11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Yıldırım Yayınları – Sayfa 17,18

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Yıldırım Yayınları – Sayfa 17,18 YENİLEŞME DÖNEMİ, DEĞERLENDİRME, ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI


 

DEĞERLENDİRME (sayfa 17)

1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) Edebiyat ürünü olan metinler, sosyal, siyasi ve tarihî koşullardan faydalanılarak ortaya konur.

(D) Osmanlı Devleti’nde sosyal düzen, merkezî otoriteyle sağlanıyordu.

(Y)Tanzimat Fermanı, 1860’ta Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edildi.

 

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.

• Osmanlı Devleti’nde yenileşme Tanzimat edebiyatını hazırlayan nedenlerdendir.

 • Vatan, hürriyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar ilk olarak Yenileşme Dönemi sanatçıları tarafından oluşturulmuştur.

• Yenileşme Döneminde sanatçılar makale ve şiirlerinde vatan, adalet, eşitlik, hürriyet gibi kavramları işlemişlerdir.

• Edebiyatı, sosyal ve siyasi hayatı tümüyle etkileyen Osmanlı Devleti’ndeki yenileşme hareketleri, Padişah Abdülmecit zamanında başlamıştır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’yla ortaya konan yeniliklerden biri değildir?

A) Halk arasında eşitiliğin sağlanması

B) Açık yargılama

C) Gelire göre vergi alınması

D) Kişi haklarına saygı

E) Meşrutiyetin ilanı

 

CEVAP: E

 

4. Osmanlı Devleti’ndeki “Yenileşme Dönemi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A) Gazeteciliğin önem kazandığı

B) Batılı devletlerle ilişkilerin arttığı

C) Aydınların Batı’ya iyi duyduğu

D) Yenileşmenin, önce ekonomik alanda gerçekleştiği

E) Adlî, siyasi, askerî, sosyal ve ekonomik alanda gelişmelerin olduğu

 

Cevap: D

 

5. Yenileşme Döneminde aydınların Batı’ya yönelme nedenlerini söyleyiniz.

 

Batı’nın, birçok alanda Osmanlıdan ileride olması. Sosyal, ekonomik, teknolojik bakımlardan Batı’yı örnek alma zorunluluğu hissedilmiştir.

 

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI (sayfa 18)

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.

• Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Dönemi aydınları Batı’nın düşüncesine, sanatına ve Batı’da gerçekleştirilen bilimsel, sosyal gelişmelere ilgi duymuşlardır.

• Osmanlı Devleti’nde yenileşme, çöküşün nedeni değil, sonucudur.

2. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D ) Yenileşmenin nedenlerinden biri de Batı’yı tanıyanların oradaki hayata ve sosyal düzene, hukuk ve eğitim düzenine ilgi duymalarıdır.

( D ) Yenileşme Dönemi şairlerinden Sadullah Paşa, modern dünya görüşünün ilk savunucularındandır.

( D ) Osmanlı Devleti’nde sosyal düzen, merkezî otorite ile sağlanırdı.

 

3. Yenileşme Dönemi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık vardır?

A) Abdülmecit – Tanzimat Fermanı

B) Ahmet Vefik Paşa – Gedikpaşa Tiyatrosu

C) Abdülmecid – Yeniçeri Ocağının Kaldırılması

D) Ziya Paşa – Takvim-i Vakayi

E) Mustafa Reşit Paşa – Gülhane Hattı Hümayunu

 

CEVAP: C

 

4. “Oliver Tiwist” adlı romanın yayımlanmasıyla birlikte İngiltere’de çocuk hakları konu­sunda çalışmalar yapılmıştır. Bu durum bizi, edebî eserlerle ilgili aşağıdaki yargılardan han­gisine ulaştırır?

A) Edebî eserler, toplumsal gelişmelerden ayrı tutulamaz.

B) Edebî eserler, toplumsal duyarlılığın dışa yansımış şeklidir.

C) Siyasi ve sosyal gelişmeler edebî eserlerin konusunu oluşturur.

D) Edebî eserler, siyasi ve sosyal hayat üzerinde etkili olabilmektedir.

E) Edebî eserler, topluma bir şeyler kazandırmak amacıyla kaleme alınır.

 

CEVAP: D

 

5. Osmanlı Devleti’nde toplumu temsil eden piramidin sıralanışı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Padişah, ilim adamları, askerler, halk, zanaatçılar

B) Padişah, askerler, ilim adamları, zanaatçılar, halk

C) Padişah, ilim adamları, zanaatçılar, askerler, halk

D) Padişah, halk, askerler, ilim adamları, zanaatçılar

 

CEVAP: B

 

7. Batı’da ortaya çıkan zihniyet devriminin temelini oluşturan kavramlar ile düşünce akımlarının neler olduğunu söyleyiniz.

Rönesans

Reform hareketleri

Rasyonalizm, pozitivizm, determinizm, pragmatizm

 

8. Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Döneminin hangi sebepler sonucu oluştuğunu söyleyiniz.

Batı’nın teknik bakımdan ileride olması, Osmanlı’nın bilimsel gelişmeleri takip edememesi, bu bakımdan geri kalması

Batı’nın sosyal hayat, hukuk düzeni bakımlarından ileri seviyede olması

Bazı aydınların ve sanatçıların Batı’yı örnek alarak bu doğrultuda eserler ortaya koymaları

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir