8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

1-)

Türkiye, yukarıdaki meselelerden hangisini özellikle iç işlerine karışılmasını önlemek amacıyla çözmüştür?

A)Musul B) Yabancı okullar

C) Boğazlar D) Nüfus Mübadelesi

2-) Atatürk, bütün direnişçileri bir araya toplayıp işgalci güçleri yurttan kovduktan sonra, saltanatı kaldırarak, demokratik cumhuriyet rejimine sahip bir ulus-devlet kurulmasını sağlamıştır.

Buna göre, Atatürk için;

 1. Ulusal egemenlik
 2. Bağımsızlık
 3. Milliyetçilik
 4. Birlik ve beraberlik

kavramlarının hangilerinden etkilendiği söylenebilir?

A) I ve II B) I, II ve III

C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV

Hayat bir ilerleme ve dinamizm kaynağıdır. İnsan ona kendini uydurmak zorundadır. Daima aynı şeylerden ve insanların uygarlık yolunda ilerlemesinden söz edelim. Bu bize gelecek için hız ve kuvvet verecektir.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqv1t6krradfsunlfdm4590bbycfh4dfbsji2n7q8bxlv2t1v_v7c6wye1c
3-)

Mustafa Kemal Atatürk bu sözünde, aşağıda verilen ilkelerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik

C) Milliyetçilik D) İnkılapçılık

Atatürk’ün Halkçılık ilkesinin dayandığı esaslardan iri halk yönetimi, bir diğeri de herkesin eşit olması ve hiçbir kişi ve zümreye ayrıcalık tanınmaması, sınıfsız dayanışma içinde bir toplum oluşturulmasıdır.

Özkan, buna göre Halkçılık ilkesi hangi Atatürk ilkelerinin zorunlu sonucudur?
4-)

teacher with books and calculator royalty free stock vector art illustration

?

Seda Öğretmenin sorusuna, Özkan, aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse doğru olur?

 1. Milliyetçilik – Laiklik
 2. Devletçilik – Cumhuriyetçilik
 3. Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik
 4. Cumhuriyetçilik – Laiklik

5-)

Yukarıdaki toplama işleminin sonucu olarak ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Türkiye’nin güneydoğudaki sınır güvenliği sağlanmıştır.
 2. Boğazlar rejimi Türkiye lehine düzenlenmiştir.
 3. Türkiye Balkan devletleri ile iyi ilişkiler kurmuştur.
 4. Türkiye’nin uluslararası alanda saygınlığı artmış sınır güvenliği sağlanmıştır.

6-) Lozan’da Türk tarafı buradaki yerleşik nüfusun 503.000 kişi olduğunu, çoğunluğun Türklerden meydana geldiğini, bu nedenle Musul’un Türkiye’de kalması gerektiğini Wilson İlkelerini de hatırlatarak belirtti. İsmet Paşa, Musul’da halk oylaması yapılmasını da istedi.

Türk Hükümeti’nin Musul Meselesinde yürüttüğü politikaya bakarak dış politikada Türkiye’nin;

 1. Barışçı
 2. Milli güce dayalı
 3. Hukuka bağlı
 4. Bağımsız

gibi esaslardan hangisine ya da hangilerine uygun hareket ettiğine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I, II ve III

C) I ve III D) II, III ve IV

7-) * Sadabat Paktı’na ……1…… katılmamıştır.

* Balkan Antantı’na…..2……katılmamıştır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki devletlerden hangileri yazılmalıdır?

1 2
A) Suriye Bulgaristan
B) Afganistan Yunanistan
C) Türkiye Romanya
D) İran Bulgaristan

😎 Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı kazanmak için milli güç unsurlarını kullanmıştır. Bu gücün kaynağı olarak milletini görmüş ve ona güvenmiştir. Bunun doğal sonucu olarak da güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında, milli güç unsurlarının kullanıldığına örnek gösterilemez?

 1. Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı sırasındaki gücü – Askeri güç
 2. Ulusal egemenlik ilkesinin TBMM’nin açılması ile kullanılması – Siyasi güç
 3. Halkın elindeki silah ve cephaneyi teslim etmesi (Tekalif-i Milliye Emirleri) – Ekonomik güç
 4. Cumhuriyet döneminde yetiştirilen “Onbeş milyon” eğitimli güç – Sosyakültürel güç

9-) Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımı ve Sanayi İnkılabının beraberinde getirdiği sömürgeciliğin etkisiyle parçalanma sürecine girmişti. Kapitülasyonlar ekonominin bozulmasına yol açmış, dış borçlar ülkeyi iflasın eşiğine getirmişti.

Bu gelişmeler Mustafa Kemal’in ülkenin kurtarılması konusunda aşağıdaki düşüncelerden hangisini benimsemesine ortam hazırlamıştır?

A) Türkçülük B) Batıcılık

C) Osmanlıcılık D) İslamcılık

Özgürlük

Milli egemenlik

Eşitlik

Fransızİhtilali

Milliyetçilik
10-)

Yukarıdaki görselde Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı düşünce akımları gösterilmiştir.

Buna göre, Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği;

 1. Türk Dil Kurumu’nun kurulması
 2. Cumhuriyetin ilan edilmesi
 3. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması

gibi inkılaplardan hangisi ya da hangileri O’nun Fransız İhtilali’nden etkilendiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I ve III

11-) Milli Mücadele Döneminde, Anadolu’da üç ayrı güç vardır. Bunlar İstanbul Hükümeti, Temsil heyeti ve İşgalci Devletlerdir. Bu üç ayrı güç de Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması konusunda hem fikir olmuşlardır.

Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğru değildir?

 1. Osmanlı Hükümeti, Anadolu’daki etkinliğini arttırmak için Meclis’in açılmasını sağlamıştır.
 2. İtilaf Devletleri, Mondros Antlaşması’nı Meclis’ten geçirerek işgallere resmiyet kazandırmak istemiştir.
 3. Osmanlı Mebusan Meclisindeki milletvekilleri, padişah tarafından atanmışlardır.
 4. Temsil Heyeti’nin amacı genelgeler ve kongreler sürecinde alınan kararları Meclis’ten geçirmektir.
I II III
Yönetim
Hukuk
Eğitim

12-)

Verilen alanlarda eşleştirilen numaralanmış inkılaplar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

I II III
A) Medreselerin kapatılması Halifeliğin kaldırılması Yeni Türk Harflerinin kabul edilmesi
B) 1921 Anayasası’nın kabul edilmesi Saltanatın kaldırılması Millet Mekteplerinin açılması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi TBMM’nin açılması Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
D) Medeni Kanun’un çıkarılması Cumhuriyetin ilan edilmesi Halk Evlerinin açılması

13-) Türkiye, aldığı tedbirler sonucu II. Dünya Savaşı’na girmemiştir. Ancak, II. Dünya Savaşı’nın olumsuz sonuçları Türkiye’yi de etkilemiştir. Özellikle, büyük ekonomik bunalımlar yaşanmış, bu sorunlar iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisine karşı muhalefet oluşmasına da sebep olmuştur. Türkiye bu buhrandan, tek partili anlayıştan çok partili meclis sistemini benimseyerek çıkmıştır.

Buna göre, II. Dünya Savaşı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’ne, hangi alanda zenginlik kattığı söylenebilir?

A) Sosyal hayat B) Ekonomik hayat

C)Siyasi hayat D) Kültürel hayat

II. Dünya Savaşı’nın nedenlerini

I. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında aramak gerekir.
14-) http://comps.fotosearch.com/bigcomps/csp/csp954/k9545636.jpg

Yukarıdaki bilgiyi veren Sevgi Öğretmen, bu yargısına, I. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangilerini kanıt olarak gösterilebilir?

 1. Yenik devletlerle ağır koşullar içeren antlaşmalar yapıldı.
 2. İmparatorlukların yıkılması Avrupa’da ve Ortadoğu’da otorite boşluğuna neden oldu.
 3. Barışı korumak için Milletler Cemiyeti kuruldu.

A)Yalnız 1 B) 2 ve 3

C) 1 ve 3 D) 1 ve 2

15-) Lozan Barış Görüşmelerine TBMM ile birlikte İstanbul Hükümeti’nin de çağrılması aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırlamıştır?

 1. Saltanatın kaldırılmasına
 2. Düzenli ordunun kurulmasına
 3. Misakımilli’nin kabul edilmesine
 4. Temsil Kurulu’nun sona erdirilmesine

16-)

?

?

Yukarıdaki şemada “?” ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmelidir?

 1. Ekonomik gelişmişlik – Demokratikleşme
 2. Milli bağımsızlık – Milli egemenlik
 3. Askeri başarı – Tam bağımsızlık
 4. Milli birlik – Milli egemenlik

17-) 30 Kasım 1925 yılında çıkarılan bir kanunla tekke ve zaviyeler; dervişlik, dedelik, seyitlik, çelebilik gibi ayrıcalık bildiren unvanların kullanımı ve falcılık, büyücülük, muskacılık gibi faaliyetler yasaklanmıştır.

Buna göre, yaşanan değişim için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

 1. Toplumsal alanda sınıflaşmanın önü açılmıştır.
 2. Din istismarının önüne geçilmiştir.
 3. Birlik ve beraberliğin zarar görmesinin önüne geçilmiştir.
 4. Sosyal alanda laikleşmenin önü açılmıştır.

18-)

Sevr ve Lozan Antlaşmalarının yukarıdaki maddeleri karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 1. Ekonomik bağımsızlığın önündeki engel kaldırılmıştır.
 2. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti’nin kuruluşu engellenmiştir.
 3. Yabancı devletlerin iç işlerimize müdahalesi engellenmiştir.
 4. Misakımilli tam olarak gerçekleştirilmiştir.

19-) Çok partili hayata geçiş denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasında;

 1. Bağımsızlık
 2. Demokrasi
 3. Laiklik

ilkelerinden hangisinin yada hangilerinin toplumda tam olarak yerleşmemesi etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

Türk ulusunun yürümekte olduğu gelişme ve uygarlık yolunda elinde tuttuğu meşale müspet ilimdir.
20-)

Atatürk’ün bu sözü, Atatürkçü düşünce sisteminin dayandığı aşağıdaki tamamlayıcı ilkelerden hangisiyle bağlantılıdır?

 1. Akılcılık ve bilimsellik
 2. Yurtta barış dünyada barış
 3. Milli birlik ve beraberlik
 4. Tam bağımsızlık

1

2

3

4

21-)

Atatürk’ün yukarıdaki faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde tarih şeridine doğru olarak yerleştirilmiştir?

A)

B)

C)

D)

?

Mustafa Kemal’in

Samsun’a çıkması

Havza

Genelgesi

Amasya

Genelgesi

22-)

Yukarıdaki yolun başındaki tabelaya aşağıdaki başlıklardan hangisi yazılmalıdır?

 1. Osmanlı Devleti Hangi Cephede
 2. Geldikleri Gibi Giderler
 3. Ve Milli Mücadele Başlıyor
 4. Egemenlik Milletindir

Türkiye’de bizim okullarımızın sahip olmadıkları ayrıcalığa, yabancı okulların da sahip olması beklenemez.” http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqv1t6krradfsunlfdm4590bbycfh4dfbsji2n7q8bxlv2t1v_v7c6wye1c
23-)

Atatürk’ün bu sözü, aşağıdaki hangi ilke ile paralellik gösterir?

A) Milliyetçilik B) Devletçilik

C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik

Taşhan Meydanı’nın yakınında Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda yapılmış olan binalar bulvara sıralanmıştı. Sümerbank, Etibank, Milli Eğitim Bakanlığı ve Merkez Bankası; ilk ikisi söz edilmeyi iki misli hak ediyor. Birincisi her iki kurum Türk endüstrisinin temel taşlarıdır. İkincisi bu kurumların isimleri devleti kuran kişinin tarih bilincini ortaya koyuyordu. O sıralar “Ulus Meydanı” olarak isminin değiştirildiği ve Atatürk’ün ata binmiş heykelinin bulunduğu yerde kentin alışveriş merkezi vardır.

Kurt Laqueur, Ankara, Kemal Atatürk’ün kenti. Sayfa.141

24-)

Yukarıdaki alıntıya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 1. Ankara’nın bayındır hale getirildiğine
 2. Mimarlık ve şehir planlaması alanında çalışmalar yapıldığına
 3. Yapılan imar çalışmalarının Ankara ile sınırlı kaldığına
 4. Yer isimlerinin belirlenmesinde Atatürk’ün kültürel birikimlerinin etkili olduğuna

25-)

Yukarıdaki Atatürk’ün sözleri ilgili oldukları alanlarla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Sanat Spor
A) ,  , 
B) ,  , 
C) ,  , 
D) ,  , 

Ayşen COŞKUN Ebru METİN

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

(24MAYIS 2013)

BU DOSYADAKİ SORULARIN DOĞRU YANITLARI AŞAĞIDADIR.SORU SAYISI: 25

Doğru Yanıtlar Tablosu Sorunun İçeriği ve Özü
1- B DIŞ POLİTİKA
2- D ATATÜRKÜ ETKİLEYEN DÜŞÜNCELER
3- D İNKILAPÇILIK
4- C CUMHURİYETÇİLİK-MİLLİYETÇİLİK
5- D MİLLİ DIŞ POLİTİKA
6- B MUSUL MESELESİ
7- A SADABAT PAKTI-BALKAN ANTANTI
8- D MİLLİ GÜÇ UNSURLARI
9- A TÜRKÇÜLÜK AKIMI
10- B FRANSIZ İHTİLALİ VE ETKİLERİ
11- C OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ
12- B İNKILAPLAR
13- C II.DÜNYA SAVAŞI VE ÇOKPARTİLİ HAYAT
14- D II.DÜNYA SAVAŞI NEDENLERİ
15- A LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ
16- B MİLLİ BAĞIMSIZLIK-MİLLİ EGEMENLİK
17- A ŞAPKA KANUNU
18- D SEVR ANTLAŞMASI-LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI
19- B ÇOK PARTİLİ REJİM DENEMELERİ
20- A ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ
21- B KRONOLOJİK SIRALAMA
22- C MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR
23- A MİLLİYETÇİLİK
24- C BAŞKENT ANKARA
25- D ATATÜRK VE SANAT SPOR
8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir