11 Sınıf Coğrafya Lider Yayıncılık Sayfa 249-250-251-252-253 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

Lider Yayıncılık 11 Sınıf Coğrafya Sayfa 249-250-251-252-253 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan ve yakın zamanda keşfedilen doğal
kaynaklar hangileridir?

Taşlar, Metalik Madenler, Topraklar,  Ormanlar, Akarsular, Denizler, Rüzgâr ve
Güneş Enerjisi, Kömür, Petrol, Turizm

2. Dünya’da en çok kullanılan enerji kaynakları hangileridir?

Dünya’da en çok kullanılan enerji kaynakları sırasıyla:

Petrol

Kömür

Doğal gaz

Nükleer enerji

Hidroelektrik

Diğer (jeotermal, güneş, rüzgâr)

3. Doğal kaynakların gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerdeki kullanım şekli
farklı mıdır? Neden?

Farklıdır. Doğal kaynakların işlenmesinde kullanılan yöntem ve teknikler
ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişmektedir. Gelişmiş ülkelerin doğal
kaynak kullanımında uyguladıkları yöntem ve teknolojik güç, “Doğal kaynağın en
verimli şekilde ve maksimum fayda ile ondan en uzun süre faydalanılması nasıl
olmalıdır?” sorusunun cevabına göre belirlenmektedir. Bu nedenle gelişmiş
ülkeler uyguladıkları yöntem ve teknoloji güçleriyle doğal kaynakları en verimli
ve en uzun şekilde kullanmanın yollarını ararlar. Az gelişmiş ülkeler ise doğal
kaynakların gelişigüzel ve verimsiz olarak kullanılması sonucunda doğal
kaynakların hızlı tükenmesiyle karşı karşıyadırlar. Örneğin, Hollanda sınırlı
tarım topraklarına sahip olmasına rağmen, modern tarım tekniklerini kullandığı
için tarımsal üretim geniş tarım topraklarına sahip birçok az gelişmiş ülkeden
fazladır.

Suyun kullanımı da ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişir. Gelişmiş
ülkelerde kanallar ve barajlarla sular daha etkili bir bicimde kullanılırken az
gelişmiş ülkelerde suyun kullanımı daha düşük düzeydedir.

4. Tükenmeyen enerji kaynakları hangileridir? Bunların kullanımının çevreye
etkisini belirtiniz.

Tükenmeyen enerji kaynakları: Güneş enerjisi, biyoenerji, hidrojen
enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, dalga ve gelgit enerjisi,
hidroelektrik enerjisi.

Bu enerji kaynaklarının çevreye en önemli etkisi ise fosil yakıtlara göre çevre
dostu olmasıdır. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının bilinçsiz kullanılması
da bazı sorunlara yol açabilmektedir. Örneğin; jeotermal enerji santrallerinden
çevreye yayılan sıcak sular bitki ve hayvan yaşamı bakımından olumsuz sonuçlar
ortaya çıkarmaktadır. Biyokütle enerjisi elde edilirken çevreye bırakılan
atıklar, cevre kirliliğine neden olmaktadır. Rüzgâr enerjisi, görüntü ve ses
kirliliğine neden olmaktadır. Güneş enerjisiyle elde edilen sıcak suların
çevreye bırakılması, doğal ortamı bozmakta canlılara zarar vermektedir.

5. Çevre kirliliğinin etkileri, insanlarda hangi sorunları ortaya
çıkarmıştır?

Havanın kirliliği öncelikle solunum bakımından tehlikelidir. Havadaki zehirli
gazların solunumla vücuda geçmesi insanların sinir sistemlerine, çocukların
beyin gelişimine etki etmekte ve astım gibi hastalıklara neden olmaktadır.
Kirlenmiş olan su ve topraktaki zararlı maddeler, besin maddesi üreten bitkilere
daha sonra bu maddeleri tüketen insana geçer. Bunun sonucunda insanlarda başta
kanser olmak üzere değişik hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Radyasyonun insan
vücudunu etkilemesiyle bağışıklık sistemi felce uğramakta ve insan vücudunda
kanserli hücrelerin oluşumu gözlenmektedir.

6. Su kirlenmesine neden olan başlıca etmenler nelerdir?

Sanayi atıklarının arıtılmadan veya arıtımı iyi yapılmada sulara bırakılması,

Evsel atıkların sulara bırakılması (deterjanlar, yumuşatıcıların kanalizasyon
yoluyla sulara karışması),

Kanalizasyon sularının deniz, göl ve nehirlere karıştırılması,

Deniz taşıtlarından çıkan yanmış yağlar, mazot ve katranlar,

İlaç ve kâğıt fabrikalarından çıkan zararlı kimyasal maddeler,

Yerleşim alanlarında toplanan çöplerin boş arazilere bırakılması ve burada
biriken katı ve akıcı çöplerin içme sularına ve taban suyuna karışması,

Gübre ve kimyasal ilaçların tarımda bilinçsizce kullanılması yer altı sularını
ve yer üstü sularının kirlenmesi,

7. Hava kirlenmesine neden olan zararlı gazlar nelerdir?

Havayı kirleten gazların başlıcaları kükürtdioksit, hidrojensülfür, azotmonoksit,
azotdioksit, karbonmonoksit, karbondioksit ve hidrojenflörürdür.

Kükürtdioksit, azotoksit ve karbonmonoksit sanayi tesislerinin bacalarından
havaya karışan zehirli gazlardır.

Azotoksit, karbonmonoksit, ozon gazı ve hidrokarbonlar araçların egzozlarından
havaya karışır.

Fosil yakıtların yanması sonucunda da hava kirliliğine yol açan gazlar ortaya
çıkmaktadır.

8. Londra ve Los Angeles tipi hava kirlenmelerinin aralarındaki farklar
nelerdir?

Londra tipi hava kirlenmesi, kış döneminde fosil yakıtların tüketimi sonucu
oluşmaktadır. Los Angeles tipi hava kirliliği ise, ekzoslardan havaya karışan
gazların oluşturduğu hava kirliliğidir. Los Angeles tipi hava kirliliği, yıl
boyunca devam etmekle birlikte yaz döneminde daha çok etkilidir.

9. Sera etkisi nedir? Çevreye olan etkisini belirtiniz.

Dünya, yerden yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Güneşten gelen ve yere çarparak
yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde
bulunan gazlar tarafından tutulur. Bu gazların güneş ışınlarını tutmasına bağlı
olarak Dünya ısınır. Güneş ışınların bu gazlar tarafından tutulmasına da sera
etkisi denir. Atmosferde bu gazların oranının artması ısınmayı artırır.

Sera etkisinin çevreye olan en önemli etkileri ise;

Dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığı artması,

İklimlerde değişiklikler meydana gelmesi,

Buzulların erimesi,

Kuraklık,

Küresel ısınma,

Orman yangınlarının artması,

Su kaynaklarının azalması,

Mevsimlerin kaymalar meydana gelmesi,

Tarım alanlarının verimsizleşmesi,

Bitki ve hayvan topluluklarının yaşam koşullarının olumsuz yönde etkilenmesi.

10. Ozon tabakasının delinmesine neden olan faktörler nelerdir?

Ozon tabakasının delinmesinde en etkili faktör beşeri etmenlerdir. Egzozlardan
çıkan gazlar, fosil yakıt kullanımına bağlı olarak oluşan hava kirliliği,
sanayileşme, kloroflorokarbon gazları (Bu gazlar buzdolapları, klimalar, yalıtım
maddeleri, spreyler, dezenfektan maddeler ve böcek öldürücü ilaçların yapımında
kullanılmaktadır.), ozon tabakasının delinmesine etki eden en önemli
faktörlerdir.

11. Sera etkisi ve ozon tabakasının delinmesi nasıl önlenebilir?

Sera etkisini önlemek için;

Fosil yakıtların kullanımı azaltılmalı,

Orman alanları tahrip edilmemeli

Ozon tabakasının delinmesini önlemek için;

Ozon tabakasının delinmesine neden olan gazların atmosfere salınımı
azaltılmalıdır.

12. Toprak kirlenmesinin cevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri nelerdir?

Toprak kirliliği ekosistemin doğal dengesini olumsuz etkiler. Toprak kirlenmesi,
toprakta yaşayan canlıların beslenme ve solunum gibi yaşamsal fonksiyonlarını
tehlikeye sokar.  Topraktaki organik madde yığınlarını oluşturarak besin
zincirindeki bazı canlıların aşırı artışına neden olurken, diğer canlıların
ekolojik dengesini bozar. Toprak kirlenmesi sonucu tarımda verimi azaltır,
çiftçiler için olumsuz sonuçlar doğurur. Ayrıca deterjan ve tuz ruhu gibi
temizlik ürünleri toprağa karışarak toprakta yaşayan canlıları zehirler. Nükleer
atıklar ise kurşun bölmelerle toprağın derinliklerine gömüldüğü halde olası
sızıntılar canlılar açısından tehlike oluşturmaktadır.

13. Nükleer kirlenmenin cevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri nelerdir?

Nükleer santrallerde, uranyum ve toryum gibi radyoaktif maddeler parçalanarak
yüksek bir ısı elde edilir. Bu ısı ise elektrik enerjisine çevrilir. Radyo aktif
elementlerin parçalanmasıyla ortaya çıkan yüksek sıcaklıktan dolayı nükleer
santraller sürekli soğutulmak zorundadır. Soğutma işlemi akarsu ve denizlerden
alınan suyla yapılmaktadır. Soğutma işlemi sırasında ısınan suyun tekrar dışarı
verilmesi, o yöredeki bazı canlı türlerinin ölmesine yol açmaktadır. Yine bu
parçalanma sonucunda radyoaktif ışınımların oluşması nedeniyle atık maddeler
çevreye ve insana zarar verir. Nükleer atıkların dış ortamla teması telafisi
mümkün olmayan sorunlara yol açabilir.

Nükleer santrallerin diğer bir etkisi ise meydana gelen kazalar sonucu çevreye
radyoaktif maddelerin yayılmasıdır. Örneğin Çernobil Nükleer Santrali’nde
meydana gelen kaza, İngiltere’deki nükleer kaza ve İkinci Dünya Savaşı’nda
ABD’nin Japonya’nın Nagazaki ve Hiroşima’da kullandığı atom bombası sonucunda
yayılan radyasyon, çevreyi uzun yıllar olumsuz yönde etkilemiştir. Radyoaktif
atıkların yaydığı radyasyon, canlıların genetik yapılarında bozulma
(mutasyon)’lara neden olmuştur.

14. Termik santrallerin çevreye olan olumsuz etkileri nelerdir?

Termik santrallerden havaya katılan gazlar başta kükürtdioksit atmosferin
yapısını değiştirmektedir. Ayrıca hava kirliliği, su kaynaklarının sıcaklığının
ve kimyasal yapısının değişmesi, toprak yapısının değişmesi, bitkilerin zarar
görmesi ve asit yağmurları termik santrallerin çevreye olan olumsuz
etkilerindendir.

15. Nükleer atıkların çevreye verdiği olumsuz etkileri önlemek için neler
yapılmalıdır?

Bu konudaki en önemli tedbir, radyoaktif atıkların yeryüzünün 500 ile 1200 m
altında, yer altı su kaynaklarına uzak yerlerde özel depolara gömülmesidir.
Ayrıca atıklar yüksek sıcaklıkta cam eriyiği ile karıştırılıp metal silindirler
içine boşaltılır ve soğuduğunda camsı bir yapı oluşturur. Cam suda çözünmeyen
bir malzeme olduğundan yer altındaki nükleer atıkların yeryüzüne çıkma ihtimali
de azalmaktadır.

16. Besin kirlenmesinin nedenleri nelerdir?

Besin kirlenmesi hava, su ve toprak kirliliği sonucu ortaya çıkar.

Endüstriyel atıklar, tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, evsel atıklar olan
deterjan gibi maddeler, cıva, kurşun gibi ağır sanayi atıkları ve fosil
yakıtlardan meydana gelen gazların neden olduğu asit yağmurları besinlerin
kimyasal olarak kirlenmesine neden olur. Besin maddeleri tüketiciye ulaşmadan
fabrikalarda üretim esnasında hijyene dikkat edilmemesi, elle yapılan
ambalajlamalar ve pazarlamadan dolayı da biyolojik olarak kirlenebilir.

Çevrede biriken çöpler ve atık sular, besin kaynakları üzerinde mikropların
üremesine neden olarak besinlerin biyolojik olarak kirlenmesine neden olur.
Ayrıca besin maddelerinin uygun koşullarda saklanmaması sonucu, meyve ve
sebzelerin çürümesi, et ve sut ürünlerinin kokuşması biyolojik kirlenmedir.

Nükleer enerji santrallerinden çevreye yayılan radyoaktif atıklar, besinlerde
radyolojik kirlenmeye yol acar.

17. Ses kirliliğine neden olan etmenler nelerdir?

Sanayi kuruluşları, trafik, şehirleşme, iş makineleri, motorlu taşıtlar, inşaat
çalışmaları, sokak satıcıları,  hava ve demiryolu taşıtları, zamansız yapılan
bakım ve onarım çalışmaları, yol çalışmaları, nükleer patlamalar, evlerde
televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler ses kirliliğinin başlıca
nedenleridir.

18. Sıvı atıkların başlıcaları hangileridir?

Kanalizasyon suları, yıkama, buharlaştırma ve soğutma amacıyla kullanılan sular.

19. Elektrik enerjisi üretmek için hangi enerji kaynakları kullanılmaktadır?

Kömür, Petrol, Su, Doğal gaz, Nükleer enerji, Güneş enerjisi, Biyoenerji,
Hidrojen enerjisi, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji, Dalga enerjisi, Gelgit
enerjisi.

20. Gaz atıkların başlıcaları hangileridir?

Nükleer santrallerden ve sanayi tesislerinden çıkan gazlar, taşıtlardan çıkan
ekzos gazları, fosil yakıtların yanmasıyla oluşan gazlar, yangınlardan ve
çöplerden açığa çıkan gazlardır.

21. Katı atıkların başlıcaları hangileridir?

Evsel, tıbbi, endüstriyel ve tarımsal katı atıklar ile tehlikeli katı atıklardan
oluşmaktadır. İnşaatlara ait taş, beton, moloz ile evlere ait plastik, metal,
kâğıt cam, karton, ambalaj yapımında kullanılan malzemeler, piller, günlük
hayatta kullandığımız eşyalar ve gıda atıkları.

22. Hangi maddelerin geri dönüşümü gerçekleşebilir?

Alüminyum, beton, plastik, kâğıt, cam ve pil gibi maddelerin geri dönüşümü
gerçekleşebilir.

22. Asit yağmurları nasıl gerçekleşmektedir?

Endüstriyel faaliyetler, konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil
yakıtlar, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları ve termik santrallerdeki
faaliyetler sonucunda hava kirlenmekte ve kükürt dioksit, azot oksit, partikül
madde ve hidrokarbon çevreye yayılmaktadır. Havada 2-7 gün asılı kalabilen bu
kirleticiler, su partikülleri ile tepkimeye girerek asit meydana getirmekte ve
yağmurlarla birleşerek yeryüzüne asit yağmurları olarak inmektedir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun
sözcüklerle tamamlayınız.

1. Taşlar ilk insanlardan günümüze kadar
yararlandığı
doğal kaynaklardandır.

2. İlk insanlardan günümüze kadar kullanılan doğal kaynakların başlıcaları;
  taşlar, metalik madenler, topraklar,  ormanlar,
su ve rüzgâr

3. Gelişmiş   ülkeler ile
gelişmemiş   ülkelerin doğal kaynakları
kullanma biçimleri arasında önemli farklılıklar vardır.

4. Jeotermal enerji, yer kabuğunun
derinliklerinden
gelen sıcak su veya su buharından elde edilmektedir.

5. Termik santrallerde kullanılan enerji kaynaklarının başlıcaları;
taş kömürü, linyit, doğal gaz ve petrol ürünleri.

6. Madenlerin işletilmesinin çevreye verdiği başlıca zararlar;
doğal arazi yapısının değişmesi, bitki örtüsünün
tahribi, madencilikte kullanılan suyun arıtılmadan çevreye bırakılması sonucu
ortaya çıkan toprak ve su kirliliği, madencilik faaliyetleri sonucu havaya
karbon dioksit ve kükürt dioksit, kurşun oksit gibi gazların bırakılarak havanın
kirletilmesi.

7. Hidroelektrik santrallerin çevreye bir etkisi;
toprak ve bitkilerin sular altında kalması ve
bir ekosistemin yok olmasıdır.

8. Petrol,   içten patlamalı ve içten yanmalı
motorların
  icadından sonra etkin olarak kullanılmaya başlanmış
enerji kaynaklarındandır.

9. Asit yağmurları; havadaki nemin, havaya
karışan bazı gazlarla
birleşerek yere düşmesiyle gerçekleşir.

10.   Buzdolapları, klimalar, yalıtım maddeleri,
spreyler, dezenfektan maddeler ve böcek öldürücü ilaç yapımı
alanlarda
kullanılan gazlar, ozon tabakasının seyrelmesine neden olmaktadır.

11. Katı atıkların başlıcaları;   evsel, tıbbi,
endüstriyel ve tarımsal katı atıklar ile tehlikeli katı atıklar, inşaatlara ait
taş, beton, moloz ile evlere ait plastik, metal, kâğıt ve cam
  sıvı
atıkların başlıcaları;
    kanalizasyon suları,
yıkama, buharlaştırma ve soğutma amacıyla kullanılan sular. 
gaz
atıkların başlıcaları;
  taşıtlardan çıkan ekzos
gazları, fosil yakıtların yanmasıyla oluşan gazlar ve çöplerden açığa çıkan
gazlardır.

12. İçten patlamalı motorların bulunması,   petrolün önemini artırmıştır.

13. Uranyum ve toryum gibi elementlerin enerji kaynağı olarak kullanılması,
çevre açısından
  radyoaktif kirlenme
tehlikesini ortaya koymuştur.

14. Termik santrallerin çevreye verdiği zararların başlıcaları;
hava kirliliği, atmosferin yapısının değişmesi, su
kaynaklarının sıcaklığının ve kimyasal yapısının değişmesi, toprak yapısının
değişmesi, bitkilerin zarar görmesi ve asit yağmurlarına neden olmasıdır.

15. Yenilenebilir enerji kaynaklarının başlıcaları;
hidroelektrik enerjisi, biyo kütle enerjisi (biomas,
biodizel), dalga enerjisi, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, hidrojen enerjisi,
jeotermal enerji.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına
“D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

1. Kömür, ilk insanlar döneminden günümüze kadar kullanılan enerji
kaynağıdır.
(Y)

2. Turizm, önemi son yüzyılda artan doğal kaynaklardandır. (D)

3. Günümüzde en çok kullanılan enerji kaynağı petroldür. (D)

4. Su, rüzgâr ve güneş tükenmeyen enerji kaynaklarındandır. (D)

5. Biyodizel, cansız maddelerden elde edilen enerji kaynağıdır. (Y)

6. Londra tipi hava kirliliğinde en önemli kirletici ekzoz gazlarıdır.
(Y)

7. Ses kirliliği, Sanayi Devriminden sonra ortaya çıkan cevre
sorunlarındandır.
(D)

8. Asit yağmurları, kutuplara yakın yerlerde daha çok görülmektedir. (D)

9. Ozon tabakasının incelmesi, bölgesel sorunlar ortaya çıkaran cevre
sorunlarındandır.
(Y)

10. Besin kirlenmesinin başlıca nedenleri; hava, su ve toprak kirliliğidir.
(D)

11. Radyoaktif kirlenmenin etkisi onlarca yıl devam edebilmektedir. (D)

12. Taş ocakları ve madenlerin işletilmesi; yalnızca yer şekillerinin
değişmesi bakımından cevre sorunu oluşturmaktadır.
(Y)

13. Jeotermal enerji kaynakları bakımından zengin olan ülkeler, iklim
bakımından elverişli ülkelerdir.
(Y)

14. Engebeli ve su kaynakları yeterli olan ülkeler, hidroelektrik enerjisi
üretmeye elverişli ülkelerdir.
(D)

15. Bir eşyanın çöpe atılmak yerine kullanılması için başka birine
verilmesine geriye dönüşüm denir.
(Y)

16. Suların aşırı derecede kullanılması, su döngüsünü olumlu yönde
etkilemektedir.
(Y)

17. Karbon döngüsüne insanların etkisi olamaz. (Y)

18. Sıvı atıkların yeniden kullanılabilir duruma getirilmesi mümkündür.
(Y)

19. Radyoaktif atıkların yer kabuğunun derinliklerine gömülmesi gerekir.
(D)

20. Sera etkisini yaratan temel etmen yeryüzündeki su kaynaklarıdır. (D)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Önceleri kentlerimizde ısınma amacıyla kömür kullanılırken, son
zamanlarda büyük ölçüde doğal gaz kullanılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin sonuçlarından biridir?

A) Isınma giderlerinin azalması

B) Kömür üretiminin artması

C) Türkiye’de doğalgaz çıkarımının artması

D) Doğalgazdan elektrik enerjisi elde edilmesi

E) Hava kirliliğinin azalması

2. Şehirsel atıkların kurallara uygun depolanmadığı alanlarda metan gazı
sıkışmasından dolayı patlamalar meydana gelebilir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Atıkların çevreyi kirlettiği

B) Atıkların dönüştürülebileceği

C) Atıkların enerji kaynağı olarak kullanılabileceği

D) Atıkların doğal dengeye zarar verdiği

E) Atıkların kentler açısından önemli bir sorun olduğu

3. Atıkları geri dönüştürme gelişmiş ülkelerde daha yaygındır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisin değeri dönüşüm uygulamalarının yaygın
olması beklenemez?

A) Almanya                       B) İsveç                  C) Fransa
D) Hindistan            E) Hollanda

4. I. Çanak, çömlek

II. Seramik, porselen

III. Tuğla, kiremit

IV. Tarım araçları

Yukarıdakilerden hangilerinin yapımında toprak, hammadde olarak kullanılmaz?

A) Yalnız II                B) Yalnız IV
C) I ve II                    D) I ve III           E) II ve III

5. Bilimsel alanda yapılan buluşlar bazı enerji kaynaklarının ön plana
çıkmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek değildir?

A) Atomun parçalanması – Nükleer enerji

B) İçten yanmalı motorun bulunması – Petrol

C) Dinamonun bulunması – Hidroelektrik

D) Lokomotifin bulunması – Doğal gaz

E) Buhar makinesinin bulunması – Taş kömürü

6. I. Ses kirliliği

II. Bitkilerin çevreye yayılan tozlardan etkilenmesi

III. Hava kirliliği

Yukarıdakilerden hangileri taş ocaklarının çevreye olan etkilerindendir?

A) Yalnız I                 B) Yalnız III                      C) I ve II
D) II ve III                   E) I, II ve
III

7. Geçmişte su, yalnızca sulama amaçlı kullanılırken, daha sonra yeni
buluşlara bağlı olarak elektrik üretiminde ve çeşitli sanayi kollarında
kullanılmıştır.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir?

A) Dünyadaki tatlı su kaynakları azalmaktadır.

B) Suyun canlı yaşamında önemli bir yeri vardır.

C) Su kirliliği giderek artmaktadır.

D) Doğal kaynakların kullanım alanları zaman içinde
değişebilmektedir.

E) Su kaynakları ekonomik etkinlikler acısından önemlidir.

8. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi “arazinin yanlış kullanımına”
örnek olarak verilebilir?

A) Verimsiz alanların sanayi bölgesi olarak değerlendirilmesi

B) Eğimli alanların tarımsal faaliyetlere ayrılması

C) Şehirlerin tarım alanlarına doğru büyümesinin engellenmesi

D) Maden işletmelerinin ekonomik etkinliklerin sınırlı olduğu anlarda açılması

E) Orman alanlarının yerleşmeye açılmaması

9. Su toprak ve havadaki kirlenme beslenme açısından ciddi tehditler
oluşturmaktadır. Havadaki kirlilik yağışlarla toprağa oradan da bitkilere
geçmektedir. Ayrıca denizlerin kirlenmesi ile de deniz canlılarının bünyesinde
insan sağlığı için tehdit oluşturan maddeler giderek artmaktadır.

Yukarıda verilen metinde ifade edilen çevre sorunu aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Su kirlenmesi

B) Toprak kirlenmesi

C) Hava kirlenmesi

D) Besin kirlenmesi

E) Radyoaktif kirlenme

10. Doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması sürecinde bazı çevre
sorunları yaşanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

A) Termik santraller hava kirliliğine neden olabilmektedir.

B) Altın cevherinin ayrıştırılmasında siyanür kullanılması bölgede yaşayan
canlıları tehdit etmektedir.

C) Büyük barajlar çevrelerindeki nem miktarını artırarak
iklimi ılımanlaştırırlar.

D) Kâğıt ve mobilya endüstrisinin gelişmesi orman alanlarının daralmasına yol
açabilmektedir.

E) Toprakların seramik, tuğla ve kiremit yapımında yoğun olarak kullanılması
tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilmektedir.

11. Aşağıdakilerden hangisi barajların çevrelerine olan olumsuz etkilerinden
biri değildir?

A) Doğal drenajın bozulması

B) Nem miktarının artması

C) Hayvanların yaşama alanlarının sınırlanması

D) Bazı bitkilerin baraj suyu altında kalması

E) Verimli tarım alanlarının kaybedilmesi

12. Bir bölgede yer altı sularının yoğun bicimde kullanılması;

I. Topraktaki tuz oranının artması

II. Göl seviyelerinin düşmesi

III. Tarımsal verimin azalması

sonuçlarından hangilerine neden olur?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II                   C) I ve II
D) I ve III                  E) I, II ve
III

13. Taş ocaklarının işlenmesi sırasında yaşanan çevresel sorunlar arasında;

I. Hava kirliliğinin artması

II. Bitkilerin fotosentez yapmalarının önlenmesi

III. Tarım topraklarında verimin düşmesi

IV. Havaya karışan karbondioksit oranın artması

V. Su kaynaklarının azalması

olgularından hangileri gösterilemez?

A) I ve II                B) Yalnız IV   
C) II ve V                     D) III ve V                 E) IV ve V

14. Suların kabarık olduğu dönem ile çekik olduğu donem arasındaki
farktan oluşan akıntılardan gelgit enerjisi elde edilir.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde gelgit enerjisinden en fazla
yararlanılabilir?

A) Fransa                    B) Türkiye
C) Yunanistan                      D) İtalya              E) Mısır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir