özellikleri hakkında yazılır.

IV. Bir kimsenin kendi kalemiyle kendini anlattığı yazı türüdür.

V. Yazar, kişisel düşüncelerini okura kabul ettirme kaygısı gütmeden dile getirir.

Yukarıda aşağıdaki yazı türlerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

A) Anı B) Gezi yazısı

C) Otobiyografi D) Mektup

E) Söyleşi

 

4- Ankara Savaşı’ndan üç gün sonraydı. Sıcak bir yaz sabahıydı. Hanın içi karınca yuvası gibi kaynıyordu. Kulaktan kulağa bir fısıltı yayıldı: “Padişah, padişah gelmiş!” Bütün yüzler telaşlı gözlerle aynı yöne dönmüştü. Padişah, o sert ve ağır yürüyü­şüyle yavaş yavaş ilerlerken ara sıra durup bir şeyler buyuruyordu emrindekilere. Belli ki denetime çıkmıştı.

Bu parça, aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Biyografi B) Günlük

C) Anı D) Masal

E) Gezi Yazısı

 

5- Ünlü bir filozof olmasına rağmen Sokrates idama mahkûm edilir. İdam sehpa­sına çıkmadan önce isteği üzerine yanına kansı gelir ve “Ah bu insafsız yargıçlar seni haksız yere öldürüyorlar.” Diye içli içli ağlamaya başlar. Sokrates ise duruşundaki asaleti hiç bozmadan karısına dönerek “Ya haklı yere öldürseler daha mı iyi olurdu?”der.

Bu parçada söz ve davranışlarıyla Sokrates’in vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haklı kimse kendini hiçbir zaman savu­namaz.

B) Sonu ne olursa olsun değerli olan haklı tarafta olmaktır.

C) Kötülüklerin yaygın olduğu toplumlarda kimse haklı insana gereken değeri vermez.

D) İnsanlar haklı olsalar bile bunu bazen ispatlayanı azlar.

E) Haklı insanın kendini savunması gerekir.

 

5.6- Haşim () “Şiir () hayata karışmamalıdır ( ) şiir, hayattan uzak durmalıdır ( ) ( ) demişti.

Yukarıdaki cümlede ayraçlarla () belirti­len yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (:)(,) (,)(“)(.)

B) (;)(,) (;)(.)(“)

C) (:)(,) (;)(.)(“)

D) (,)(;) (;)(!)(“)

E) (;)(,) (,)(“)(.)

 

7- I. Öğeleri arasında virgül kullanılan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.

II. Alıntı cümlelerde tırnak işaretinden önce konur.

III. Bitmemiş cümlelerin sonunda kullanılır.

IV. Eş görevli sözcüklerin arasında kullanı­lır.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin açıklaması yoktur?

A) Noktalı virgül B) İki nokta

C) Virgül D) Üç nokta

E) Kısa çizgi

 

8- Hayat, nehirdeki bir sandaldaysa

Kürekleri çekmezsen akıntı seni sürükler

Ama küreklere egemensen eğer

Ulaşmak istediğin noktadasındır zaten

Bu dizelerde anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişi kendini yaşamın içinde özgür bı­rakmalıdır.

B) Yaşama yön vermek bireyin kendi elin­dedir.

C) Yaşama sıkı sıkıya bağlanmak çevreyle ilgili bir olaydır.

D) İstenilen hedefe ulaşmak bireyin sabırlı oluşuyla ilgilidir.

E) Kendine bir yol çizmeyen kimse başarı­sız olmaya mahkûmdur.

 

9- Gezi yazısı yazan, olay zincirini anlat­tığı, orada yapıp ettiklerini dile getirdiği bölümlerde … anlatımı; okuyucuyu bilgilen­dirmeyi amaçladığı, niçin ve nasıl sorulanna cevap verdiği bölümlerde … anlatımı; nesne, kişi, mekan vb.lerini okuyucunun zihninde bir görüntü olarak canlandırmak istediği

bölümlerde ise … anlatımı kullanır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) betimleyici – tartışmacı – öyküleyici

B) açıklayıcı – betimleyici – öyküleyici

C) betimleyici – açıklayıcı – öyküleyici

D) öyküleyici – açıklayıcı – betimleyici

E) öyküleyici – tartışmacı – betimleyici

 

10- Japongülleri, her sabah yüzlerce çiçek­le ala boyanırdı. Dil büyüklüğünde beş yapraktan oluşan çiçeklerin tomurcukları sabahları hızla açılır, akşamlan aynı hızla kapanırdı. Solan çiçekler, bir sonraki gün ağacın altındaki toprağa kızılımsı bir ölüm damgası vururdu. Bu hızlı değişim, beni hüzünlendirir, içimi karartırdı.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Söz sanatlarına başvurma

B) Gözlem gücünden yararlanma

C) Olayları oluş sırasına göre anlatma

D) Deyimlere başvurarak anlatımı güçlen­dirme

E) Söylenenleri, örneklerle zenginleştirme

 

11- Gündelik bir olayı, sıradan bir gözle­mi, konuşma sanatının bütün incelikleriyle şerbetlendirerek öyle bir anlatır ki… İnsana ve dünyaya bakmanın birinci niteliğinin hoşgörü olduğunu hem bilir hem bildirir.

Bu metin parçasında nitelikleri belirtilen kişi, aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin yazarıdır?

A) Günlük B) Anı

C) Sohbet D) Mülakat

E) Öykü

 

12-1. Yaptığı hareketlerden çok korkmuş olduğu anlaşılıyor.

II. İşler bugün de bitmeyecek gibi görünü­yor.

III. Sen de böyle yaparsan derdimi kime anlatırım.

IV. Onu tekrar bu durumda bırakmamak için elimden geleni yaparım.

V. Son kitabında her türlü şiire yer vermiş: epik, lirik, didaktik…

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede yorum yapılmıştır.

B) II. cümlede neden anlamı vardır.

C) III. cümlede koşul anlamı vardır.

D) IV. cümlede amaç anlamı vardır.

E) V. cümlede örneklendirme yapılmıştır.

 

13- … kişinin kendi hayatını anlattığı yazı türüyken … ise sadece yaşadığı önemli olayları anlattığı yazı türüdür.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıy­la aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Biyografi – gezi yazısı

B) Deneme – anı

C) Eleştiri – hikaye

D) Otobiyografi – anı

E) Biyografi – roman

 

14- Sevgi, özcülükten başka bir şeydir mi demek istiyorsun? İnsanoğlunda ne vardır ki kökü özcülükte olmasın? Anamızla babamızı, kardeşimizle çocuklarımızı düşünürken, severken de kendimizi düşünmüş, zincirlerine vurulmuş degil miyiz?

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangi­sinden alınmış olabilir?

A) Makale B) Fıkra C) Söyleşi

D) Biyografi E) Günlük

 

15- 1. Evliya Çelebi – Seyahatname

II. Falih Rıfkı Atay – Bizim Akdeniz

III. Cenap Şahabettin – Hac Yolunda

IV. Halit Ziya – Kırk Yıl

V. Halide Edip – Türk’ün Ateşle İmtihanı

Bu eserlerden hangilerinin türü farklı­dır?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) HI. ve IV.

D) III. ve V. E) IV. ve V.

 

16- Ünlü kişilerin hayatını anlatan eserlere biyografi denir. Bu yazılar kişinin hayatının yanı sıra eserlerinden, sanatından, fikirlerin­den de ayrıntılı biçimde bahseder. Belgelere dayanan bu türün divan edebiyatındaki karşılığına … denir ve ilk örneğini … ver­miştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) tezkire – Ali Şir Nevai

B) ruzname – Baki

C) münşeat – Kaşgarlı Mahmut

D) tezkire – Yusuf Has Hacip

E) ruzname – Nefı

 

17- Canı sıkılan susuzluğun çiçekleri

Mevsimin kamaştırdığı

Dikenleriyle oynuyor

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olay­larından hangisi yoktur?

A) Ünsüz Yumuşaması

B) Ünlü türemesi

C) Ünsüz sertleşmesi

D) Ünlü daralması

E) Ünlü düşmesi

 

5.18- Aşağıdakilerinhangisinde ses düş­mesinin sebebi diğerlerinden farklıdır?

A) Bu evde yalnızlığı unutturacak bir şey yok.

B) Senin düğününde, davul olursa, oynarım.

C) Çevremizdekiler bizden desteklerini çekmediler.

D) Kimliğini kaybedince gazeteye ilan vermek zorunda kaldı.

E) Teknolojik ilerleme, günümüzde ancak bilgi ile oluyor.

 

19- İster olay öyküsü olsun, isterse durum öyküsü; benim öyküm, okunduktan sonra belleklerden uçup gitmemeli. Konusuyla, özüyle, diliyle, biçimsel ustalıklarıyla okuru kuşatmalı. Kişi, öyküyü okuyup bitirdikten sonra değişmeli. Yıllar sonra o öykünün anımsanan, insanı etkileyen bir yanı bulunmalı. Sait Faik’in “Hişt Hişt” adlı öyküsü, lirizmi ve şiirselliğiyle, Sabahattin Ali’nin “Değirmen” adlı öyküsü iletisiyle böyle değil mi?
Böyle diyen bir kişiye göre, öykünün temel niteliği nedir?

A) Ünlü öykücülerin yazdıklarını düşündürmesi
B) Belirli bir olay ya da durumdan yola çıkması
C) Bilinen, somut gerçeklere dayanması
D) Okurları, unutamayacakları biçimde etkilemesi
E) Çelişkilere dayalı bir yapısının olması

 

20- 1. Gemiler güney doğu istikametine yöneldi.

II. 3 Nisan 1950 tarihinin onun için önemi vardı.

III. Omuzuna yüklenen sorumluluktan korktu

IV.Birtakım insanların davranışlarını be­ğenmedi.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) I. ve III.

D) III. ve IV. E) II. ve IV.

 

 

21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yalın haldedir?

A) Borcunu ödemek için evini ve arabasını satmış.

B) Aldığı kameranın nasıl çalıştığını hala bilmiyormuş.

C) Arkadaşı televizyon seyrederken o ders çalışmış.

D) Dedem gözlüğünü taktı ve okumaya başladı.

E) Temmuz ayındayız: fakat hava oldukça serin.

 

 

22- Aşağıdakilerinhangisinde altı çizili sözcük işlevi bakımından farklı bir ek almıştır?

A) Evin temizliğine herkesten çok önem verirdi.

B) Bu tür filmlerin vazgeçilmez aktörüydü

C) Çocuğun elindeki oyuncağı kimse alamadı.

D) Kardeşin gelince o da bize yardımcı olur.

E) Koca tatilin işyerinde geçmesini istemi­yordu.

 

23- Osman, yeğenlerine bakmak zorunda olduğu için asıl işlerini bir türlü yapamıyor­du.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İsim hal eki almış sözcük

B) iyelik eki almış sözcük

C) isimden fiil yapan ek almış sözcük

D) Çoğul eki almış sözcük

E) Fiil çekim eki almış sözcük

 

24- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almış­tır?

A) Olaylardan sonra bu şehirde daha fazla kalamam.

B) Söylediklerine her kitapta rastlamakmümkün.

C) O kadar eşyayı taşıdıktan sonra sırtımda bir ağrı oluştu.

D) Arabanın yedek anahtarları babamda duruyordu.

E) Ne söyleyeceksen gel kulağıma fısılda.

 

25- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde “-r,-ar,-er” eki diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) İstırabın sonu yok sanma, bu âlem de geçer.

B) Kapandı çıkar kapıları, gitmez daha oraya.

C) Bakakalırım, giden geminin ardından.

D) Güler bir gün bu felek, bize de güler.

E) Korkma Refika, çektiğin hasret de biter.

CEVAPLAR:

1-E

2-D

3-A

4-c

5-b

6-c

7-e

8-b

9-d

10-e

11-c

12-b

13-d

14-c

15-e

16-a

17-b

18-d

19-d

20-c

21-c

22-d

23-c

24-e

25-b

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.