Biyolojik Çeşitlilik Test Soruları ve cevapları

Biyolojik Çeşitlilik Test Soruları ve cevapları (cevaplar açıklamalı)

1. Bilimsel adları,

I. Acacia karroo

II. Morus alba

III. Acacia senegai

IV. Abies alba

olan canlılarla ilgili olarak aşağıdaki yorumlar­dan hangisine varılamaz?

A) Üç farklı cinse ait türlerdir.

B) II. ve IV. türler aynı cinstendir.

C) I. ve III. türler yakın akrabadır.

D) III. ve IV. türler farklı cinstendir.

E) I. ve II. türlerin kromozom sayılan farklıdır.

 

Açıklama:

Soruda verilen Acacia, Morus ve Abies isimleri o türlerin cins isimleridir. Yani üç farklı cinse ait dört türün bilimsel isimleri verilmiştir. Bunlardan I. ve III. türler aynı cinstendir. Bu yüzden I. ve III. türler yakın akrabadır. Morus alba ve Abies alba farklı cinsler olduğu için farklı cinslerdir.

Cevap: B

 

2.biyolojik çeşitlilik test

 

 

Yukarıdaki grafikte, yatay eksen canlıların sı­nıflandırma basamaklarını gösterdiğine göre, düşey eksene,

I. Birey sayısı

II. Kromozom sayısı

III. Ortak genlerin sayısı özelliklerinden hangileri yazılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II     E) II ve III

 

Açıklama:

Türden aleme doğru gidildikçe,

– Canlılar arasındaki benzerlikler ya da ortak gen sayısı azalır.

– Birey sayısı artar.

Kromozom sayısının sınıflandırma basamakları veya canlının gelişmişliğiyle hiçbir ilgisi yoktur.

 

Cevap:  C

 

3. Belirli bir çevrede yaşayan aynı türün bireyle­rinde, aşağıdaki özelliklerden hangisinin aynı olması beklenmez?

A) Kromozom sayısı B) Yaşama biçimi C) Gen dizilimi      D) Yapısal proteini

E) Atası

 

Açıklama:

 

Bir türdeki bireylerin kromozom sayıları ve kro­mozom üzerindeki genlerinin dizilimi aynıdır. Or­tak bir atadan evrimleşmişlerdir. Embriyolojik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri aynıdır. Çiftleş­tiklerinde verimli döller verirler. Ancak yapısal protein bireye özgüdür. Başka bir canlıda bulun­maz.

 

Cevap: D

4.

Türler Özellikler
1 P 0 S T
II N P 0 S
III L M N P 0
IV K L M N P

 

Yukarıdaki tabloda dört farklı canlı türünde bulu­nan özellikler gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki türlerden hangi ikisi en yakın akraba olur?

A) I ve II        B) I ve IV       C) II ve III

D) II ve IV     E) III ve IV

 

Açıklama

I. ve II. türlerin R O, S ile gösterilen üç tane özel­liği ortaktır. I. ve IV. türlerin sadece P ile gösteri­len bir tek özelliği ortaktır. II. ve III. türlerin N, P, O ile gösterilen üç tane özelliği ortaktır. II. ve IV. tür­lerin N ve P ile gösterilen iki tane özelliği ortaktır. III. ve IV. türlerin L, M, N ve P ile gösterilen dört tane özelliği ortaktır. Bu durumda ortak özelliği en çok olan III. ve IV. türler yakın akrabadır.

 

Cevap: E

 

5. Doğada yeni bulunmuş bir omurgalının sınıf­landırılması yapılırken aşağıdaki özelliklerin­den hangisi dikkate alınmaz?

A) Hayvanın yüzeysel görünüşü

B) Proteindeki amino asit dizilişi

C) Organ yapıları

D) Embriyonik gelişimi

E) Evrimsel akrabaları

 

Açıklama: Canlılar arasındaki akrabalık derecesinin belirlen­mesinde dış görünüşe bakılmaz. Örneğin yunus- balığının dış görünüşüne bakarak onu balık sınıfı­na dahil etmek hatalı olur. Bunun yerine canlının organik moleküllerinin yapısı, embriyo gelişimi, organ yapısı, evrimsel akrabaları varsa fosilleri dikkate alınır.

Cevap: A

6. Aşağıdakilerden hangisi virüslere ait bir özellik değildir?
A)    Sadece hücre içinde çoğalabilme

B)    Organellerden sadece ribozom bulundurma

C)    Nükleik asitlerden sadece birine sahip olma

D)    Proteinden oluşan bir kılıfa sahip olma

E)    Mutasyona uğrayabilme

CEVAP: B

AÇIKLAMA: Virüslerin sitoplazması ve organelleri yoktur. Virüs bir protein kılıf ile bu kılıfın içinde bulunan DNA veya RNA molekülünden oluşur.
7. Bakterilerle ilgili bazı özellikler şunlardır:

I.    Ölü organizmalardaki artıkları aynştırma

II.    İnorganik bileşikleri oksitleyerek kimyasal enerji elde etme

III.    Hazır sindirilmiş besinle beslenme

IV.    Klorofil molekülü ile ışık eneıjisini soğurabilme Bunlardan hangileri ototrof bakterilerde görülür?

A) I ve II    B) I ve IV    C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

CEVAP: D
AÇIKLAMA: Bir enerji kaynağının yardımıyla inorganik maddelerden organik madde sentezleyebilen canlılara ototrof canlı denir. Besin sentezinde kullanılan enerji çeşitine göre ototroflar ikiye ayrılır. İnorganik maddelerin oksitlenmesiyle açığa çıkan kimyasal enerji ile besin üretimine kemosentez, ışık enerjisi ile besin üretimine fotosentez denir.

Devam edecek, sorular eklenecek…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.