11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı

……………….LİSESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SINAV SORULARIDIR.
1) Lise yıllarımda edebiyat öğretmenlerimin de yol göstermesiyle “Kiralık Konak, Ateşten Gömlek, Çalıkuşu ve Efruz Bey”i büyük bir zevkle okumuştum.
Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)HalideEdip Adıvar
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
E) Ömer Seyfettin
2) ……………. …………..ayrıca mensur şiirin ilk örneklerini ve­ren kişidir.
Servetifünun dergisi etrafında toplanan şair ve yazarlar, yeni bir edebî akımı başlattıklarını ifade ederek ken­dilerine ………………………………………adını takmışlardır.

 

3) Şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.
        8) Yukarıda sözü edilen şair kimdir?
        (1988/ÖSYS)
A)   Yahya Kemal Beyatlı
B)   Ahmet Haşim
C)   Faruk Nafiz Çamlıbel
D)   Namık Kemal
E)    Tevfik Fikret
4) Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip’e ait romanlardan biri değildir?
A) Sinekli Bakkal
B) Ateşten Gömlek
C) Vurun Kahpeye
D) Panorama
E) Tatarcık
5) Aşağıdakilerden hangisinde Ömer Seyfetttin’le ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Türkçenin sadeleşmesine katkıda bu¬lunmuş, milli bir edebiyatın doğması için çaba göstermiştir.
B) Sağlam bir öykü tekniği oluşturamamış, bu yüzden çok eleştirilmiştir.
C) Bazı öykülerinde tarihten, efsane ve menkıbelerden yararlanmıştır.
D) Öykülerinde çok yalın bir dil kullanmış, süslü anlatımdan kaçınmıştır.
E) Öykülerinde çocukluk anılarına ve yaşadığı olaylara da yer vermiştir.
6) I.   Yahya Kemal
II. Ahmet Haşim
III. Mehmet Akif
IV. Tevfik Fikret
V. Cenap Şehabettin
Bu sanatçılardan hangileri tüm şiirlerinde yalnızca aruz ölçüsünü kullanmışlardır?
A) I., II. ve III. B) II. III. ve V.
C) I., IV. veV. D) II., III. ve IV.
E) III., IV. veV.
7) Hece ölçüsüyle yazdığı tüm şiirlerinde bir kuruluk görülse de Türk şiirinin yerlileşmesine önayak olan bir şair olarak Türk edebiyatındaki yerini almıştır. “Milli Şair” sıfatı ile anılan sanatçımız, şiirlerini yalın bir dille yazmıştır.
Bu sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Arif Nihat Asya
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Necip Fazıl Kısakürek
8) Beş Hececiler’in en tanınmış şairidir. İlk şiirlerinde Yahya Kemal’in etkileri görülür; bu yüzden ilk şiirleri aruzladır. Ancak gerçek ününü heceyle yazdığı şiirlerle kazandı. Şiirlerinde genellikle Memleket, aşk ve düşünce temalarını işledi. Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi eserlerinden sadece birkaçıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Enis Behiç Koryürek
                E) Yahya Kemal Beyatlı
9) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız.
Zoraki Diplomat:
Kızıl Elma Neresi:
Şık:
Altın Işık:
10) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımı sanatçılarının genel özelliklerinden değildir?
A) İstanbul halkının konuştuğu dili esas aldılar
B) Hece ölçüsünü kullandılar.
C) Türkçülük akımından etkilendiler.
D) Batı şiirini örnek aldılar.
E) Ülke sorunlarına yöneldiler.
11) Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif , M.Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp’in  belirgin ortak özelliğidir?
A) Şiiri düşüncelerini yaymada bir araç olarak kullanmaları
B)Şiiri düzyazıya yaklaştırma çabaları
C)Batılı tarzda şiir yazmaları
D)Türkleri tek bir çatıda birleştirme düşüncesiyle yapıt vermeleri
E)Sadece hece ölçüsünü kullanmaları
12) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim’in şiir anlayışıyla ilgili değildir?
A) Şiirde ahenk ve hayale önem vermesi
B) Şiirde açıklıktan kaçınması
C) Tabiatı doğrudan doğruya şiire aktarması
D) Sözcük seçimine önem vermesi
E) Dış dünyayı duygu ve hayalleriyle süsleyerek şiirlerine aktarması
13) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
*Ses ve musikiye değer verilen sanatlı söyleyişin olduğu şiir ……………………….şiirdir.
*Yahya  Kemal eserlerinde Selçuklu ve …………………….. medeniyetlerini ön plana çıkarmıştır.
14) İlk romanlarında aşk ve kadın psikolojisini işlemiştir. Daha sonra milli konulara yönelmiş, özelikle İstiklal Savaşı günlerini anlatan romanlarıyla meşhur olmuştur. Anlatımı sıkıntılı, dili pürüzlüdür. Duygulandırmadan kaçınan, realizmi ön plana çıkaran romanlar yazdı. Türkçülük üzerine de çalıştı.
Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakiler*den hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Ziya Gökalp
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Mehmet Emin Yurdakul
15) Yakup Kadri’nin mensur şiir kitapları:
16) Ahmet Haşim’e göre şiirde ……………….. kapalı olmalı ve şair sözden çok ………………………..’ye önem vermelidir.
17)      “Tarihi ve sosyal olaylardan her birini bir roma­nına konu edinerek, Tanzimat dönemiyle Ata­türk Türkiyesi arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişiklik ve bunalımları, yaşayış ve görüş ayrımlarını işledi; düşünce ve teze dayanan özlü yapıtlar verdi.”
        7) Yukarıda sözü edilen yazarımız, aşağıdaki­lerden hangisidir? (1979/ÖSYS)
A)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B)   Halit Ziya Uşaklıgil
C)   Mehmet Rauf
D)   Hüseyin Rahmi Gürpınar
E)    Hüseyin Cahit Yalçın
18)  I. Ahmet Haşim
      II. Halit Ziya Uşaklıgil
      III.Hüseyin Rahmi Gürpınar
      IV.Yahya Kemal Beyatlı
      V. Mehmet Emin Yurdakul
Numaralandırılmış sanatçılardan hangileri sanat yaşamlarını bağımsız olarak sürdürmüştür?
A)      I. ve II.
B)      I. ve V
C)       II. ve III.
D)     III. ve IV.
E)     IV. ve V.
19) Aşağıdakilerden hangisi Mehmet A. Ersoy’un bir özelliği değildir?
A)           Şiirlerinde konuşmalar dışında dili ağırdır.
B)           Anlatımı yalındır.
C)           Konuları öyküleyici bir anlatım, gerçekçi bir anlayışla verir.
D)           Şiirlerinde öğretici yan ağır basar.
E)            Epik – lirik türde şiiri yoktur.
20) Arapça, Farsça terkiplerinin hiç lüzumu yoktur. Bunlar ancak süs içindir. Kimin gösterecek, teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanmıştı. Eğer terkipler terk olunursa tasfiyede büyük bir adım atmış olmaz mı?… Tabii insan, konuşulan lisandır.
 Bu parça, savunulan düşünce, dil ve an­latım özellikleri yönünden aşağıdaki zaman dilimlerinden hangisinde yazılmış olabilir?
        (1978/ÖSYS)
A) 1908 – 1923                              B) 1861 – 1895
C) 1896 – 1901                              D) 1839 – 1860
E) 1940 – 1960
21) Dilde sadeleşme hareketi, “Yeni Lisan” adıyla aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde yer almıştır? (1990/ÖSYS)
A)           Tanzimat
B)            Servet-i Fünûn
C)            Fecr-i Âti
D)           Milli Edebiyat
E)            Cumhuriyet
22) Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı, Servet-i Fünun edebiyatı ve Fecr-i Ati edebiyatının ortak bir özelliği değildir?
A)      Şiirlerin aruzla yazılması
B)      Günlük dilden uzak, ağır bir dilin kullanılması
C)      ‘’Sanat, sanat içindir.’’ Anlayışına sahip olmaları
D)      Daha çok bireysel konulara ağırlık vermeleri
E)       Gazel, kaside, şarkı, rubai gibi ortak nazım şekillerinin kullanılması
23) Fecr-i Âti topluluğundan Genç Kalemler dergisine geçti. Aruzu bırakarak heceyle şiirler yazdı. Şairliğinden çok, edebiyat tarihi ve edebiyat araştırmalarıyla tanındı. “Geçtiğim Yol” ve “Türk Edebiyatı Antolojisi” adlı iki önemli eseri ön plandadır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler*den hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) AliCanip Yöntem
C) Ziya Gökalp
D) Refik Halit Karay
E) Falih Rıfkı Atay
24) “1911 yılında, o zaman bizim olan Selanik’te Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in çıkardıkları Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır.”
Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır?
A) Yazarlarının, sanatta “toplumculuk” fikrini
      savunmalarından
B) “Sade Türkçe’nin bir dava olarak ilk kez bu
     dergide ele alınmış olmasından
C) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı
     olmasından
D) Ömer Seyfettin’in sade Türkçe ile yazdığı
     hikâyelerinin yayımlandığı bir dergi olmasından
E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan
    Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından
25 Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir?
A) Genç Kalemler
B) Türk Derneği
C) Türk Yurdu
D) Türk Ocağı
E) Mavi
NOT: HER SORU 4 PUANDIR
SÜRE 45  DAKİKADIR                  Türk Dili ve Ed.Öğrt.
11. sınıf Türk Edebiyatı dersi 2. dönem 3. yazılı sorularını word dosyası olarak aşağıdkai bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.