İslami Dönem Türk Edebiyatı Test Soruları (Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı test) ve Cevapları

1.    Divan edebiyatının en yaygın nazım biçimidir gazel. (II) En az beş beyitle yazılır. (III) Uyak düze­ni aa – ba – ca… biçimindedir. (IV) İlk dizesi birbiriyle uyaklı olan beyte “matla” denir. (V) Yalnızca aşk, ayrılık, şarap, sevgili konuları işlenir.
Yukarıdaki tümcelerin hangisinde bir bilgi yanlısı vardır?
A)    I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2.    Aşağıdakilerin hangisinde, Tekke (Tasavvuf) edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
I.    Mesnevi, nutuk, semai, taşlama
II.    Semai, mesnevi, ilahi, devriye
III.    İlahi, nefes, deme, şathiye
IV.    Nefes, mesnevi, semai, varsağı
V.    İlahi, koşma, varsağı, şathiye

3.    Aşağıdakilerin hangisinde Halk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A)    Varsağı, ilahi, tuyuğ,rubai
B)    Semai, mesnevi, taşlama, şarkı
C)    Taşlama, ağıt, güzelleme
D)    Terkib-i bent, koçaklama, güzelleme, semai
E)    Koşma, semai, kıta, tuyuğ

4.    Kimsede görmedim şendeki nazı
Tunus, Trablus, Mısır, Hicaz’ı
Kars’ı Kağızman’ı, Acem Şiraz’ı
Girid’i, Yanya’yı değer gözlerin
Bu dörtlüğün nazım türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzelleme    B) Taşlama
C) Koçaklama    D) Ağıt
E) Varsağı

5.    Gazelin son beytinde şairin mahlası geçer.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bir gazelin son (makta) beyti olabilir?
A)    Ham-ı zülfün ki devr eyler yanağın
İrem tâvusudur cevlâne geldi.
B)    Gelip kâfir saçın ruhsarın üzre
Yüzün nurun görüp imâne geldi
C)    Zebun olmaz acûz-i dehre Baki
Bu meydane beğim merdane geldi
D)    Dil-î pür hun bana bezm-i ezelden
Lebâleb bir dolu peymane geldi
E)    Gönül şevk-ı ruhinle yâne geldi
Cemalin sem’ine pervane geldi

6.    Aşağıdakilerin hangisinde, Divan edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
A)    Gazel, semai, ilahi, rubai
B)    Kaside, ilahi, tuyuğ, şarkı
C)    Müstezat, mesnevi, şarkı, kıta
D)    Mesnevi, semai, tuyuğ, gazel
E)    Rubai, murabba, ilahi, kıta

7.    Aşağıdakilerden hangisi, anonim halk edebi­yatı ürünlerinden değildir?
A) Semai    B) Mani    C) Türkü
D) Tekerleme E) Ninni

8.    Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiyatı­na Türklerin kazandırdığı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
A)    Tuyuğ, Şarkı
B)    Koşma, Semai
C)    Gazel, Kaside
D)    Rubai, Murabba
E)    Terkib-i Bend, Terci-i Bend

9.    Aşağıdakilerden hangisinde Aşık edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
A)    Mani – Türkü – koşma – Semai
B)    Varsağı – Semai – Koşma – Türkü
C)    Semai – Ninni – Ağıt – Mani
D)    Semai – Varsağı – Koşma – Destan
E)    Destan – Kalenderi – Koşma – Türkü

10.    Aşağıdakilerden hangisi anonim Halk edebi­yatı ürünü değildir?
A) Masal    B) Mani    C) Tekerleme
D) Güzelleme E) Ağıt

Âşık edebiyatı nazım biçimlerinden biridir. Dört­lüklerle ve 11’li hece ölçüsüyle söylenir. Aşk, has­ret, doğa güzellikleri gibi din dışı konuları işler. Dörtlük sayısı 3-5 arasında değişir, abab, cccb, dddb biçiminde söylenir.
Yukarıda açıklanan    nazım biçimi, aşağıdaki­lerden hangisidir?
A) Gazel B) Koşma    C) Semai
D) Varsağı    E) Destan

 

İslami Dönem Türk Edebiyatı Test Soruları ve Cevapları İNDİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir