10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı

10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı

1)“Türk  ulusunun , evrenin nasıl var olduğu üstüne düşünüşünü,

inanışını ve buluşlarını efsanevi bir biçimde anlatan destan”

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şu Destanı       B) Türeyiş Destanı    C) Göç Destanı

D) Oğuz Kağan Destanı   E) Yaratılış Destanı

 

2)Aşağıdakilerden hangisi kasidelerde konuya girmeden önce bir güzelliğin tasvir edildiği bölümdür?

A)Nesib                  C)Fahriye

B)Girizgah               D)Methiye               E)Dua

 

3)Aşağıdakilerden hangisi Aşık Tarzı Türk Şiiri’nin genel özelliklerinden değildir?

A)Şiirlerde genellikle zengin uyak kullanılmıştır.

B)Ölçü hece ölçüsüdür.

C)Nazım birimi dörtlüktür.

D)Son dörtlükte şair takma adını kullanır.

E)Saz şairleri halkın konuşma dilini kullanmışlardır.

 

Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan————–belirli bir konuda yazılır.İlkk beyitine————-,son beyitine———-denir.Beyitlerdeki anlam birliğine————–her  beyiti aynı güzellikte söylenene de————–adı verilir.

 

4)Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)kaside – matla – makta  – taç – terkib-i bend

B)Mesnevi – taç beyit  –  mahlas beyiti –  matla – makta

C)Gazel – matla – makta  – yek ahenk – yek  avaz

D)Murabba – ziyade  – tahmis- muhammes – murabba

E) Gazel – matla – makta  – yek  avaz –  yek ahenk

 

5)Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden sonra islami etkilerle oluşmuş Türk destanlarından biri değildir?

A)Saltukname

B)Battalname

C)Şehname

D)Cengizname

E)Danimentname

 

6)Divan-ı  Lugati’t Türk için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A)İlk Türkçe sözlük olması açısından çok değerli bir yapıttır.

B)Yapıtın temel içeriğini dini ve ahlaki öğütler içeren şiirler oluşturur.

C)Yapıtta eski Türk şiirinden seçilmiş örneklere de yer verilmiştir.

D)Yapıtta yaklaşık 7500 Türkçe sözcüğün anlamına açıklık kazandırılmıştır.

E)Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla yazılan yapıtta arap alfabesi kullanılmıştır.

 

  1. “aaaa”kafiye düzeni ile yazılan dört dizelik nazım biçimidir.
  2. Aruzun sadece bir kalıbıyla yazılır.
  3. Konu sınırlaması yoktur.
  4. Türklere ait bir nazım biçimidir.
  5. Kadı Burhanettin ve Nesimi bu türün en usta şairleridir.

7)Yukarıdaki şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gazel    B)Şarkı   C)Tuyuğ   D)Murabba  D)Kıta

 

8)Aşağıdakilerden hangisi  Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat (Mevlid) adlı eserinin özelliklerinden değildir?

A)15.yy eseridir.

B)Dörtlükler halinde yazılmıştır.

C)Aruz ölçüsü ile yazılmıştır.

D)Dili devrine göre oldukça sadedir.

E)Hz.Muhammed’in doğumunu anlatır.

 

9)Divan şairlerinin hayatlarından ve sanatçı kişiliklerinden bahseden biyografik nitelikteki edebiyat tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mesnevi  B)Cönk  C)Tezkire  D)Müstezat  E)Mecmua

 

Gün batar,sürü yatar ve sararan bir ayla

Çoban hicranını basar bağrına yayla

10)Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)7+7=14’lü hece ölçüsü ile yazılmıştır.

B)Dizelere “r,s “sesleri sıkça kullanılarak alliterasyon yapılmıştır.

C)Dize sonunda benzeşen sesler hem uyak hem de redif olmuştur.

D)Pastoral şiire örnek oluşturur.

E)Kişileştirmeye başvurulmuştur.

 

İslamiyetin kabulünden sonra Anadolu dışında yazılan ilk yapıtlardan birisidir.Didaktik özelliklerin ağır bastığı kitapta Edip Ahmet’in bir takım dini ve ahlaki öğütler verdiği;bilim fazilet cömertlik gibi kavramlarla ilgili görüşlerini dile getirdiği görülür.Aruz ölçüsüyle yazılmış yapıtın tamamı 256 beyittir.

 

11)Yukarıda kimi özellikleri verilen geçiş dönemi ürünü aşağıdakilerden hangisidir.?

 

A)  Muhakemetü’l – Lügateyn

B)  Kutadgu Bilig

C)  Divanı Hikmet

D)  Divanı Lügati’t Türk

E)  Atebetü’l Hakayık

 

12)Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı -yapıt eşleştirmesinde yanlışlık yapımıştır?

A)Sehi Bey-Heşt Behişt

B)Seydi Ali Reis-Mir’atü-l Memalik

C)Babür Şah-Babürname

D)Latifi-Mecalisü’n Nefahis

E)Baki -Kanuni  Mersiyesi

 

13)Aşağıdakilerden hangisi meddahlık geleneğinin özelliklerinden biri değildir?

A)Uygun ortamlarda kalabalık bir topluluğa hikaye anlatma geleneğidir.

B)Anlatıcı kişinin en önemli aksesuarı,değneği ile terini silmek ve kadın taklidi yapmak için kullandığı mendilidir.

C)Anlatıcı kişi hikayeye kalıplaşmış bir sözle başlar ve yine bir kalıplaşmış sözle bitirir.

D)Anlatıcı kişi anlatıma renk katmak için toplumun çeşitli kesimlerinden insanları belli şiveleri ile taklit edebilir.

E)Konu mutlaka günlük yaşamdan seçilir,toplumun aksak yönleri eleştirilir.

 

14)Aşağıdakilerden hangisi ortaoyunu geleneğine özgü bir özellik değildir?

A)Oyunun belli bir ana konu izlenerek ana metne bağlı kalmadan sahnelenmesi.

B)Seyircilerle çevrelenmiş üstü açık bir alanda oynanması

C)Oyunun sahnelenmesinde danstan müzikten yaralanılması.

D) Oyunun sahnelenmesinde tekerlemelerden,şive taklitlerinden yaralanılması.

E)Oyunun temel kişilerinin Kavuklu ve Pişekar olması,oyunu Pişekar’ın başlatıp bitirmesi.

 

 

Tekke – Tasavvuf edebiyatında evrenin yaratılışını ve varlıkların birgün Allah’a döneceğini anlatan şiirlere ……………..denir.

 

15) Bu parçada boş bırakılan yerlere  aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Deme  B)Şathiye  C)Devriye  D)Nutuk  E)Nefes

 

“Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi,

Demirlemişti eli kolu  bağlıydı ağlıyordu.”

Attilâ İLHAN

16- Yukarıda verilen dizelerdeki en belirgin söz sanatı,

aşağıdakilerden hangileridir?

A) Tekrir                B)  Tezat             C) Kapalı İstiare

D) Mübalâğa      E)  Teşhis

 

 

 

17 –Aşağıdaki   edebiyat dönemleri   ile  onlara ait olan nazım  biçim ve   türleri  eşleştirilirken hangisinde yanlışlık  yapılmıştır?

A) Âşık   edebiyatı – Semai

B)  Sözlü  edebiyat- Koşma

C)  Anonim  halk edebiyatı- Türkü

D)Divan edebiyatı-gazel

E) Tekke  edebiyatı – İlâhi

 

 

Düz maninin sonuna aynı uyakta birkaç dize daha eklendiğinde …………………  olur.

 

18)Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Yedekli mani  B)Ayaklı mani  C)Tam  mani

D)Doldurmalı kesik mani  E)Cinaslı mani

 

(I) Koşma, dörtlüklerle kurulan bir

nazım şeklidir. (II) Divan edebiyatında

gazel neyse, Halk edebiyatında koşma

da odur. (III) Koşmalarda doğa, aşk,

özlem, yiğitlik gibi çok çeşitli konular

işlenebilir. (IV) Koşma, saz

şairlerinin en çok kullandıkları,

sevdikleri nazım şeklidir. (V)

Koşmanın ilk dörtlüğü mani gibi kafiyelenir.

 

19)  Bu parçanın hangi cümlesinde bir bilgi yanlışı

vardır?

A ) I   B)II    C) III    D) IV      E) V

 

Anadolu dışında kalmasına rağmen Divan şiirinin en büyük ustalarındandır.TürkçeiArapça ve Farsça şiir kitabı yazacak kadar usta bir şairdir.Şiirin yanı sıra nesir alanında da eser vermiştir.O,aynı zamanda aşk şairi olarak da bilinir. Bağdat ve civarında yetişti. Kanûnî Bağdat’ı fethedince ona kaside sundu. Türkçe eserlerini Azeri lehçesiyle yazdı. Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağına inanan Leyla vü Mecnun adlı mesnevisi bu konuda en başarılı eserlerdendir.

20)Bu parçada tanıtılan şair kimdir?

A)Şeyhi     B)Baki    C)Zati    D)Fuzuli    E)Naili

 

-“En az iki, en çok dört kitadan olusan bir nazim seklidir. Ask güzellik ve yasama sevincinin islendigi bu tarz siirler, bestelenmek için yazilmistir. Edebiyatimizda eskiden beri olmasina ragmen pek ragbet görmemis; fakat Nedim’den sonra (XVIII. yy.) önem kazanmistir.Klasik edebiyata Türk sairlerinin kazandirdigi bir nazim seklidir.”

 

21)Yukarida tanitilan Klasik Türk Edebiyati nazim sekli asagidakilerden hangisidir?

A) Türkü  B)Şarki   C)Tuyug    D) Murabba  E)Rubai

 

22)Karagöz oyunuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk Karagöz oynatıcısı Şeyh Küşterî’dir.

B) “Zenne” oyundaki kadın karakteridir.

C) Karagöz saf, temiz ruhlu, okumamış ama zeki ve irfan sahibi, Türk halkını temsil eder.

D) Muhâvere ve fasıl Karagöz oyununun bölümlerindendir.

E) Beberûhi oyunun çocuk karakteridir.

 

I. Orhun Irmağının eski yatağına dikildiklerinden Orhun Kitabeleri diye anılırlar.

II. Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kül Tigin adına dikilmişlerdir.

III. Türklerin İslamı kabul ediş serüvenini anlatırlar.

IV. Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir.

V. Uygur Alfabesiyle yazılmışlardır.

 

23-   Yukarıdakilerden hangileri Orhun Yazıtları’nın özelliklerini doğru olarak anlatmaktadır?

A) I,-II, IV         B) I,-II,-III           C) I,-II,- V

D)  II,-III,-IV                 E) II,- III,- V

 

 

 

 

 

 

 

24 )        Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

 

A) Mecaz ve mazmunlarla yüklü olması

B) Dış dünyaya yönelik somut konuların

işlenmesi

C) Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı

sözlere yer verilmesi

D) Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer

verilmesi

E) Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer

verilmesi

         

25)Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle Divan edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

 

A) gazel-şarkı-murabba-mani-mesnevi

B) rubai-muhammes-destan-tuyuğ-masal

C) tuyuğ-kaside-murabba-türkü-gazel

D) müstezat-mersiye-gazel-naat-münacaat

E) şarkı-ağıt-rubai-müstezat-mani

10. sınıf Türk Edebiyatı 2. dönem 3. yazılı sorularını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.