Milli Edebiyat Dönemi Test Soruları

Mill Edebiyat Dönemi Test Soruları

1. Aşağıdakilerin hangisinde eser – sanatçı eş­leştirmesi yanlıştır?
A)  Ateşten Gömlek – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B)  Handan – Halide Edip Adıvar
C)  Türk Sazı – Mehmet Emin Yurdakul
D)  Yüksek Ökçeler – Ömer Seyfettin
E)  Acımak – Reşat Nuri Güntekin

2.İlk yapıtlarındaki Servet-i Fünun üslubundan ça­buk kurtulur. Milli edebiyatın dil ilkelerine bağlı ka­lır, konuşma diliyle yazar. Yine de en olgun yapıt­larında bile savruk anlatım vardır. Tatarcık, Akile Hanım Sokağı yapıtlarındandır.
Yukarıda söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Halide Edip Adıvar
D) Memduh Şevket Esendal
E) Refik Halit Karay

3. Türk milletinin “dil, din, ahlak ve edebiyat bakımından aynı terbiyeyi almış bireylerden oluşan bir topluluk” olduğu inancını taşıyan —-, büyük bir edebiyatçı ve düşünürdür. “Osmanlı birliği, İslam birliği” düşüncelerinin tartışıldığı bir dönemde, kalpleri memleket sevgisiyle çarpan, ancak milli mutluluğa tek başlarına, dağınık bir şekilde ulaşmaya çalışan gençlere hedef göstermiştir. “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde milliyetçiliğin program ve felsefesini çizmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ali Cânip Yöntem
B) Ömer Seyfettin
C) Fuat Köprülü
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ziya Gökalp

4. Fransa’da bulunduğu yıllarda yeni şiir denemelerine başlamıştır. Fakat dönüşünde de bunları uzun süre yayımlamamıştır. Şiirleri ilk kez 1918′de Yeni Mecmua’da yayınlanmaya başlandı. Aslında şiir yazmaya 1910 ve öncelerinde başlamıştır. Yazmada ve yayımlamada bu titizliğinin temelinde, Parnasizm akımının sözcük titizliğine verdiği değerin etkisi vardır. Sözcükleri yerli yerine öylesine yerleşmiştir ki herhangi biriyle oynamak mümkün olmaz. Paris’te öğrenim gördüğü sırada Albert Sorel’in tarih dersleri ona tarih ortasında Türklüğü aramak ve bulmak gibi sonsuz bir heves vermişti. “Türklüğün kökeni Anadolu’dadır.” sözüyle Milli edebiyatçıların görüşlerine farklı bir açı kazandırmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Şemseddin Sami
C) Ömer Seyfettin
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Emin Yurdakul

5. —-, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun en başarılı romanı kabul edilir. Anadolu köylüsünün gerçeklerini dile getirmiş, Türk aydını ile köylüsü arasındaki uçurumu gözler önüne sermiştir. Roman hem Anadolu’yu ve köylüyü konu edinen ilk önemli roman olmasıyla hem de olumsuz bir gerçekliği şiirsel bir üslupla dile getirmedeki başarısıyla Türk roman tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban
B) Ankara
C) Hüküm Gecesi
D) Rahmet
E) Sodom ve Gomore

6. Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın eserlerinden biri değildir?
A) Bugünün Saraylısı
B) Ecir ve Sabır
C) Kaynanam Nasıl Kudurdu
D) Hakka Sığındık
E) Deli Filozof

7. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyatın temel özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirde aruzun yerine hece ölçüsünün kullanılması
B) Eserlere yerli hayatın ve ülke sorunlarının yansıtılması
C) Eserlerde Batı dillerinin etkisinin oldukça fazla görülmesi
D) Edebiyatta millî kaynaklara dönme düşüncesinin esas alınması
E) Arapça ve Farsça tamlamalardan arındırılmış sade bir Türkçenin kullanılması

8. Değişik okullarda öğretmenlik yapmış olan sanatçı ünlü mizah gazetelerinde yazılar yazmıştır. Şiire aruzla başlamış sonra hece veznine yönelmiştir. Hecenin beş şairinden biri olan sanatçı, aslında aruzu Türkçede en iyi kullanan şairlerimizdendir. Anadolu manzarasını bütün ayrıntılarıyla dile getirdiği “Han Duvarları” şiiriyle edebiyat dünyasında haklı bir yer edinmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Yahya Kemal Bayatlı
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Ahmet Muhip Dıranas
9. 1908′de ikinci Meşrutiyet’in ilanından sonra —- dergisi etrafında toplanan Ömer Seyfettin, Ali Canip, Ziya Gökalp’ın başlattığı —- etkisini günümüz edebiyatına kadar devam ettirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Genç Kalemler, Milli edebiyat
B) Servet-i Fünun, Edebiyat-ı Cedide
C) Varlık, Tanzimat edebiyatı
D) Malumat, Yeni Lisan
E) Mekteb, Fecr-i Âti edebiyatı

10.Mehmet Akif Ersoy için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aruzun yanında heceyi de kullanmışıtr.
B) “Seyfi Baba, Küfe, Mahalle Kahvesi” gibi manzum öyküler yazmıştır.
C) Şiiri düz yazıya yaklaştırmada başarılıdır.
D) Şiirlerinde realizmin etkisinin görülür.
E) Şiirlerinde konuşma dilini başarıyla kullanmıştır.

11. Yakup Kadri, Milli Edebiyat akımının başladığı günlerde Fecr-i Aticilere karşı genel bir karşı duruşu başlattıklarını belirttikten sonra bu konuda şunları söyler: “Gerek Refik Halit’in gerek benim üslubumuz daima sadeliğe doğru gelişmekteydi ve bir gün gelecek, 1911′de Selanik’te yayımlanmaya başlanan dergide, ‘Yeni Lisan’ denilen ağdasız ve temiz Türkçenin en güzel örneklerini vermek, en az o derginin başyazarı kadar bize nasip olacaktı.”
Bu parçada, Yakup Kadri’nin sözünü ettiği dergi ve başyazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet-i Fünun, Ziya Gökalp
B) Genç Kalemler, Ömer Seyfettin
C) Malumat, Ali Canip Yöntem
D) Varlık, Mehmet Emin Yurdakul
E) Dergâh, Ahmet Hikmet Müftüoğlu

12. Halide Edip Adıvar’ın en tanımış eserlerinden olan bu romanda, Ayşe’nin kocası ve çocuklarının İzmir’in işgali sırasında Yunanlılar tarafından şehit edilişiyle gelişen olaylar anlatılır. İzmir işgal edilince Ayşe, önce İtalyan bir ailenin yanına sığınır, ardından da İstanbul’daki akrabası Peyami’nin yanına gider. Bu sırada, Anadolu’nun işgali mitinglerle protesto edilmektedir. Bir süre sonra Ayşe, Peyami ve Binbaşı ihsan ile Kuvayı Milliye’ye katılmak için Anadolu’ya geçerler. Savaşta Ayşe ve İhsan ölür. Çatışmalarda yaralanan Peyami de Ankara’daki bir hastanede yaşamını yitirir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yorgun Savaşçı
B) Ateşten Gömlek
C) Çalıkuşu
D) Handan
E) Sinekti Bakkal

13.Aşağıdakiler hangisi Ziya Gökalp’e ait bir ya­pıt değildir?
A)  Kızıl Elma
B)  Türk Töresi
C)  Türkleşme – Muasırlaşma – İslamlaşmak
D)  Türk Sazı
E)  Türkçülüğün Esasları

CEVAP ANAHTARI
1-A  2-C 3-E  4-D  5-A  6-A  7-C  8-D  9-A  10-A  11-B  12-B 13-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir