9. Sınıf Siyer Dersi (Hz. Muhammed’in Hayatı) 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Siyer Dersi (Hz. Muhammed’in Hayatı) 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

HZ.MUHAMMED’İN HAYATI(SİYER)DERSİ İKİNCİ DÖNEM 1.YAZILIYA HAZIRLIK SORU VE CEVAPLARI

ÜNİTE :4 EŞİTLİK

Soru 1:İslam dini bütün insanları hangi ilke içerisinde değerlendirmiştir?Kısaca yazınız?(5)

Cevap:İslam dini ,bütün insanları eşitlik ilkesi içerisinde değerlendirmiştir.

 

KONU:1.İNSANLARIN EŞİTİLĞİ

Klasik soru

Soru 1:”Gerçekten Şeytanın tuzak ve ağları vardır.Şeytanın tuzakları ile ağları:..”Hadisi-i şerif.’te geçen Şeytanın Tuzak ve ağlarından iki tanesini yazınız?(10)

Cevap:5/1.Allah’ın nimetleriyle azgınlık etmek            5/2.Allah’ın verdiği şeyle öğünüp büyüklük iddia etmek , y.Allah’ın kullarına ululuk  ve üstünlük taslamak        y.Allah rızası dışında nefsin arzusuna uymak.

Soru 2:Toplumda insanlar arasında ayrımcılık yapmak ne gibi sorunlara yol açar iki tanesini yazınız?(10)

Cevap:5/1.Toplumda adaletin  yerine gelmesine engel teşkil eder.

5/2.Birlik ve beraberlik duygularını zedeler.

y.insanlar arasındaki kardeşlik ve dayanışma ruhunu yok eder.

 

Boşluk sorusu

 

Soru1:”İnsanlar bir…tarağın ..dişleri gibi eşittirler .”Hadis-i Şerif .Boşluğu uygun sözcükle doldurunuz?(5)

Soru 2:”..Siz ancak Adem’in evlatlarısınız ve Allah katında en sevgiliniz ,en ziyade …takva ..sahibi olanınızdır.”Hadis-i şerif  Boşluğu uygun sözcükle doldurunuz?(5)

Soru 3:Irk ,soy ve nesep aidiyetine dayanarak yapılan öğünmeler ,İslam öncesi …cahiliye..dönemine ait kötü adetlerdendir.Boşluğa ne gelmelidir?(5)

Soru 4 : Peygamberimiz  ..Toplumsal .. haklar söz konusu olduğunda ,toplumun en üst tabakasındaki insanlarla en alt tabakasındakiler arasında bir ayrımın yapılmaması gerektiğini belertmiştir.Boşluğa hangi kelime gelmelidir?(5)

Soru 5:Hz.Muhammed,insanların eşitliği konusundaki uygulamalarıyla bizlere en güzel örnek olmuştur.Örneğin savaş sırasında elde edilen ………ganimetleri …..yaşlı genç ayrımı yapmaksızın herkese eşit olarak taksim etmiştir.

2.Kullukta eşitlik:

Klasik soru:

Soru 1:”Mümin olarak,erkek veya kadın ,her kim Salih ameller işlerse,işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”(Nisa,124) Ayeti hangi konu ile ilgilidir?Yazınız?(10)

Cevap:Kullukta eşitlik konusuyla ilgilidir.

Soru 2:”Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar.”Hadisi şerifi neyi anlatmaktadır?Kısaca yazınız?(10)

Cevap:Allah’a kul olma açısından herkesin eşit olduğunu vurgulamaktadır.

Boşluk doldurma :

Soru 1:”Bir keresinde ashaptan bir kimse Efendimizi ziyarete gelmiş ve huzuruna girince titremeye başlamıştı.Peygamberimiz ona “Arkadaş titreme,ben kral değilim ..Kureyş..kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum..”demişti.”Boşluğa ne gelmelidir?(5)

Soru 2: Her doğan İslam …..fıtratı ….üzerine doğar.”Hadisi şerif.Boşluğu uygun sözcükle doldrunuz?(5)

                                 3.Hukuk karşısında eşitlik:

Klasik Soru:

Soru 1:Adalet konusunda dikkat edeceğimiz konulardan iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 5/1.Akrabalık bağları          5/2.Zengin-fakir ayrımı        y..Kuvvetli-zayıf olma durumu y.Sevgiden kaynaklanan yakınlık       y.nefret duyguları

Boşluk sorusu:

Soru 1:”Ey iman edenler!…Adaleti…titizlikle ayakta tutan ,kendiniz,ana-babanız ve akrabalarınız aleyhinde de olsa ,Allah için şahitlik eden kimselerden olun.. “Nisa ,135 Boşluğa ne gelmelidir?(5)

Soru 2:”.Hukuk…,insanların toplum hayatında karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde ,herkese eşit davranarak,haklı olanın haksız olandan ayrılması ve hakkın yerini bulması içindir.”Boşluğa ne gelmelidir?(5)

Soru 3:”Çeşitli nedenlerle bazı kimselerin …adaletten… mahrum kalmaları hukuka uygun bir davranış değildir.”Boşluğa ne gelmelidir?(5)

Soru 4:”Mekke fethi seferinde ..Mahzum….kabilesinden bir kadın hırsızlık yapmıştı.Kadına hırsızlık cezasının uygulanma ihtimali Kureyş mensuplarının zoruna gitmişti.Hz.Muhammed’in (sav)çok sevdiklerini bildikleri Üsame bin Zeyd’i aracı kıldılar.Boşluğa ne gelmelidir?(5)

Soru 5:”Mekke fethi seferinde Mahzum.kabilesinden bir kadın hırsızlık yapmıştı.Kadına hırsızlık cezasının uygulanma ihtimali Kureyş mensuplarının zoruna gitmişti.Hz.Muhammed’in (sav)çok sevdiklerini bildikleri ……..Üsame bin Zeyd…..’i aracı kıldılar.Boşluğa ne gelmelidir?(5)

4.Eşitlik anlayışını Korumanın önemi

Klasik Soru :

Soru 1: Peygamberimiz insanlar arasında eşitliğin korunması için bütün müminleri niçin alçak gönüllü olmaya davet ederdi?Kısaca yazınız?(10)

Cevap:10/Çünkü insan ancak bu yolla kibir ,gurur ve kıskançlık gibi ,kendisini üstünlük taslamaya sevk eden kötü duygulardan arınabilir.

Boşluk sorusu:

Soru1:”Peygamberimiz,insanın atalarıyla övünmesinin,diğer insanlara hor bakmasının yanlışlığından bahsederek;bütün bunların İslam öncesi …Cahiliye..dönemine ait anlamsız bir gururdan kaynaklanan olumsuz düşünceler olduğunu belirtmiştir.”Boşluğu doldurunuz?(10)

Soru 2:İnsanlar arasında eşitlik düşüncesinin yerleşip gelişmesi ancak …diğerkamlık ..duygusu ile mümkündür.”Boşluğa ne gelmelidir?(5)

3.ÜNİTE:HAYA VE İFFET

                             1.Hayanın önemi ve değeri:

Boşluk Sorusu:

1.”Utanma,sıkılma duygusu anlamına gelen ….haya…terim olarak Allah inancı ve bu inançtan kaynaklanan sorumluluk duygusu sebebiyle kötü,ahlak dışı ve günah olan şeylerden kaçınmak demektir.” Boşluğa ne gelmelidir(5)

2.Haya duygusundan hareketle söz ve davranışlara dikkat etmeye de …edep..adı verilir.

3…Haya ..duygusu sayesinde insan,Allah’a ve insanlara karşı mahcup olacağı hal ve hareketlerden uzak durur.Boşluğa ne gelmelidir(5)

4.Toplum hayatında haya duygusuyla  ve ..edeple ..davranmanın önemine sürekli vurgu yapan ve bu konuda bizlere daima örnek olan Peygamber Efendimiz,kimseyi rahatsız etmemek için yapılan küçük davranışların bile  çok önemli olduğun belirtmiştir.Boşluğa ne gelmelidir?(5)

                                        2.İffetin önemi ve değeri:

Boşluk sorusu

1.Ahlaken temiz olmak,ar,namus,gibi anlamlara gelen …iffet….,terim olarak,Allah’ın yasakladığı şeylerden nefsi alıkoymak anlamına gelir. Boşluğa ne gelmelidir(5)

2.Hz.Muhammed’in Cibril hadisi diye meşhur olan hadiste tanımladığı şekliyle …ihsan……;insanın Allah’ı görüyormuşçasına ona ibadet etmesidir. Boşluğa ne gelmelidir(5)

3…İhsan…sözlükte iyilik etme ,iyi davranma,bağışlama ,bağışta bulunma,bağışlanan şey,lütuf ,atıfet gibi anlamlara gelmektedir.? Boşluğa ne gelmelidir(5)

                                               3.ÜNİTE:ESTETİK

                          1.TERTİPLİ VE DÜZENLİ YAŞAMAK

Klasik soru.

1.İslam’ın güzellik anlayışının temeli neye dayanır?Kısaca yazınız?(10)

Cevap:”Allah güzeldir,güzel olanı sever.”İlkesine dayanır.

2.Peygamberimizin giyeceklerle ilgili tutumundan iki madde yazınız?(10)

Cevap:5/1.Temizlik         5/2.tertiplilik y.estetiği gözetme,  y.sadelik  y.ihtiyacı karşılama

Soru 3: “Düzensiz durmayınız.Sonra kalpleriz de düzensizliğe alışır.”Hadisi şerif hangi konuyla ilgilidir?Kısaca yazınız?(10)

Cevap:Tertipli ve düzenli yaşamak konusuyla ilgilidir.

Boşluk sorusu

1.Yüce Allah insanı en.. güzel ….biçimde yaratmıştır? Boşluğa ne gelmelidir(5)

2.Peygamberimiz…Hz.Muhammed..temiz,tertipli ve düzenli olmaya özen gösterirdi. Boşluğa ne gelmelidir(5)

3.”Kalbinde zerre kadar ..kibir..bulunan cennete giremeyecektir.”Hadisi şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

4.Toplumsal bir varlık olan insanın,diğer insanlarla birlikte yaşayabilmesi için …özel hayatın …..gizliliği prensibine uygun davranılması gerekmektedir.

5.Peygamber efendimiz evlere girmek için izin hususunda:”izin istemek …üç..defadır.İzin verilirse girersin izin verilmezse dönersin.”Buyurmuştur. Boşluğa ne gelmelidir(5)

2.Söz ve davranış güzelliği :

Boşluk sorusu:

Soru 1:”Ey Muhammed!Rabbinin yoluna hikmetle,güzel..öğütle..çağır.Ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et…”Nahl.125 Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 2:Peygamber efendimiz “Söylenen sözde …sihir…vardır.”Buyurarak güzel sözlerin insanlar üzerinde güzlü bir etki bıraktığını söylemiştir. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 3:”Güzel söz söylemek ..sadakadır..”Hadisi Şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 4:”Kimin kötülüklerinden…komşusu ..emin olmaz ise ,o cennete giremez.”Hadisi şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 5:”Sizin en sevgili olanınız,..ahlak..yönünden en güzel olanınızdır.”Hadisi Şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 6:Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrum ise hayırdan ..mahrum..olur.Hadisi Şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 7:Peygamberimiz müminleri ..sert..tavırlı olmaktan sakınmaya çağırır,yumuşak huylu olmaya davet ederdi. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 8:”Bir kişi bir  söz söyler de  o sözden dolayı…cehennem…ateşine düşeceği hatırına gelmez…”Hadisi Şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 9:”Peygamberimiz (s.a.v.)bir sahabeye şöyle tembihte bulundu:”…Diline..sahip ol;evin başına dar gelmesin.” Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 10:”Bir kimsenin lüzumsuz boş şeyleri terk etmesi iyi bir …Müslüman …oluşundandır.”Hadisi Şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 11:”Doğruluk insanı iyiliğe,iyilik de cennete götürür.İnsan doğruluk yapa yapa bu ahlakıyla…sıddık… yani doğru kimselerden olur..”Hadisi Şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 12:”Her işittiğini söylemek ,bir insana ..yalan…olarak yeter.”Hadisi Şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 13:”Sakın maruftan(iyilikten)hiçbir şeyi hakir görme!Velev ki din kardeşini ..güler yüzle..karşılamak olsun.”Hadisi şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 14:”Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi konuğuna …ikram..etsin.”Hadisi Şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 15:Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin yahut …sussun..”Hadisi Şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

3.İŞLERİ GÜZEL YAPMAK

BOŞLUK SORUSU

Soru 1.İslam dini …..Salih amel.(güzel iş)yapmayı imanın bir gereği kabul etmiştir. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 2:Hz.Muhammed (s.av.) ,işlerini en güzel biçimde yapardı.Yüce Allah’ın kendisine vermiş olduğu ..tebli..vazifesini en iyi şekilde yerine getirmiş ve örnek yaşantısıyla da İslam’ın nasıl yaşanması gerektiğini mükemmel bir biçimde ortaya koymuştur. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 3:Peygamberimiz,Müslümanların dinin emirlerini yerine getirirken özenli olmalarını  ve …ibadetlerini…güzelce yerine getirmelerini istemiştir. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 4:”Emin ,dürüst,Müslüman tacir,kıyamet günü ..şehitlerle.. beraberdir..”Hadisi Şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 5:Peygamberimiz …Cuma..günlerinde ve kendisiyle görüşmeye gelen elçileri karşılayacağı zaman ,daha güzel giyinmeye özen gösterirdi. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 6:”Her kim ..Cuma ..günü gusül abdesti alır.,-varsa-kokusunda sürünür,temiz elbiselerini giyer,insanlara eziyet ederek ön safa geçmez ve hutbe esnasında konuşmazsa bu yaptıkları iki Cuma arasındaki günahlarına kefaret olur.”Hadisi Şerif. Boşluğa ne gelmelidir(5)

5.GÜZELLİK VE GÜZELLEŞME

Boşluk Sorusu

Soru 1:Peygamberimiz,iyi ve güzel giyinmeyi teşvik etmiş fakat bununla ilgili sınırları da koymuştur.Örneğin erkeklerin …ipekli..elbise giymelerini uygun bulmamıştır. Boşluğa ne gelmelidir(5)

Soru 2:Peygamberimiz ,kadınların süslenmek için kına yakmaların tavsiye etmiştir.Gözlere…ismid..denen sürme çekmenin görmeyi kuvvetlendireceğini ve kirpikleri besleyeceğini bildirmiş ve bunu hem kadınlara hem de erkeklere tavsiye etmiştir. Boşluğa ne gelmelidir(5)

1.ÜNİTE :HZ.MUHAMMED’İN HAYAT HİKAYESİNİ    HATIRLAYALIM

Soru 1: İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? (5)
Cevap   : Ranuna vadisinde.

Soru 2: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kime anlattı?(5)
Cevap   : Hanımı Hz. Hatice’ye.

Soru 3: Peygamberimiz (s.a.v.) kaç sene İslam’ı gizli olarak anlattı? (5)
Cevap   : 3 sene.

Soru 4: Hicret gecesi kafirler nereye toplandı? (5)
Cevap   : Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.

Soru 5: Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi nedir? (5)
Cevap   : Sevr Mağarası.

Soru 6: Akabe biati nedir? (5)
Cevap   : Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.

Soru 7  : Asr-ı Saadet ne demektir? (5)
Cevap     : Rasulüllah (s.a.v.)’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.

Soru 8: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra kim yıkadı?(5)
Cevap   : Hz. Ali yıkadı.

Soru 9: Haram aylar adı verilen aylar hangileridir? (5)
Cevap     : Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.

Soru 10: Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci
gelen yedi meşhur şiir Kabe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi? (5)
Cevap     : Muallakat-ı Seba denir.

Soru 11: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? (5)
Cevap    : Safa Tepesinde

Soru 12: Peygamberimiz (s.a.v.)’e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir? (5)
Cevap     : İnsanlara ve cinlere gönderildiği için

Soru 1 3 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisine vahiy gelmeden önce devamlı
olarak şehirden uzaklaşıp, putlara tapmamanın zevkini çıkardığı yer ve
sonunda da kendisine peygamberliğin verildiği yani ilk vahyin geldiği dağın
ve mağaranın ismi nedir? (5)
Cevap   : Nur dağı, Hira mağarası.

Soru 14  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Hira mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli
nasıldır? (5)
Cevap   : Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir