9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

A.Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. 
1.DNA da …………..bazı bulunmaz.
2.Hücre dışına salgılama yapan hücre organeline………………… ……………..denir.
3.Virüslerin nükleik asidine genel olarak ……………..denir.
4.İki takım halinde bulunan kromozomlara …………………. kromozom denir.
5.Bakteriler arasında bilgi aktarımını sağlayan dairesel DNA parçacıklarına…………..denir.
6.Kökenleri farklı , görevleri aynı olan organlara …………….organlar denir.

7.Yoğurt, sirke,turşu üretiminde kullanılan mikroorganizmalar …………………..dir.8……………virüsü hem insan hem de köpeklerde parazit yaşayabilir.9.Eş kromozomların hücrenin karşı kutuplarına çekildiği mitoz bölünmenin safhasına ……………… denir.

10.Bir canlının hayatsal olaylarını devam ettirebilmesi gerekli olan minimal enerjiye ……………….. ……………….denir.

B. Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplandırınız.
1.
Nükleik asitlerin hangi birimleri azot atomu taşır? Bu birimler hakkında bilgi veriniz?

2.Mitokondri ve kloroplastın farkları nelerdir? Maddeler halinde yazınız?

3.Pinositoz ve fagositozu karşılaştırınız?

4.2N=16 kromozomlu bir hücrenin mayozu sırasında ne kadar tetrat oluşur? Açıklayınız.

5.Virüslerin zorunlu parazit olmalarının nedeni nedir? Açıklayınız.

C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği belirleyerek soruların sonunda verilen tablonun birinci hanesine yazınız.
1.
Dışarıdan aldığı besini hücre içi sindirimi ile parçalayan bir canlı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.
Enzim sentezi yapamaz
B.
Lizozom organeli bulunabilir
C.
Besin kofulu görülebilir
D.
Fagositoz yapabilir.
E.
Heterotrof beslenir.
2.
I. Madde giriş ve çıkışının kontrol edilebilmesi
II. Osmozla suyun girişi
III. Aktif taşınma ile madde alış verişi
Yukarıdaki özelliklerden hangisi veya hangileri canlı bir hücre zarında görülebilir?
A.
I,II,III  B. I,III   C. Yalnız III   D. Yalnız I    E. II,III
3.
Bir amino asidin yapısında bulunan
I.Amino grubu
II.Radikal grubu
III.Kar***sil grubu
hangileri amino asitlerin farklı olmalarını sağlayan yapılardır ?

A) Yalnız II
B)
I-III 
C)
Yalnız III 
D)
I-II
E)
I-II ve III
4.
1-Mitokondri 2-Sentrozom3-Kloroplast
Yukardaki organellerden hangilerinde enerji üretilir?
A)
1,2    B)1,2,3   C)Yalnız 1   D)Yalnız 3    E)1,3
5.
Hucre zarından maddelerin taşınımı
– Pasif taşıma
– Aktif taşıma
– Endositoz gibi olaylarla gerçekleşir.
Bu taşınım yollarının ortak özelliği
I. Bütün canlılarda görülmesi
II. Enerjinin kullanılması
III. Maddenin hücre içine alınabilmesi
Yukarıda verilenlerden hangisidir?

A. Yalnız I     B. Yalnız II   C. Yalnız III    D. I ve II    E. I ve III
6.
I. Glikoz ve oksijen yokken üreyemez.
II. Oksijen yokken glikoz eklendiğinde üreye bilir.
III. Oksijen varken glikoz eklendiğinde üreyemez.
Bir bakteri türü için yapılan yukarıdaki gözlemlerden hangisi, bu türün aerobik olmadığını söyleyebilmek için yeterlidir?

A. Yalnız I B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve II   E) II ve III
7.
2N=46 olan ve peşpeşe 10 mitoz geçiren bir hücrenin kromozom sayısı kaçtır?
A.
42B. 23 C.12D. 22 E.46
8.
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile ilgili bir özellik değildir?
A.
Monoploid hücreler oluşur.
B.
Gametleri meydana getirir.
C.
Kromozom sayısı yarıya iner.
D.
İnterfaz görülmez.
E.
Krossing-over görülür


9.
Sindirim enzimlerini hücre dışına göndererek organik maddeleri inorganik maddelere dönüştüren bakterilere ne ad verilir?
A.
Patojen bakteriler   B. Çürükçül (saprofit) bakteriler   C.Anaerobik bakteriler   D. Aerobik bakteriler
E.
Parazit bakteriler
10.
Aşağıdakilerden hangisi insanın kolu ile homologtur?
A.
Sineğin kanatları
B.
Kartalın kanatları
C.
Kertenkelenin arka ayakları
D.
Balinanın ön yüzgeci 
E.
Çekirgenin ön ayakları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir