Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

CUMHURİYET ŞİİRİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

Sembolizme ………………… de denir.

Yedi meşaleciler, …………………tepki olarak doğmuştur.

Toplumcu şairler şiirlerini oluştururken, şiirlerinde …………………eğilmeyi kendileri için görev sayarlar.

Öz şiir anlayışını benimseyen şairler şiiri …………………olarak kabul ederler.

Toplumcu şairler Rus şair …………………’den etkilenmişlerdir.

Fütürizm, …………………olarak da adlandırılır.

…………………, Mehmet Çınarlı’nın çıkardığı …………………dergisi etrafında toplandılar.

Garip hareketi, …………………olarak da adlandırılır.

Attila İlhan’ın 1955-1956 yıllarında çıkardığı …………………adlı derginin etrafında toplanan gruba

…………………adı verilir.

Öz şiir anlayışını sürdüren şiir anlayışında şiirde …………………; söyleyiş tarzı, ritim, kafiye, iç kafiye vb. ile sağlanır.

Toplumcu şiir, …………………ve …………………bir dünya görüşü üzerine temellenmiştir.

…………………şairleri, değişen toplumsal ve kültürel şartların ortaya çıkardığı karmaşık insanı,

onun karmaşık ruh halini ortaya koyabilecek şiir anlayışını oluşturduklarını düşünürler.

Sürrealizm, …………………olarak da adlandırılır.

1980 sonrası şiirde çağrışımlarla yüklü …………………yer verilmiştir.

Toplumcu şiirde …………………üslubundan yararlanılmıştır.

Yedi meşaleciler…………………’i halk şiiri geleneğinden yararlandıkları için eleştirmişlerdir.

………………… ‘la birlikte şiirde daha önce işlenmemiş konular yer almaya başlamıştır.

“Makineleşmeye hayranlık”, “hız”, “ataklık””gemilere, trenlere, uçaklara övgü”,”savaşın güzelliği”temaları …………………şairlerin başlıca dayanakları olmuştur.

…………………anlayışını benimseyen şairler Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Necip Fazıl Kısakürek,

Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet M uhip Dıranas ve “Yedi Meşale”cilerdir

…………………, geleneksel şiir anlayışına bir tepki olarak doğan ve 1941’de yayımladıkları GARİP adlı kitapla ortaya çıkan topluluktur.

…………………şairleri, gerek kelimelerin anlamlarıyla çok fazla oynadıkları için gerekse kelimelere

yoğun çağrışım değeri kattıkları için anlamsız şiir yazıyorlar diye yoğun biçimde eleştirilmişlerdir.

Toplumcu şiirde …………………anlayışı vardır.

…………………,  insanı bütünüyle kavrayabilmek için; bilinçaltı, rüya ve düş gücü de edebiyata kaynaklık etmelidir düşüncesini benimserler.

İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir anlayışını benimseyen şairler biçimden çok İÇERİĞE önem vermişlerdir.

Cumhuriyet dönemi …………………sanatçıları Âşık Veysel, Mahzuni Şerif, Şeref Taşlıova, Feymani, Murat Çobanoğlu, Abdurrahim Karakoç’tur.

İkinci Yeni şiirinde anlatımda …………………,  İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirde anlatımda …………………

dikkati çeker. (kapalılık-açıklık)

…………………, katı akılcılığa karşı, imgecilik ve biçim bakımından İkinci Yeni şiirine bağlı olmakla

birlikte dil ve içerik olarak geleneğe bağlı kalması ve metafizik bakış açısıyla İkinci Yeni şairlerinden

ayrılmıştır.

…………………,  bir bakıma makineye olan hayranlığın türküsünü söyler, ölçülü, uyaklı şiiri reddeder.

Öz şiir anlayışını benimseyen şairlerde …………………akımının izleri görülür.

Mehmet Çınarlı, Mustafa Necati Karaer, İlhan Geçer, Yavuz Bülent Bakiler …………………’ın önemli isimleridir.

Maviciler, …………………akımına tepki göstermişler,  şiirde sanatı ve …………………bir söyleyişi benimsemişlerdir.

Öz şiir anlayışını benimseyen şairlerde …………………ve …………………baş tacıdır.

Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz …………………şiirin önemli temsilcileridir.

…………………dağıldıktan sonra şiir dışındaki türlere yöneldiler, sadece Ziya Osman Saba

şiirde devam etmiştir

Attila İlhan, Demir Özlü, Ferit Edgü, Orhan D uru …………………’in önemli temsilcileridir.

…………………sonrası toplumcu şiir anlayışını benimseyen şairler, kendilerini toplumun sözcüsü

olarak kabul etmiştir.

Fütürizmin Türk Edebiyatındaki temsilcisi ………………….

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışını benimseyen şairler şiirlerinde

………………… ölçüsünü kullanmışlardır.

Cemal Süreya, İlhan Berk, Ülkü Tamer, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Edip Cansever, Turgut Uyar,

…………………şairleridir.

1941 ‘de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rıfat şiirlerini …………………adını verdikleri bir kitapta

toplamışlardır. Kitaba verilen bu isim zamanla hem bu üç şairi hatırlatmış hem de onların ortaya koyduğu şiir hareketinin adı olmuştur.

…………………akımına göre sanat bir hüner değil, bilinçaltının otomatik verileridir.Sanatçı bu verileri uygularsa asıl şiir ortaya çıkar.

İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir anlayışını benimseyen şairler: ………………… …………………… ………….’dir.

…………………şiirin önemli sanatçıları Haydar Ergülen ve Hüseyin Atlansoy’dur.

…………………, Yedi Meşale adıyla ortak bir kitap yayınlarlar.

106. İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir …………………üslubundan yararlanmıştır.

1980 sonrası şiir ……………….. yaklaştırılmış, şiirde …………………imkân veren temalar işlenmiştir.

Yedi meşaleciler, ……………. dergisini çıkarmışlardır.

Geleceğe inanç, ümit, direnme ve sorgulama …………………anlayışının temalarının genel özelliğidir.

Canlılık, samimiyet ve daima yenilik ………………… in parolasıdır.

…………………, geniş kitlelere hitap etmek ve onları harekete geçirmek amacıyla yazılmış,

dilin harekete geçirme özelliğinden faydalanılmıştır.

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışını benimseyen şairler kelimeleri ………………….kullanırlar.

…………………, ilk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar daha sonra heceye geçmişlerdir.

Dünya edebiyatında ………………… temsilcileri Andre Breton, Luis Aragon, Paul Eluard, Philippe Soupault, Rene Char’dir.

Ziya Osman Saba, Cevdet Kudret Solok, Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk, Kenan Hulusi Koray. …………………akımının sanatçılarıdır.

İkinci Yeni şiiri, Batı edebiyatındaki SÜRREALİZM akımından etkilenmiştir.

…………………sanatçıları; Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu’dur.

…………………şiir anlayışını benimseyen şairler,Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şaik Gökyay, Kemalettin Kamu, Arif Nihat Asya, Zeki Ömer Defne ve “Beş Hececi”ler olarak sıralanabilir.

CEVAPLAR:

Sembolizme SİMGECİLİK de denir.

Yedi meşaleciler, BEŞ HECECİLERE tepki olarak doğmuştur.

Toplumcu şairler şiirlerini oluştururken, şiirlerinde TOPLUMSAL SORUNLARA eğilmeyi kendileri için görev sayarlar.

Öz şiir anlayışını benimseyen şairler şiiri SOYLU BİR SANAT olarak kabul ederler.

Toplumcu şairler Rus şair MAYAKOVSKİ’den etkilenmişlerdir.

Fütürizm, GELECEKÇİLİK olarak da adlandırılır.

HİSARCILAR, Mehmet Çınarlı’nın çıkardığı HİSAR dergisi etrafında toplandılar.

Garip hareketi, I. YENİ olarak da adlandırılır.

Attila İlhan’ın 1955-1956 yıllarında çıkardığı MAVİ  adlı derginin etrafında toplanan gruba

MAVİCİLER adı verilir.

Öz şiir anlayışını sürdüren şiir anlayışında şiirde AHENK ; söyleyiş tarzı, ritim, kafiye, iç kafiye vb.

ile sağlanır.

Toplumcu şiir, MATERYALİST v e MARKSİST bir dünya görüşü üzerine temellenmiştir.

II. YENİ şairleri, değişen toplumsal ve kültürel şartların ortaya çıkardığı karmaşık insanı,

onun karmaşık ruh halini ortaya koyabilecek şiir anlayışını oluşturduklarını düşünürler.

Sürrealizm, GERÇEKÜSTÜCÜLÜK olarak da adlandırılır.

1980 sonrası şiirde çağrışımlarla yüklü İMGELERE yer verilmiştir.

Toplumcu şiirde SÖYLEV üslubundan yararlanılmıştır.

Yedi meşaleciler, BEŞ HECECİLER’i halk şiiri geleneğinden yararlandıkları için eleştirmişlerdir.

TOPLUMCU ANLAYIŞ‘la birlikte şiirde daha önce işlenmemiş konular yer almaya başlamıştır.

“Makineleşmeye hayranlık”, “hız”, “ataklık””gemilere, trenlere, uçaklara övgü”,”savaşın güzelliği”temaları FÜTÜRİST şairlerin başlıca dayanakları olmuştur.

ÖZ ŞİİR anlayışını benimseyen şairler Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Necip Fazıl Kısakürek,

Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet M uhip Dıranas ve “Yedi Meşale”cilerdir

GARİP HAREKETİ, geleneksel şiir anlayışına bir tepki olarak doğan ve 1941’de yayımladıkları GARİP adlı kitapla ortaya çıkan topluluktur.

II. YENİ şairleri, gerek kelimelerin anlamlarıyla çok fazla oynadıkları için gerekse kelimelere

yoğun çağrışım değeri kattıkları için anlamsız şiir yazıyorlar diye yoğun biçimde eleştirilmişlerdir.

Toplumcu şiirde TOPLUM İÇİN SANAT anlayışı vardır.

SÜRREALİSTLER,  insanı bütünüyle kavrayabilmek için; bilinçaltı, rüya ve düş gücü de edebiyata kaynaklık etmelidir düşüncesini benimserler.

İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir anlayışını benimseyen şairler biçimden çok İÇERİĞE önem vermişlerdir.

Cumhuriyet d nemi HALK ŞİİRİ  sanatçıları Âşık Veysel, Mahzuni Şerif, Şeref Taşlıova, Feymani, Murat Çobanoğlu, Abdurrahim Karakoç’tur.

İkinci Yeni şiirinde anlatımda KAPALILIK,  İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirde anlatımda AÇIKLIK

dikkati çeker. (kapalılık-açıklık)

SEZAİ KARAKOÇ , katı akılcılığa karşı, imgecilik ve biçim bakımından İkinci Yeni şiirine bağlı olmakla

birlikte dil ve içerik olarak geleneğe bağlı kalması ve metafizik bakış açısıyla İkinci Yeni şairlerinden

ayrılmıştır.

FÜTÜRİZM,  bir bakıma makineye olan hayranlığın türküsünü söyler, ölçülü, uyaklı şiiri reddeder.

Öz şiir anlayışını benimseyen şairlerde SEMBOLİZM akımının izleri görülür.

Mehmet Çınarlı, Mustafa Necati Karaer, İlhan Geçer, Yavuz Bülent Bakiler HİSARCILAR’ın önemli isimleridir.

Maviciler, GARİP akımına tepki göstermişler,  şiirde sanatı ve ŞAİRANE  bir söyleyişi benimsemişlerdir.

Öz şiir anlayışını benimseyen şairlerde DİZE v e DİL baş tacıdır.

Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz TOPLUMCU şiirin önemli temsilcileridir.

YEDİ MEŞALECİLER dağıldıktan sonra şiir dışındaki türlere yöneldiler, sadece Ziya Osman Saba

şiirde devam etmiştir

Attila İlhan, Demir Özlü, Ferit Edgü, Orhan D u ru MAVİCİLER’in önemli temsilcileridir.

İKİNCİ YENİ sonrası toplumcu şiir anlayışını benimseyen şairler, kendilerini toplumun sözcüsü

olarak kabul etmiştir.

Fütürizmin Türk Edebiyatındaki temsilcisi NAZIM HİKMET RAN’dır.

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışını benimseyen şairler şiirlerinde

HECE ölçüsünü kullanmışlardır.

Cemal Süreya, İlhan Berk, Ülkü Tamer, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Edip Cansever, Turgut Uyar,

II. YENİ şairleridir.

1941 ‘de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rıfat şiirlerini GARİP adını verdikleri bir kitapta

toplamışlardır. Kitaba verilen bu isim zamanla hem bu üç şairi hatırlatmış hem de onların ortaya koyduğu şiir hareketinin adı olmuştur.

SÜRREALİZM akımına göre sanat bir hüner değil, bilinçaltının otomatik verileridir.Sanatçı bu verileri uygularsa asıl şiir ortaya çıkar.

İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir anlayışını benimseyen şairler: İSMET ÖZEL, ATAOL BEHRAMOĞLU, SÜREYYA BERFE’dir.

1980 SONRASI şiirin önemli sanatçıları Haydar Ergülen ve Hüseyin Atlansoy’dur.

YEDİ MEŞALECİLER, Yedi Meşale adıyla ortak bir kitap yayınlarlar.

106. İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir SLOGAN üslubundan yararlanmıştır.

1980 sonrası şiir DÜZ YAZIYA yaklaştırılmış, şiirde ANLATMAYA imkân veren temalar işlenmiştir.

Yedi meşaleciler, MEŞALE dergisini çıkarmışlardır.

Geleceğe inanç, ümit, direnme ve sorgulama II. YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR anlayışının temalarının genel özelliğidir.

Canlılık, samimiyet ve daima yenilik YEDİ MEŞALECİLER’İN parolasıdır.

TOPLUMCU ŞİİR, geniş kitlelere hitap etmek ve onları harekete geçirmek amacıyla yazılmış,

dilin harekete geçirme özelliğinden faydalanılmıştır.

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışını benimseyen şairler kelimeleri

İLK ANLAMLARIYLA .kullanırlar.

BEŞ HECECİLER, ilk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar daha sonra heceye geçmişlerdir.

Dünya edebiyatında SÜRREALİZM temsilcileri Andre Breton, Luis Aragon, Paul Eluard, Philippe Soupault, Rene Char’dir.

Ziya Osman Saba, Cevdet Kudret Solok, Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk, Kenan Hulusi Koray.YEDİ MEŞALE akımının sanatçılarıdır.

İkinci Yeni şiiri, Batı edebiyatındaki SÜRREALİZM akımından etkilenmiştir.

I. YENİ sanatçıları; Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu’dur.

MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI  SÜRDÜREN şiir anlayışını benimseyen şairler,Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şaik Gökyay, Kemalettin Kamu, Arif Nihat Asya, Zeki Ömer Defne ve “Beş Hececi”ler olarak sıralanabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.