9. Sınıf Türk Edebiyatı Çalışma Testleri

9. Sınıf Türk Edebiyatı Çalışma Testleri

1) Şair – dil arasındaki ilişki aşağıdaki eşleşmelerin hangisinde vardır?

A) Yönetmen – film
B) Mimar – kent
C) Ressam – boya
D) Aktör – seyirci
E) Ses sanatçısı – sahne

2) Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metindir?

A) Yaşam öyküsü
B) Roman
C) Eleştiri
D) Anı
E) Günlük

3) “Müzikte ses,resimde boya,mimaride taş ne ise edebiyatta da ……… odur.”

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) sözcük
B) paragraf
C) şiir
D) içerik
E) biçim

4) Aşağıdaki yargılardan hangisi sanat eserinin özgün ve biricik olmasıyla ilgilidir?

A) Kültürün taşıyıcısı olması
B) İnsanla ilgili her şeyi işlemesi
C) Dış dünyayı kendine özgü bakış açısıyla yansıtması
D) Geçmişin birikimlerinden yararlanması
E) Çağının özelliklerini yansıtması

5) I. Bir cinayeti konu alan gazete metni
II. Karadeniz’in bitki örtüsünü anlatan bir metin
III. Aşk konusunu işleyen bir metin
IV. Fizik kanunlarının anlatıldığı bir metin
V. Yaşam sevincinin işlendiği bir metin

Yukarıdakilerden hangileri edebi metin olabilir?

A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) I. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

6) Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkili olamaz?

A) Tiyatro
B) Sinema
C) Opera
D) Müzik
E) Pandomim

7) “Var git bahçesinde açıl ellerin
Diken dillerine değmez güllerin
Mangal yüreğimde aşkın ateşi
Söndüyse sebebi gurur küllerin”

Yukarıdaki dizelerde şair kime seslenmektedir?

A) Sevgilisine
B) Arkadaşlarına
C) Düşmanlarına
D) Bahçıvana
E) Gururlu insanlara

8) Duygu ve düşüncelerin coşkulu bir dille anlatan şiire ………. denir. Eski Yunan edebiyatında şairler şiirlerini ………denilen bir sazla söyledikleri için bu tür şiirlere bu ad verilmiştir. Bu şiir türü dünya edebiyatında en çok işlenen ve sevilen şiir türüdür.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) pastoral – kaval
B) didaktik – saz
C) lirik – lir
D) epik – davul
E) satirik – flüt

9) “Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neşesi ile bu akşam bu zildedir”

Yukarıdaki ikilik aşağıdaki şiir türlerinden hangisiyle yazılmış olabilir?

A) Epik
B) Pastoral
C) Didaktik
D) Dramatik
E) Lirik

10) “Derinden derine ırmaklar ağlar
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
Ey suyun sesinden anlayan bağlar
Ne söyler su dağa çoban çeşmesi”

Yukarıdaki dörtlükte altı çizilmiş olan sözcüklerde hangi uyak türü kullanılmıştır?

A) Yarım
B) Tunç
C) Cinaslı
D) Tam
E) Redif

11) Bir ozanın ya da çobanın ağzından yazılıp kır yaşamının çekiciliğini, güzelliğini anlatan çobanıl aşkı yansıtan kısa şiirlere ………… denir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Asonans
B) Aliterasyon
C) Eglog
D) İdil
E) Lirik

12) Birkaç çobanın karşılıklı konuşmaları yoluyla oluşturulan , aşk , kır yaşamı üzerine duygu ve düşüncelerini yansıtan ……… şiirlere …………… denir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) doğal – asonans
B) lirik – aliterasyon
C) pastoral – eglog
D) pastoral – idil
E) duygusal – lirik

13) Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan değildir?

A) Uyak
B) Redif
C) Aliterasyon
D) Asonans
E) İmge

14) “Akıl, akıl olsaydı ismi gönül olurdu
Gönül, gönlü bulsaydı bozkırlar gül olurdu”

Bu dizelerde ahengi sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coşku
B) Ölçü
C) Aliterasyon
D) Asonans
E) İmge

15) “Atatürk’ün bir resmi vardı
Buğday tarlası gibi ağardı”

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Telmih
B) Teşbih
C) Kinaye
D) İntak
E) Mübalağa

16) Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimine………..: şiiri oluşturan mısra kümelerine ………. denir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) beyit – dörtlük
B) dize – nazım birimi
C) kıta – ölçü
D) üçlük – beyit
E) ölçü – beyit

17) “O çay ağır akar, yorgun mu bilmem
Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem
Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem
Yüce dağ başında siyah tül vardır”

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A) 11’li hece ölçüsü
B) 6+5’li durak
C) Düz uyak düzeni
D) Redif ve uyak
E) Zengin uyak

18) “Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar”

Yukarıdaki ikilikte yer alan uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zengin uyak
B) Tunç uyak
C) Tam uyak
D) Yarım uyak
E) Cinaslı uyak

19) “Canla başla, yaşam ve güç verecek
Ne bulursan tut, al; bilim, sanat
Güven, istek, özen, cesaret, umut
Hepsi lazım bu yurda hepsi yarar”

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisiyle yazılmış olabilir?

A) Epik
B) Pastoral
C) Didaktik
D) Dramatik
E) Lirik

20) “Halkının hilkati her semtini bir cennet eden
Karşı sahilde karanlıkta kalan her tepeden
Gece, birçok fukara evlerinin lâmbaları
En sahih aynadan aksettiriyor Üsküdar’ı”

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerde yer alan uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Redif
B) Tunç uyak
C) Tam uyak
D) Yarım uyak
E) Cinaslı uyak

21) “Kaybolmak üzere suya düşen bilezik
Bak bütün kırışıklar silindi sudan”

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Teşbih
B) Mübalağa
C) Mürsel mecaz
D) Teşhis
E) İstiare

22) Aşağıdaki dizelerin hangisinde mübalağa sanatı vardır?

A) Evimden uzakta, annemden uzak
Kimsesiz kalmışım yâd ellerinde
B) Gümüş bir dumanla kapandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
C) Sisler bulvarında seni kaybettim
Sokak lambaları seni öksürüyordu
D) Bir han köşesinde kalmışım hasta
Gözlerim kapıda, kulağım seste
E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda

23) Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeye başvurulmamıştır?

A) Ey kanatılmış, çiğnenmiş bahar günü
Birden bir çığlıkla kapatır yüzünü
B) Bebekler çiçeği insanlığımızın
Ve geleceğimizin biricik umudu
C) Kederli yağmur, usulca düşen akşama
Çığlık. Bir çocuk yüzü. Dayalı cama
D) Tam otların sarardığı zamanlar
Yere yüzükoyun uzanıyorum

E) Öyle dalmışım ki bu akşamüstü
Komşu arsadır gözümde gökyüzü

24) Aşağıdakilerden hangisinde mani ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Uyak düzeni “aaxa” biçimindedir.
B) Anonim Halk edebiyatı ürünüdür.
C) İlk iki dize hazırlık dizeleridir.
D) 11’li hece ölçüsüyle söylenir.
E) Genellikle dörtlük biçimindedir.

25) Aşağıdakilerden hangisinde Halk edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Şairler, genellikle okumamış kişilerdir.
B) Âşık edebiyatı şiir ağırlıklı bir edebiyattır.
C) Dil ve anlatımda süslü söyleyişe yöneliş yoktur.
D) Şiirlerin başlığı yoktur, nazım şekilleri ile adlandırılır.
E) Nazım birimi beyittir.

26) Bir ayna parçasından başka beni kim anlar
Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde
Bir kardeş tesellisi verir bana aynalar
Aynalar da olmasa işim ne yeryüzünde

Yukarıdaki dizelerde şair………… dile getirmektedir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yaşama sevincini
B) yalnızlığını
C) mutluluğunu
D) parasal sıkıntılarını
E) sevgilisinin güzelliğini

27) Çiçeğin rengi soldu, bitti şarkısı kuşun
Yol tenha, dal mecalsiz, su durgun
Tabut yapılan tahta, ev ev taşınan odun
Bahar, ümit yerine, ey kış, içimde korkun

Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlüğün başlığı olabilir?

A) Güz B) Kış C) İlkbahar D) Yaz E) Şarkı

28) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Temanın şiirle ilgisi vardır.
B) Bir şiirin teması yazıldığı dönemle ilgilidir.
C) Şiirde birimler belli bir duygu, düşünce ve hayal çevresinde toplanır.
D) İyi bir şiirin her biriminde farklı temalar işlenir.
E) Ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimler bir tema etrafında birleşir.

29) Ey güzel sancağım solmasın yüzün
Biz henüz yaşarken ye’se bürünme
Hicrana takati yok gönlümüzün
Bu matem yüzüyle bize görünme

Bu dizelerde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sancak
B) Matem
C) Çiçek
D) Yüz
E) İnsanlar

30) Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz
Kuklacı Felek Usta, kuklalar da biz
Oyuna çıkıyoruz birer ikişer
Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz

Yukarıda Hayyam’dan seçilmiş bir örneği yer alan rubai için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir.
B) Uyak düzeni “aaxa” biçimindedir.
C) Tek dörtlükten oluşmuştur.
D) Dizeler arasında anlam birliği yoktur.
E) Genellikle felsefe ağırlıklı konular işlenmiştir.

31) “Evlerinin önü yazı
Yayılır turnası kazı
Yaşına yetmedik kuzu
Koç ile vuruşur oldu”

Bu dörtlükte, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Lirik B) Epik C) Satirik D) Dramatik E) Pastoral

32) Aşağıdakilerin hangisinde “Koşma” ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Şiar son dörtlükte adını söyler.
C) Divan şiirindeki kasidenin karşılığıdır.
D) Nazım birimi dörtlüktür.
E) Konu olarak genellikle aşk ve doğa güzellikleri işlenmiştir.

33) Aşağıdakilerin hangisinde Âşık edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

A) Koşma – semai – ilahi – varsağı
B) Tuyuğ – destan – varsağı – deme
C) Ağıt – destan – varsağı – güzelleme
D) Koşma – semai – varsağı – destan
E) Rubai – destan – koşma – semai

34) ) Aşağıdakilerin hangisinde Divan edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

A) İlahi – rubai – tuyuğ – gazel
B) Gazel – kaside – mesnevi – müstezat
C) Tevhit – münacat – şathiye – nefes
D) Hicviye – methiye – mani – koşma
E) Türkü – kaside – gazel – ağıt

35) Yolunda gençliğim sönse de yine
İçimde kız senin aşkın var yeter
Baygınlık çöksün de kirpiklerine
O kumral saçlarınla beni sar yeter

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Pastoral B) Didaktik C) Lirik D) Epik E) Dramatik

36) Durgun bir akşamın erguvan örtüsünü
Yırtarken çekinerek gecenin kara eli
Yorgun bir gölge, omzunda bir günün yükü
Sürüklüyor ufuklara ağır adımlarını

Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Yorgun omuz – sürüklenen ufuklar
B) Durgun bir akşam – ağır adımlar
C) Erguvan örtü – bir günün yükü
D) Akşamın örtüsü – omzun yükü
E) Gecenin kara eli – yorgun bir gölge

37) Dram türüyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Konular günlük yaşamdan ve tarihten alınır.
B) Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
C) Acıklı, üzüntülü olayları bazen gülünç yönlerini de katarak işler.
D) Hem şiirle hem de düzyazıyla yazılabilir.
E) Temel karakterler yüksek zümreden seçilir.

38) Aşağıdakilerden hangisi komedi türünün özelliklerinden değildir?

A) Konular günlük yaşamdan alınır.
B) Üç birlik kuralına uyulur.
C) Kahramanlar günlük yaşamdan seçilir.
D) Düzyazı biçiminde yazılır.
E) Acı veren olaylar seyircinin gözü önünde canlandırılır.

39) Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer almaz?

A) Köy seyirlik oyunu
B) Karagöz
C) Meddah
D) Orta oyunu
E) Komedi

40) Aşağıdakilerden hangisi, Karagöz, Meddah ve Orta oyunu gibi seyirlik Halk oyunlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Göze ve kulağa seslenmeleri
B) Güldürü ögesine yer vermeleri
C) Şive taklitlerinden yararlanmaları
D) Tek kişilik gösteri olmaları
E) Sözlü tiyatro örneği olmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir