Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

A – Aşağıdaki boşluklara “aydınlanma, inkılâp, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, çağdaşlaşma, halkçılık, akılcılık” sözcüklerinden uygun olanlarını getiriniz.    (20 puan)    

                                                

1) Bir toplumda, siyasi ve toplumsal yapıyı oluşturan bazı kurumların veya bu yapının tümünün köklü biçimde yenilenmesi biçiminde yapılan değişim sürecine ……………………………. denir.

2) İçinde bulunulan çağın teknolojik yeniliklerine, bu yeniliklerin zorunlu bir sonucu olarak oluşan yaşam biçimine uygun davranmaya ……………………………………. denir.

3) Atatürkçü düşünce sisteminde ………………………………. ilkesi millet olma bilincine dayanır. Atatürk’e göre millet; dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bütündür.

4) Atatürk inkılâbının düşünsel temelini hümanizm, ……………………… ve pozitivizm düşünce akımları oluşturur.

5) Cumhuriyet, ülkenin yönetiminde halkın söz sahibi olmasını sağlayan yönetim biçimidir. Atatürkçü düşünce sisteminde ………………………………. ilkesi, devlet yönetiminde ve işleyişinde Türk ulusunun iradesinin egemen olması demektir.

 

 

B – Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara  (Y)  koyunuz.  ( 20 puan )

     

1) Atatürk inkılâbı ulusun çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasını amaçlar.  (……)

 

2) Cumhuriyetimizin kurucusunun uygar bir toplum oluşturmak amacıyla yaptığı yenilikler Atatürk İnkılâbı olarak adlandırılır.   (……)

 

3) Ülkemizde cumhuriyet, devlet biçimi olarak 23 Nisan 1920’de ilan edilmiştir  (……)

 

4) Atatürkçü düşünce sisteminde laiklik ilkesinin iki amacı vardır: Biri devlet işleriyle din işlerini birbirinden ayırmak; diğeri, bireye din ve vicdan özgürlüğü tanımak ve bunu korumaktır. (……)

5) Atatürk inkılâbı ile benimsenen çağdaşlaşma anlayışı, sadece teknolojik yeniliklerle sınırlı kalmamıştır. Siyasal, toplumsal, kültürel vb. yaşam alanları ve bunlarla ilgili kurumsal yapıların da çağın gereklerine uygun biçimde yenilenmesini amaçlamıştır.   (……)

 

 

 

 

 

C -Aşağıdaki soruların doğru cevap seçeneğini işaretleyiniz.

( 60 puan )

 

1) Atatürk İnkılâbının temelinde hangi düşünce bulunmaktadır?

A)  Milliyetçilik                                                                                  B)  Tek tip toplum yaratmak

C)  Irk esasına dayalı toplum yaratmak                                           D)  Din kurallarını esas alarak yeni bir hukuk düzeni oluşturmak                                                                  E)  Bilim ve akla değer vererek Türk ulusunu gelecekte çağdaş, huzurlu ve mutlu bir toplum durumuna getirmek

 

 

 

 

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Atatürk inkılâbını Türk ulusu direnç göstermeksizin kabul etmiştir.                                                                                            B)  Akılcılık, gerçeğin aranıp bulunması ve uygulanmasında aklın üstün tutulmasıdır.                                                                                     C)  Batılaşma ve çağdaşlaşma, Atatürk inkılâbının amaçlarındandır.                                                                                        D)  Türk inkılâbının temeli bilimsellik ve akılcılıktır.                                                                                         E)  Batı medeniyetinin temelinde yer alan hümanizm Türk Devleti’nin kabul ettiği değerlerdendir.

 

3)  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)  Atatürk’ün cumhuriyetçiliği, demokrasi ve insan haklarına dayanır.
B)  Devletçilik, sadece devlet eliyle kalkınma anlamına gelir.     C)  Laiklik, aynı dine inanların din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması ve güvence altına alınmasıdır.                                 D)  Laiklik, aynı mezhebe inananların din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması ve güvence altına alınmasıdır.

E)  Atatürk’ün anlayışına göre halk ve millet kavramları arasında eş değerlik söz konusu olmaz.

 

 

4)  Egemenlik kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A)  Yeni Türk Devleti ulus egemenliği esasına dayanır.
B)  Egemenliğin içteki görünüşü ulusun kendi kendini yönetmesi ve yöneticilerini serbest iradesiyle belirlemesidir.
C)  Egemenliğin dış görünüşü devletin uluslararası toplumda eşit, özgür ve bağımsız yaşamasıdır.
D)  Ulusal egemenlik, manda rejiminin kabulünü engelleyen bir ilke değildir.
E)  Egemenlik, Anayasa’mıza göre kayıtsız, şartsız Türk milletine aittir.

 

5) Ulusal sınırları içinde yaşayan, toplumun, birlik ve beraberliğini, ülkenin bütünlüğünü savunan ve bu amaçla kader birliği içinde olan herkesi Türk sayan görüş, Atatürkçülüğün hangi ilkesi ile ifade edilir?

 

A)  Milliyetçilik

B)  Halkçılık

C)  Devrimcilik

D)  Laiklik

E)  Çağdaşlaşma

 

 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılâbının özelliklerinden biri değildir?

A)  Bilimsellik                                                                                   B)  Çağdaşlık

C)  Akılcılık                                                                                       D)  Gelenekçilik                                                                                 E)  Yenilikçilik

7) Bir ülkede çağın ihtiyaçlarına cevap veremez durumda kalmış olan kurum ve kuralları zorla, kökten ve ani bir değişikliğe tabi tutarak yerine yenilerinin getirilmesine ne denir?

A)  Reform                                                                                            B)  Devrim                                                                                        C)  Gelişme                                                                                        D)  Bilimsellik                                                                                         E)  Rönesans

 

8)  Ülkedeki insanların hukuk önünde eşit olması, kişilere asaletlerine unvan ve servetlerine göre ayrıcalıklı davranılmaması daha çok Atatürk’ün hangi ilkesiyle ilgilidir?

A)  Milliyetçilik
B)  Cumhuriyetçilik                                                                                         C)  Devletçilik                                                                                           D)  Laiklik

E)  Halkçılık

 

9)  Bir ülkede çağın gerisinde kalmış kurumların tamamen ortadan kaldırılmadan iyileştirilmesine ne ad verilir?

A)  Reform
B)  Devrim
C)  Gelişme
D)  Bilimsellik
E)  Rönesans

 

10) Atatürk ilkelerinden İnkılâpçılık (devrimcilik) daha çok aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 

A)  Laikliğin korunması

B)  Halk egemenliğinin sağlanması

C)  Ekonomik kalkınmanın devlet öncülüğünde gerçekleştirilmesi

D)  Çağın gereklerine uygun bir toplumsal yapının oluşturulması

E)  Liberal ekonomiye geçişin hızlandırılması

 

 

11) Amasya Genelgesinde “Halkın bağımsızlığını, gene halkın azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesinin yer alması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirileceği konusunda bir işaret sayılır?

A)  Halk egemenliğine dayalı bir cumhuriyet kurulacağı                                                                                   B)  Hilafetin kaldırılacağı

C)  Ekonomik faaliyetlerin devlet tekelinde yürütüleceği                                                                                       D)  Kurtuluş mücadelesinin bir devletin himayesinde yürütüleceği                                                                                 E)  Manda ve himayenin kabul edileceği

 

 

 

 

 

12) Soyadı kanununun çıkartılarak lakap ve unvanların kullanılmasının yasaklanması Atatürk’ün hangi ilkesiyle daha çok ilgilidir?

A)  Devletçilik                                                                                            B)  Cumhuriyetçilik                                                                                        C)  Halkçılık                                                                                        D)  Milliyetçilik                                                                                         E)  Laiklik

13)  “Devletin dini İslam’dır.” ibaresinin 1924 Anayasası’ndan çıkartılması aşağıdakilerden hangisini sağlamak amacıyla yapılmıştır?

A)  Din özgürlüğünü ortadan kaldırmak
B)  Laik devlet anlayışını güçlendirmek                                                                                         C)  Üniter devlet yapısını güçlendirmek                                                                                           D)  İbadet özgürlüğünü kaldırmak

E)  Vicdan özgürlüğünü kaldırmak

 

 

14)  Ülkemizde cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?

A)  29 Ekim 1923
B)  24 Kasım 1934
C)  23 Nisan 1920
D)  19 Mayıs 1919
E)  3 Mart 1924

 

15) Atatürk; “Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, istediği dinin gereğini yapmak ya da yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.” sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmiştir?

 

A)  İslam dininin

B)  İnsan hak ve hürriyetlerinin

C)  Fikir birliğinin

D)  Anayasanın

E)  Devletçilik ilkesinin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir