1940 Sonrası Türk Edebiyatı Test Soruları ve Cevapları

1940 Sonrası Türk Edeibiyatı Test

1. Cumhuriyet edebiyatı döneminde yazılan bazı e-serler isim yönünden birbirine benzemektedir. Me­sela “Günlerin Getirdiği”…………..’ ın, “Günlerin Gö­türdüğü” …………….’ nin deneme türündeki eserleridir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir?

A) Nurullah Ataç – Suut Kemal Yetkin

B) Nurullah Ataç – Salah Birsel

C) Suut Kemal Yetkin- Nurullah Ataç

D) Suut Kemal Yetkin – Salah Birsel

E) Salah Birsel – Nurullah Ataç

 

2. 1940 sonrası Cumhuriyet edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tiyatro, deneme ve eleştiri türleri bu dönemde önem kazanmıştır.

B) Sembolizm ve sürrealizm akımlarının etkisi e-serlerde görülür.

C) Toplumsal – gerçekçi romanlar, bu dönemde önemli bir yer tutar.

D) I. Yeni ve II. Yeni toplulukları, bu dönem edebi­yatımızda önemli izler bırakmıştır.

E) Bu dönemde Milli Edebiyatın etkisi devam et­mekte ve eserlerde memleketçi konulara yer verilmektedir.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde aynı türden eserler birlikte verilmiştir?

A) Kalpaklılar – Lale Devri

B) Lale Devri – Ayranoz Kadısı

C) Sokaktaki Adam – Yeşeren Otlar

D) Yeşeren Otlar – Kuyucaklı Yusuf

E) Değirmen – Mavi ve Kara

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde tiyatro türünde eser veren sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) Refik Erduran – Nurullah Ataç – Turan Oflazoğlu – Orhan Asena

B) Orhan Asena – Refik Erduran – Haldun Taner-Turan Oflazoğlu

C) Güngör Dilmen – Cahit Külebi – Refik Erduran-Haldun Taner

D) Haldun Taner – Turan Oflazoğlu – Rıfat llgaz-Güngör Dilmen

E) Turan Oflazoğlu – Güngör Dilmen – Orhan A-sena – Süreyya Berfe

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) 1930′ lu yıllarda ortaya çıkan serbest şiir anla­yışının en büyük temsilcisi Nazım Hikmet Ran’ dır.

B) Orhan Veli ve arkadaşları serbest şiire esprili \ nükteli bir söyleyiş getirmişlerdir.

C) İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı ve çıkardığı der­ginin etrafında halkalanan arkadaşları ölçü, uyak, sanatlı söyleyiş gibi öğeleri önemsemişlerdir.

D) Edip Cansever, Cemal Süreyya gibi sanatçılar eserlerinde seçkin bir zümreye değil de halka seslenmek istemişlerdir.

E) Atilla İlhan, 1940 sonrasında edebiyat toplu­luklarına katılmayıp kendine özgü bir sanat anlayışı geliştirmiştir.

 

6. Aşağıdaki romanlardan hangisi toplumsal ger­çekçi anlayışı yansıtmaz?

A) Çıkrıklar Durunca

B) İnce Memed

C) Kaplumbağalar

D) Huzur

E) Kuyucaklı Yusuf

 

7. Haldun Taner’le ilgili aşağıdaki yargılardan han­gisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) Öykü ve tiyatro alanındaki eserleriyle tanınmıştır.

B) Eserlerinde canlı, neşeli, nükteli bir anlatım vardır.

C) Epik tiyatroda farklı ve başarılı bir geçmişe sa­hiptir.

D) “Şişhane’ ye Yağmur Yağıyordu” durum – kesit hikâyeciliğine örnek gösterilebilecek başarılı eserlerinden sadece biridir.

E) “Keşanlı Ali Destanı” şiiri kahramanlık temasını işlediği en önemli yapay destanlarımızdandır.

 

8. Şiirlerinde romantik duyarlılıkla toplumsal gerçek­liğe bakan Atilla ilhan; aşk, kahramanlık, ölüm, in­tihar, kavga temalarını işlediği pek çok şiir kitabı ya­yımlamıştır.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Atilla İlhan’ın şiir türündeki eserlerinden biri değildir?

A) Fena Halde Leman

B) Elde Var Hüzün

C) Ben Sana Mecburum

D) Bela Çiçeği

E) Yağmur Kaçağı

 

9. Cumhuriyet Döneminde yazılan aşağıdaki eser­lerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden fark­lıdır?

A) Çocuk ve Allah

B) Sisler Bulvarı

C) Şahdamar

D) Tuş

E) Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

 

10. 1950 sonrasında gelişen ve değişen dünyada olanlara ve bunun ülkemizdeki yansımalarına pek çok sanatçımız ilgi göstermiştir. Sanayileşmeyle ortaya çıkan emek ve alınteri sömürüsü, işçi hak­ları bunun yanı sıra var olan köydeki yaşamın zor­lukları, köylünün sorunları, ağalık gibi konuları iş­leyen yazarlarımıza “Toplumcu Gerçekçiler” adı verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu – gerçekçi yazarlarımızdandır?

A) Nurullah Ataç

B) Ahmet Rasim

C) Orhan Kemal

D) Ülkü Tamer

E) Abdülhak Şinasi Hisar

 

11. Fazıl Hüsnü Dağlarca’yla ilgili aşağıdaki yargı­ların hangisi yanlıştır?

A) “Türkçem: Benim Ses Bayrağım.” diyerek dili­mize gösterdiği özeni vurgulamış; bu titizliği bütün eserlerinde sergilemiştir.

B) Hem serbest tarzda, hem de heceyi başarıyla kullandığı şiirler yazmıştır.

C) Epik tarzda yazdığı şiirleri yapay destan türü­nün en önemli örnekleri sayılır.

D) Asıl ününü aruz ölçüsünü başarıyla kullandığı “Çocuk ve Allah” isimli eseriyle sağlamıştır.

E) “Havayı Çizilen Dünya” da onun toplumsal gerçekçiliğini yansıtan pek çok şiirine rastlanır.

 

1. Osmanlı Devletin’ nin kuruluşunu Kemal Tahir…………….isimli romanında, Tarık Buğra ise……….isimli yine aynı türden eserinde işlemiştir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser isim­leri getirilmelidir?

A) Yorgun Savaşçı – Küçük Ağa

B) Devlet Ana – Osmancık

C) Kurt Kanunu – İbiş’ in Rüyası

D) Yedi Çınar Yaylası – Yalnızız

E) Esir Şehrin İnsanları – Firavunun İmanı

 

2. I. Romanlarının konusunu daha çok zor hayat şartları oluşturur.

II. “Bereketli Topraklar Üzerinde” onun en önemli eseridir.

III. Eserlerindeki kahramanlar, ekmek kazanma mücadelesi veren azimli insanlardır.

IV. Kurtuluş Savaşı yıllarını yaşayan dönemin Türkiye’sine eserlerinde yer verir.

V. “Önce Ekmek”, “Ekmek Kavgası” gibi eserleri, onun sanat anlayışını yansıtır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisindeki özellik diğerlerinden farklı bir sanatçıya aittir?

A)l        B)ll       C) 111      D) IV      E) V

 

3. Sabahattin Ali’ ye ait aşağıdaki eserlerden han­gisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Kuyucaklı Yusuf

B) Kağnı

C) Değirmen

D) Ses

E) Yeni Dünya

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Realizm, 1930’larda Sabahattin Ali ile Türk ro­manına yerleşti.

B) Sabahattin Ali, “Kuyucaklı Yusuf ile realist ro­mana sağlam temeller kazandırdı.

C) Mahmut Makal’ın “Bizim Köy” adlı romanı “köy romanı” çığırının büyüyüp gelişmesini sağladı.

D) Bir “kent romancısı” olan Yaşar Kemal kenti ve kentliyi derinlemesine işler.

E) “Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim” Nazım Hikmet’ in roman denemelerinden biridir.

 

5. Oldukça ileri bir yaşta ilk ve tek romanı “Üç İstan­bul” u yazan sanatçı “tarihsel roman” türünün ilginç ve belgesel değeri yüksek, önemli bir örneğini verdi.

Yukarıdaki paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhak Şinasi Hisar

B) Halikarnas Balıkçısı

C) Mithat Cemal Kuntay

D) Aka Gündüz

E) Oktay Rıfat Horozcu

 

6. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin roman tü­ründe eseri yoktur?

A) Orhan Kemal

B) Refik Erduran    ,

C) Hüseyin Nihal Atsız

D) Nazım Hikmet

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

 

7. Türk edebiyatında fütürizmin önemli bir temsilcisi­dir. Rus yazar Mayakovski’ den etkilenerek eser vermiştir. “Memleketimden İnsan Manzaraları” en önemli eserleri arasında yer alır. Bunun dışında “Kuva-yı Milliye”, “Şeyh Bedrettin Destanı” isimli şiir kitapları vardır. Rubai nazım biçimiyle de dört­lükler kaleme almıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilerek tanıtılan sa­natçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazım Hikmet

B) Aziz Nesin

C) Cemal Süreyya

D) Orhan Veli Kanık

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

8. (I) Yusuf Atılgan, eserlerinde köy ve kent yaşamını özgün bir üslupla yansıtmıştır. (II) Nezihe Meriç, kendi iç yalnızlığını sürdüren kadınları şiirsel bir edayla eserlerinde anlatmıştır. (Ill) Oktay Akbal, ilk öykü kitabı “Cumartesi Yalnızlığı”ında sınırlı ilişki­ler içinde sıkışan insanların yaşamlarını anlatır. (IV) Selim İleri, edebiyat çevresinde yankı yapan “Önce Ekmekler Bozuldu” adlı kitabındaki öyküleri gençlik yıllarında yazmıştır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) I ve III

B) III ve IV

C) II ve IV

D) İve II E) II ve III

 

9. Köy edebiyatının en ünlü romancısıdır. Töreler, köy gerçeklerini ve yerli yaşamı başarıyla yansıtır. Ko­nularını cezaevi anılarından, Kurtuluş Savaşı’ ndan, Osmanlı tarihinden ve eşkiya öykülerinden alır. “Yol Ayrımı”, “Sağır Dere”, “Kurt Kanunu” gibi romanları; “Göl insanları” adlı hikaye kitabı vardır.

Yukarıda bazı özellikleri verilerek tanıtılan sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Kemal

B) Kemal Bilbaşar

C) Kemal Tahir

D) Yaşar Kemal

E) Necati Cumalı

 

10……………….. Çukurova’ nın romanını; ……………….Çankırı, Çorum efsanelerini;………………tütünü ve Ege’ nin romanını yazmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Yaşar Kemal – Orhan Kemal – Kemal Tahir

B) Necati Cumalı – Kemal Tahir – Yaşar Kemal

C) Yaşar Kemal – Kemal Tahir – Necati Cumalı

D) Kemal Tahir – Necati Cumalı – Orhan Kemal

E) Orhan Kemal – Necati Cumalı – Tarık Buğra

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sanatçı ismi getirilirse bilgi yan­lışlığı oluşur?

A) ………….”Toprak Uyanırsa” da bir Anadolu kö­yünün, bir aydın öncülüğünde kalkınmasını

anlatır. (Şevket Süreyya Aydemir)

B) …………, ilk şiirlerinde hece ölçüsünü kullanma tekniği açısından Faruk Nafiz Çamlıbel’ in et­kisinde kalmıştır. (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

C) ……….., gerçeklik ile ironi arasında gidip gelen duygu yoğunluğu yüksek şiirler yazmıştır.

(Haydar Ergülen)

D) …………….pek çok teması aşk olan şiirler yaz­mıştır. (Hüseyin Atlansoy)

E) ………….; köyü, köylüyü ve onların çaresizlikle­rini duru bir dille anlattı. (Behçet Necatigil)

 

12. Kurtuluş Savaşı’ nı en iyi anlatan romanlardan olan ………………Akşehirli yazar………………..’ nın en önemli romanıdır, İstanbullu Hoca ve Salih adlı kahramanlar, Kuva-yı Milliye hareketine katılıp des­tanlara yaraşır bir mücadele örneği verdiler.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Yorgun Savaşçı – Kemal Tahir

C) Baba Evi – Orhan Kemal

D) Küçük Ağa – Tarık Buğra

E) Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test Soruları ve Cevapları 3(LYS Hazırlık) İNDİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.